Как се изчислява осигурителният стаж за пенсия по време на мисия или операция зад граница?

15.04.2011 г. Как се изчислява осигурителният стаж за пенсия по време на мисия или операция зад граница?

Спирдон Спирдонов (otbrana1957@abv.bg)

В редакцията получихме следното писмо: С промените в КСО е казано, че за пенсиониране на военнослужещите е необходимо 25 г осигурителен стаж и 2/3 от тях реално прослужени. След 31.12.2011 се увеличава с по 4 месеца на година до достигане на 28 г. Тези 25-28 г стаж в първа категория труд ли са или сбор от първа и трета например? Или сбор от реално прослужените и превърнатите от трета в първа (5 за 3).

В този ред на мисли, казано е , че по време на мисии с ВИСОК риск, една година се счита за три години трета катерия осигурителен стаж. Когато даден военнослужещ е на мисия една година да речем, то той си има реално една година в първа категория, тези в трета се добавят допълнително като три години или като една година първа и две години трета?

Годините осигурителен стаж от мисии, как се прибавят към тези 25-28- като цяло цисло или приравнени към първа категория, тоест 5 г осигуретелен стаж от мисия като 5 ли се прибавят към тези 25-28 или като 3?

Извинявам се безпокойството и предварително Ви благодаря.

Пламен Петков

Изпратихме писмото до Пресцентъра на МО. От там получихме следния отговор: В отговор на въпросите на Пламен Петков относно пенсионното осигуряване на военнослужещите, зададени чрез Вашата медия,  Ви предоставяме следната информация:

І. ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА ПЕНСИЯ.

Съгласно чл. 69, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) военнослужещите придобиват право на пенсия при освобождаване от служба, независимо от възрастта им и при осигурителен стаж, както следва:

1. до 31 декември 2011 г. - 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

2. от 31 декември 2011 г. - общият осигурителен стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Съгласно чл. 9, ал. 1 КСО за осигурителен стаж се зачита времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски върху полученото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход, а съгласно чл. 70а, ал. 1 КСО при изчисляване на пенсията се взима предвид само доходът, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски.

Осигурителният стаж се изчислява в часове, дни, месеци и години.

ІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ПЕНСИЯТА.

Когато военнослужещият е придобил право на пенсия, освободен е от военна служба и подаде по надлежния ред необходимите документи за упражняване на това си право (отпускане на пенсия) му се определя размерът на пенсията. При определяне размера на пенсията, тази част от общия осигурителен стаж, която лицето действително е изслужило като военнослужещ (осигурителен стаж от първа категория) се преизчислява към осигурителен стаж от трета категория, съгласно  чл. 104 от КСО.

Чл. 104. (4) КСО „Осигурителният стаж на лицата по чл. 69  (военнослужещите) се превръща, като три години действително изслужено време се зачитат за пет години осигурителен стаж от трета категория.”

Ако през време на службата си  като военнослужещ, лицето е участвало в мисии и операции, провеждани извън територията на страната, действително изслуженото време в зоната на операцията ще се преизчисли като осигурителен стаж към трета категория, но вече по условията на чл. 104, ал. 7 или 8.

Чл. 104. (7) КСО  „За лицата по чл. 69, при участие в операции и мисии извън територията на страната с висока степен на риск, както и при участие в бойни действия или във военно време, една година действително изслужено време се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория.

(8) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) За лицата по чл. 69 при участие в операции и мисии извън територията на страната с ниска степен на риск една година действително изслужено време се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория.”

От казаното до тук може да се направи извода, че осигурителният стаж от първа категория зачетен за времето на операцията или мисията не се взема предвид при преценяване дали лицето е придобило право на пенсия. Този стаж се взема предвид при определяне размера на пенсията.

ПРИМЕР:

Едно лице е работило и е било осигуряване, както следва:

- 10 (десет) години като шофьор при условията на трета категория труд;

- 19 (деветнадесет) години като военнослужещ при условията на първа категория труд.

През време на службата си е участвало в две операции извън територията на страната със степен на риска „Висока” (по шест месеца всяка) или общото време за участието му в операции е една година.

При тази фактическа обстановка, лицето има общ осигурителен стаж от 29 години (10+19=29). За да придобие право на пенсия (до 31.12.2011 г.) следва действително да е изслужило като военнослужещ 2/3 от 25=16,67 г. (16 години и 8 месеца.) Лицето има повече от 25 г. осигурителен стаж и повече от 16 г. и 8 месеца  на военна служба и е придобило право на пенсия.

При определяне размера на пенсията осигурителния стаж за трета категория се взема едно към едно, а осигурителния стаж от първа категория се преизчислява към трета категория, както следва:

- 18 (осемнадесет години) осигурителен стаж от първа категория (общо 19 години на военна служба минус 1 година на мисия) се преизчисляват като три години осигурителен стаж от първа категория се зачитат за пет години осигурителен стаж от трета категория или общо 30 години осигурителен стаж от трета категория по чл. 104, ал. 4 от КСО (18*5/3=30);

- 1 година участие в операция с висока степен на риска се преизчисляват съгласно чл. 104, ал. 7 от КСО като една година се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория или общо 3 години осигурителен стаж от трета категория (1*3=3);

Общият осигурителен стаж за 19 години военна служба е равен (30 + 3)   на 33 години.

Към него се прибавят десетте години осигурителен стаж от трета категория и се получава общият осигурителен стаж на лицето за определяне размера на пенсията  - 43 (четиридесет и три) години.