Парламентът обсъжда Бялата книга за отбраната

28.10.2010 г. Парламентът обсъжда Бялата книга за отбраната

Спирдон Спирдонов

С доклада на Комисията по външна политика и отбрана и изказването на министъра на отбраната Аню Ангелов започна обсъждането в парламента на проекта на Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили. След гласуването до края на годината трябва да се подготви План за развитието на Въоръжените сили и пътна карта, на основата на които да се извършат съответните структурни и числени промени. В началото на 2011 г. МО ще е готова с инвестиционен план до 2020 г. Книгата е резултат от Прегледа на структурите на силите, който се проведе в разстояние на седем месеца. Документът е израз на декларирания и следван от правителството принцип на прозрачност, отчетност и отговорност в отбранителната политика. Бялата книга информира народното представителство, политическите партии и българското гражданско общество за провежданата отбранителна политика и има за цел да ги направи съпричастни към сложните процеси на реформиране на системата за отбрана и изграждане на модерни въоръжени сили. Бялата книга отразява основните резултати от проведения Преглед на структурата на въоръжените сили на Република България и произтичащите от тях насоки за политически и практически действия. Въз основа на реалистичната оценка на рисковете и заплахите за националната сигурност, документът предлага такава численост, структура, роля, мисии и задачи на въоръжените сили, които отговарят максимално на националните интереси. С предложения проект се определя обща численост на въоръжените сили на Република България не по-малко от 37 000 души, която следва да бъде достигната до 31 декември 2014г. Бялата книга полага основата на дългосрочното планиране на развитието на българските въоръжени сили като на тази база следва да бъдат приети План за развитие на въоръжените сили и Дългосрочен инвестиционен план. По същество одобреният от правителството документ представлява концептуална програма за развитие на въоръжените сили и следва да бъде приет и от Народното събрание.