От Военна академия ще отстраняват и за плагиатство

20.02.2021 г. От Военна академия ще отстраняват и за плагиатство

 Спирдон Спирдонов

Слушателите се отстраняват от обучение по дисциплинарен ред при предоставяне на неверни данни, въз основа на които са приети в Академията, или подправяне на документи за статуса им на слушатели и уличаване в опит за преписване по време на изпит или тест, или в плагиатство. Това е записано в проекта за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Военна академия „Г.С. Раковски“.

Преписването, като основание за отстраняване, го има и в сега действащия правилник. Новото е плагиатството. (Б.р. - плагиатството е вземане и използване като свои мислите, писмения текст или изобретенията на друг“. С други думи, това е непризнатата употреба като собствена на работата на друг човек, независимо дали тя е била публикувана, т.е. става дума за копиране.) Образно казано, уставите в армията се пишат с кръв, т.е.на основата на натрупания опит. Най-вероятно това се отнася и за правилниците.

В рамките на академичната си автономия ВА ще придобие правото на сключване на споразумения с държавни и общински училища от системата на предучилищното и училищното образование за извършване на съвместна учебна дейност при спазване изискванията на Закона

за висшето образование и на Закона за предучилищното и училищното образование. Споразумението, както и промените в него ще  влизат в сила след одобряване от министъра на образованието и науката.

Във връзка с настъпилите изменения и допълнения в Закона за висшето образование се предвиждаа възможността Академичният съвет да прави предложение до министъра на отбраната, който да представя на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет предложение за утвърждаване с акт на Министерския съвет на искане за включване на Академията в списъка на изследователските висши училища.

Ще се даде право на Академичния съвет да взема решение за учредяване на спортен клуб по Закона за физическото възпитание и спорта. Става дума за спортен клуб по един или сходни видове спорт и/или многоспортов клуб,  чието наименование се посочват наименованието и видът на висшето училище съгласно акта за откриването или преобразуването му.

Съобразени са изискванията на Закона за висшето образование, по отношение директорът на департамента да е хабилитирано лице, структурата на факултетния съвет, допълнителните правомощия на началника на военната академия, както и въведеното условие за възраст, при заемане на изборни ръководни длъжности.

В проекта на правилник е разписана процедура за назначаване на лица на академични длъжности по спомагателно длъжностно разписание – по реда за назначаването на гост-преподаватели, както и определянето на условията и реда за отстраняване и отписване на слушатели.