От 4 до 30 лева за леглоден в Хисар, Поморие и Банкя

02.11.2010 г. От 4 до 30 лева за леглоден в Хисар, Поморие и Банкя

 

Публикувана е наредбата на МО, която урежда условията и реда за ползване и заплащане на медицински дейности - лечение, рехабилитация и профилактика, извършвани в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация (БДПЛР) в структурата на Военномедицинска академия.

Спирдон Спирдонов

 

Става дума за БДПЛР в Хисар „Калероя”, в П   оморие „Св. Георги Победоносец” и в Банкя. В документа се изброяват категориите лица, които вогат да постъпват на лечение, рехабилритация и профилактика в тези болници. Сред тях са военнослужещи, участвали в мисии или не, цивилни служители, пенсионирани военнослужещи, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострладали и членове на семействата им. Документът може да прочетете в днешния брой на Държавен вестник.

В общия случай цената за един леглоден варира от 4 до 30 лв. в зависимост от битовите условия. За военноинвалидите и военнопострадалите е от 2 до 15 лв. За граждани, които не работят в в МО и за чужденци – от 8 до 60 лв. Цената за леглоден включва нощувка, медицинско обслужване и лечебни процедури, назначени от лекаря.  

За сметка на бюджета на Министер­ството на отбраната са разходите за лечение, рехабилитация и профилактика на военнослужещите, участвали в между­народни операции и мисии, и членовете на техните семейства, когато постъпват по съответния ред и ветераните от войните. Храненето на всички категории лица, приети в съответната болница, се осъ­ществява по диети по ред, определен с акт на министъра на отбраната, или по меню по избор. Военноинвалидите и военнопострадалите заплащат 25 на сто от стойността на храната. Членовете на семействата на пенсиони­раните военнослужещи не заплащат цената на леглоденя, когато постъпват на лечение заедно със съпруг/а си при настаняване в стая с 2 легла, пищше още в наредбата.