Засега резервът остава като елемент на Въоръжените сили

15.01.2011 г. Засега резервът остава като елемент на Въоръжените сили

Одобрените от правителството промени на ЗОВС влязоха в Народното събрание.

Спирдон Спирдонов

Резервът да остане като елемент на Въоръжените сили. Това е решило правителството, одобрявайки проекта за промени в ЗОВС. Предложението на МО в публикуваните за обсъждане поправки бе за отпадане на резерва от структурата на Въоръжените сили. Както отбелязахме в наши публикации това водеше до противоречия в самия закон, където глава 8 „Резерв на Въоръжените сили. Военен отчет на гражданите” остава. Най-вероятно този въпрос ще се реши с приемането на предвидения от министерството Закон за резерва. Според проекта, който вече е в Народното събрание, новите два елемента на Въоръжените сили са военно-географската служба и стационарна комуникационна и информационна система, а досегашните - Българската армия, службите „Военна полиция” и „Военна информация”, военните академии и висшите военни училища, ВМА, Националната гвардейска част и резерва. Във внесния в парламента проект има и някои други уточнения,  за които се опитахме да подскажем в нашите коментари.

Ако депутатите уважат волята на правителството Българската армия ще включва Съвместно командване на силите, военни формирования на пряко подчинение на командващия на Съвместното командване на силите и три вида въоръжени сили: Сухопътни войски, Военновъздушни сили и Военноморски сили. Предвижда се Съвместното командване на силите и командванията на видовете въоръжени сили да се ръководят съответно от командващ и командири, които се подпомагат от щабове. Командирите на Сухопътните войски, на Военновъздушните сили и на Военноморските сили ще са непосредствено подчинени на командващия на Съвместното командване на силите. Съвместността и функционалната интеграция на оперативно ниво ще позволи да се оптимизират числеността на личния състав и организационната структура на щабовете без дублиране на функции и задачи, посочено в мотивите към проекта. Командирите на видовете въоръжени сили ще могат да планират и провеждат самостоятелни операции.

Интересен момент е предстоящото отпадане на текста, който задължава Инспекторатът на МО да извършва проверки на бойната подготовка, отбранително-мобилизационната подготовка, войсковия ред и дисциплината и оперативните способности на формированията на Българската армия. Аргументът е   че тези проверки трябва да се извършват от структури на Българската армия.

В мотивите на правителството е направена сериозна защита на спецификата и значимостта на военната професия, което заслужава аплодисменти. Подобна теза бе необходима особено сега, когато се надигат гласове против някои социални придобивки, включително заплати и пенсии, на военнослужещите. Поводът е предложението за отпадането на текста, който регламентира, че когато цивилни служители и военнослужещи заемат длъжности с еднакви функционални или образователно-квалификационни изисквания, основните им месечни възнаграждения са равни. В нашето военно законодателство от 1995 г. насам този текст няколко пъти се появяваше и отпадаше. Сега се смята, че тази законова разпоредба на практика са неприложими, тъй като в МО, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия няма длъжности за военнослужещи и цивилни служители с еднакви функционални или образователно-квалификационни изисквания.

По-важното в случая е защитата на военната професия. За това ще си позволя да цитирам част от мотивите на правителството към проекта: „Фактът, че съгласно чл. 134 и 135 от ЗОВСРБ военната служба е държавна служба с особено предназначение за подготовка и осъществяване на въоръжена защита на страната и в мирно време се изпълнява като професия, регламентирана с посочените по-горе актове, е в основата на законодателното решение за обособяване на отделно правоотношение по изпълнението на военната служба, различно от другите правоотношения по полагане на труд. Спецификата на военната служба налага на лицата, изпълняващи военни задължения, да преминават специална военна подготовка и по отношение на тях има специфични изисквания за заемане на длъжността – физически, възрастови и ограничения за заемане на конкретна длъжност, произтичащи от придобиването на определена квалификация. От ограниченията, произтичащи от статуса на военнослужещите, се открояват липсата на право на членство в политически партии, движения или коалиции с политически цели, както и предприемането на действия по служба, с които да се нарушава политическата неутралност; забраната за извършване на пропагандна и агитационна дейност в полза или във вреда на политически партии, движения или коалиции с политически цели, на синдикални организации и на кандидати за изборни длъжности; забраната за участие в събрания, митинги и манифестации на политически партии, движения или коалиции с политически цели, когато носят военна униформа; забраната за отказ от изпълнение на служебните си задължения по религиозни, атеистични, политически и идеологически мотиви и т.н. Военнослужещите са длъжни по всяко време на денонощието да бъдат на разположение за изпълнение на задълженията си, свързани с военната служба. На тях могат да им се възлагат задачи в условията на непосредствена опасност за здравето и живота им при условия и по ред, определени с уставите на въоръжените сили.

Образователно-квалификационните изисквания на длъжностите за военнослужещите и цивилните служители не са еднакви. По отношение на военнослужещите се изисква наличието на военна квалификация, допълнителна военна квалификация, придобито военно звание, като всички тези компоненти са свързани и се придобиват единствено и само във военните академии, висшите военни училища и професионалните колежи. Различни са начинът на подбор и изискванията за заемане на конкретна длъжност – за военнослужещите има изискване за минимален и максимален срок за престояване в длъжност и във военно звание.”