В Граф Игнатиево ще може да се обслужват 16 самолета Ф-16

14.03.2021 г. В Граф Игнатиево ще може да се обслужват 16 самолета Ф-16

 Започнахме 2021 г. с летящ старт, казва командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Димитър Петров в интервю на Андрей Рангелов за в. „Българска армия“.

Otbrana.com

– Г-н генерал-майор, какви основни задачи изпълниха ВВС за първите два месеца от новата година?

– Типично за Военновъздушните сили започнахме с летящ старт! Още в първите часове на новата 2021 г. личният състав от ВВС демонстрира своята висока готовност и отговорност към поставените задачи, с изпълнението на три полета със самолети С-27 J „Спартан” от летище София до летище Загреб и обратно. На 1 януари летателни екипажи от 16-а транспортна авиационна група доставиха хуманитарна помощ на пострадалото население при поредицата силни земетресения, ударили хърватската страна в края на 2020 г. Основен акцент, по аналогия с предходните години, беше началото на подготовката във формированията на ВВС, която въпреки неблагоприятните зимни метеорологични условия стартира с интензивна летателна дейност в авиационните бази и с мероприятия по бойната подготовка в останалите формирования. През отминалите два месеца приключи и изпълнението на договора с Република Беларус за ремонт и подмяна на оборудването на самолети Су-25. Сега вече пред безмерци стои отговорната задача в най-кратки срокове и при гарантирано ниво на безопасност да възстановят прекъснатите подготовки и да се подготвят за участие в предстоящите учения и тренировки. В съответствие с планираните за този период мероприятия бяха проведени годишните анализи на подготовката и войсковата служба на формированията през изминалата година и планиращи конференции за предстоящи през 2021 г. национални и международни учения и тренировки, в които се планира да участват личен състав и бойна техника от ВВС. В края на февруари в Командването на ВВС беше проведен ежегодният Оперативен сбор на командира на ВВС, на който бяха представени и дискутирани основните насоки за организационно изграждане и развитие на ВВС съобразно с резултатите от проведения Стратегически преглед на отбраната и приетата от Народното събрание „Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032”.

– Каква е оценката Ви за извършеното от ВВС през 2020 г.?

– Въпреки усложнената епидемиологична обстановка и последвалите промени в мероприятията по подготовка на формированията ВВС успешно проведоха основна част от планираните учения, тренировки и подготовки за 2020 г. Високо оценявам положения труд и професионализма на личния състав, който в тази необичайна обстановка се оказа решаващ фактор за успешното изпълнение на поставените задачи и запазването на живота и здравето на военнослужещите и цивилните служители. Сред най-значимите и успешни мероприятия за годината мога да отбележа полетите за бойни стрелби по въздушни и надводни цели „Шабла 2020”, традиционните „Тракийско лято”, GREEN BRIDGE, BLUE BRIDGE, военноморското учение „Бриз”, както и съвместната тренировка по усилен Air Policing THRACIAN WARRIOR 2020. Безспорен е техният принос за повишаване на теоретичната, тактико-специалната и летателната подготовка на състава от ВВС, за усъвършенстване на способностите за опериране в съюзен формат и за постигане на по-високо ниво на оперативна съвместимост на българските ВВС за участие в операции на НАТО.

– Кои са основните приоритети за ВВС през 2021 г.?

– Усилията на Военновъздушните сили както през изминалата, така и през настоящата година са фокусирани в три направления, равностойни по важност и приоритет. Първото направление насочва усилията ни към поддържане и развитие на придобитите способности за изпълнение на задачите по трите мисии на Въоръжените сили. Тук сме изправени пред две основни предизвикателства – поддържане на техниката и осигуряване с личен състав. Поддържането на техниката, не само авиационната, но и зенитно-ракетната, радиолокационната, специалната и осигуряващата техника е от съществена важност за поддържане на нашите способности и успешното изпълнение на поставените ни задачи. Следва да се отбележи, от една страна, че голям процент от наличните въоръжение и техника са остарели и в края на жизнения си цикъл, което създава сериозни затруднения при осигуряването на резервни части, ремонти и поддръжка. От друга страна, новопридобитата техника и осигуряването на експлоатацията й изискват прилагането на нови подходи, с които да се постигнат оптимизиране на разходите и изпълнение на установените оперативни и технически стандарти. Като пример ще посоча решението на Министерския съвет за присъединяване на нашата страна от началото на т.г. към Партньорството за поддръжка на хеликоптери към Агенцията на НАТО за осигуряване и поддръжка (NSPA). Очакванията на ВВС са с това присъединяване към други съюзни държави, участващи в тази инициатива, да бъде поетапно и в срок възстановена летателната годност на вертолетите  AS 532 AL Cougar, което ще позволи подготовката и изпълнението на заповяданите национални и съюзни задачи. По отношение на личния състав е необходимо не просто да се попълнят вакантните места, но и да се осигури адекватна подготовка и ефективна организация на формированията. И занапред ще разчитаме на разбирането и подкрепата на политическото и военното ръководство на Министерството на отбраната в усилията ни да осигурим необходимите личен състав и техника, защото без тях ще загубим способности, което от своя страна носи съществен риск както за сигурността на страната, така и за здравето и живота на хората. Второто направление, приоритетно за ВВС, е модернизацията. Тя е процес, който следва да обхване всички сфери на дейност на вида Въоръжени сили. В този процес нашата цел е не механично да заменим един тип въоръжение и техника с друг, a да придобием платформи, необходими за изграждането на единна система за противовъздушна и противоракетна отбрана на страната, ефективна и адекватна на настоящите и бъдещите заплахи, надежден елемент от Интегрираната система за ПВО и ПРО на НАТО. Ние знаем, че този процес изисква значителни финансови ресурси, които държавата трудно може да отдели наведнъж. Логично е процесът на модернизация да отнеме години. За да разпределим тези усилия във времето и да гарантираме, че ще придобием не просто нови платформи, а такива, които отговарят на оперативните изисквания и дефинираните потребности, в Командването на ВВС разработваме набор от концептуални документи, които да формулират основата за изграждане, интегриране на усилията и функциониране на ефективна система за защита на територията на страната и изпълнението на съюзническите ангажименти. Третото направление, в което ВВС фокусира своята дейност, е подпомагане на възстановяването и развитието на Военновъздушното училище. За нас училището винаги е било сред основните приоритети, тъй като това е единственият източник на авиационни специалисти за нуждите на ВВС, залог за успех и просперитет в бъдещето. Така както активно допринесохме в процеса по възстановяване на статута на ВВВУ, така и сега полагаме всички усилия, за да осигурим нормалното му функциониране. В тази насока осъществяваме активно взаимодействие с ръководния състав на ВВВУ при определянето на изискванията към обучението на курсантите и разработването на съответните програми и учебни планове, така че крайният резултат да постига спецификата и необходимото ниво на подготовка на курсантите и съответствие с реалните потребности на формированията. ВВС ще продължи да подпомага училището и по отношение на осигуряването на ежедневната дейност, за да се предостави възможност за реализиране в максимална степен на планираните дейности и изпълнение на учебните планове и програми.

– Какви дейности предстои да се изпълнят през годината по изпълнението на проекта за новите изтребители Ф-16 Блок 70?

– Реализацията на проекта за новите изтребители Ф-16 предполага година, натоварена с големи по обем, комплексни и сложни за изпълнение дейности в различни направления. Като основен приоритет се очертават дейностите по адаптиране на инфраструктурата на военните летища, които следва да осигурят експлоатацията и реализирането на бойния потенциал на новия самолет.  Предстоящите дейности по модернизация на инфраструктурата на трите летища – Граф Игнатиево, Безмер и Крумово, изискват прилагането на комплексен подход и ефективна координация със структури извън ВВС и Министерството на отбраната, адекватно финансово осигуряване, взаимодействие с американската страна за гарантиране на съответствието с дефинираните изисквания и най-вече прецизно планиране и изпълнение във времето, за да бъдат завършени всички необходими обекти преди пристигането на първите самолети в авиобаза Граф Игнатиево. Към настоящия момент основните усилия на експертите от ВВС са насочени към преглед на първите проекти, предложени от изпълнителите на новите инфраструктурни обекти, като се надявам първата копка в авиобаза Граф Игнатиево да бъде направена до края на тази година. Паралелно с дейностите по адаптация на инфраструктурата протича и процесът по подготовка на личния състав за усвояване и експлоатация на самолет Ф-16. Както вече е известно, от средата на миналата година стартира обучението на първите четирима пилоти в САЩ. През тази година предстои изпращането на още няколко летци, като определянето на слотовете за тяхното обучение е в процес на финализиране с американските ВВС. Предстои допълнителна селекция на летателен състав за попълване на последните слотове за летателно обучение, както и завършване на подбора на инженерно-техническия състав, който също следва да премине съответните програми за обучение в американската страна. Голям брой от състава преминава курсове по английски език тук, в България, с цел повишаване на нивото на езикова подготовка и покриване на определените входни изисквания за обучение в САЩ.

– Инфраструктурното и техническото обновление на авиобаза Граф Игнатиево ще дава ли възможност за обслужване на повече от закупените 8 изтребителя? Извършват ли се във ВВС подготвителни дейности във връзка с евентуалното закупуване на още 8 изтребителя?

– Да, със сигурност, голяма част от изграждащата се в момента нова инфраструктура в авиобаза Граф Игнатиево ще даде възможност за обслужване на 16 самолета Ф-16. Повечето изходни задания за проектиране на сградите и съоръженията, които ВВС изготвя, са за експлотация на 16 машини съгласно изискванията на производителя на самолетите. Поради ограниченията на отпуснатата към момента финансова рамка има и съоръжения, които са предвидени за обслужване само на осем самолета. Те не са много, но при стартиране на процеса за придобиване на втората група от осем самолета ще е необходимо да бъдат предвидени допълнителни средства за доизграждане на инфраструктура, закупуване на самолетообслужваща и друга осигуряваща техника и оборудване. Искам да отбележа още веднъж, че успешното усвояване и експлоатация на самолет Ф-16 е свързано не само с инфраструктурното и техническото обновяване на летището за основно базиране в Граф Игнатиево, но и с изграждането на система от технологично съвместими и отговарящи на изискванията летищни съоръжения на територията на страната. Това предполага извършването на съответните дейности по адаптиране на инфраструктурата на военните летища Безмер и Долна Митрополия, както и на летище Пловдив, като летище за съвместно базиране, откъдето временно ще оперираме и носим дежурство за Air Policing с МиГ-29 за периода, в който ще бъде затворено летище Граф Игнатиево.

– Наскоро в авиобаза Безмер пристигна последният от осемте модернизирани в Беларус самолети Су-25. Какви нови задачи ще могат да изпълняват те?

– Самолетът Су-25 е на въоръжение в българските ВВС от 1986 г. Летателнотактическите му характеристики, въоръжението, системите за самозащита и възможностите да устоява на огневото въздействие на противостоящите сили определят специфичната му роля и изпълняваните от него задачи. С изпълнения в Беларус ремонт е обновено радиоелектронното оборудване на самолета, което ще позволи освобождаване на част от използваните от военната авиация честотни канали. С това ще бъдат покрити изискванията за съгласувано въвеждане на гласови комуникации „въздух–земя” в Единното европейско небе. Новият прицелно-навигационен комплекс и системата за управление на въоръжението повишават способностите на самолета, като се придобиват нови способности за използване на съвременно бомбово и ракетно въоръжение с повишена точност при въздействие от по-големи височини и дистанции. Основната част от аналоговото пилотажно-навигационно оборудване, т.нар. стрелкови прибори, е заменено от мултифункционални дисплеи. В съчетание с новите комуникационни и навигационни възможности индикацията на челното стъкло качествено подобрява ситуационната осведоменост на пилота. Това му позволява да се фокусира върху изпълнението на задачата и да извлича максимума от бойните възможности на самолета, въоръжението и системите, което превръща Су-25 в значим фактор на бойното поле.

– Кога може да се очаква в българските ВВС да започнат да навлизат на въоръжение безпилотни летателни апарати и какви бойни задачи може да бъдат решавани с тях?

– Дори бегъл поглед върху анализите на бойните действия при последните конфликти от Нагорни Карабах, Либия, Сирия недвусмислено показват, че притежаването и използването на безпилотни летателни апарати (БЛА) вече е необходимост и залог за постигане на ефективност и успех в провежданата операция. ВВС са определили своите изисквания към дистанционно пилотируемите летателни апарати, които е необходимо да притежават. Неслучайно използвам тази терминология, защото особеното на този клас летателни апарати е, че те се „пилотират” дистанционно от сертифицирани пилоти. Характеристиките на БЛА и техните възможности за носене на полезен товар позволяват изпълнението на възможно най-широк спектър от бойни задачи съвместно с пилотируемата авиация, като и отново повтарям – в интерес на всички видове въоръжени сили. Всичко, изброено дотук, задължава нас, Военновъздушните сили, с подкрепата на висшето военно и политическо ръководство максимално да ускорим всички процеси, свързани с безпилотната авиация – от приемане на необходимите концептуални документи до осигуряване на финансиране и в крайна сметка придобиване и приемане на въоръжение. Считам, че тази способност заедно с реализацията на другите проекти на ВВС, за които вече стана дума, ще са поредните стъпки към така желания нов облик на българските Въоръжени сили и ще предоставят нови възможности за ефективно изпълнение на поставените ни задачи.