Обновиха състава на съвета по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните

19.12.2017 г. Обновиха състава на съвета по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните

 Спирдон Спирдонов

Министър-председателят Бойко Борисов е подписал заповед за обновяване на състава на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните. Председател на съвета е министърът на отбраната Красимир Каракачанов, а негов заместник – Петър Велчев – председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, който е и координатор на връзките на Министерството на отбраната с национално представителните организации. Членове на съвета са заместник-министри на здравеопазването, финансите, социалната политика и транспорта, представители на НОИ и на НЗОК. От неправителствените организации в съвета влизат още Нели Стайкова от Националното сдружение на общините, Иван Иванов, Емил Гуджев и Райна Комитова – от Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и Емилия Стойчевска от Съюза на ветераните от войните.

От Министерството на здравеопазването съобщават, че е утвърден списъкът с лекарствените продукти, които се получават и заплащат по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и съответната наредба.

От името на председателите на четирите военно-патриотични съюзи – СОСЗР, Съюз на ветераните от войните и Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ, председателят на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите младши лейтенант от запаса Петър Велчев е изпратил писмо до министъра на отбраната Красимир Каракачанов във връзка със запазване на жилището от фонда на МО на полковник от запаса Митко Аризанов, който е на 73 години и със сериозни заболявания.

По този въпрос, който вълнува доста хора, министърът на отбраната Красимир Каракачанов отговори по време на парламентарен контрол на въпрос на народиня представител Николай Цонков: „За изпълнение на Решение на Министерския съвет № 1087 от 23 декември 2016 г., с което е приет план за действие с мерки за предотвратяване придобиването по давност на имоти частна, държавна или общинска собственост в Министерство на отбраната и в Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело“, която упражнява правото на собственост на държавата върху имотите от жилищния фонд на ведомството е създадена организация и извършена проверка на място на всички имоти частна-държавна собственост.
От извършената проверка на 2591 жилищни имоти, а именно: жилища, ателиета и гаражи в 78 населени места за наличието на имоти, които се владеят без основание от трети лица, или на отпаднало основание беше установено, че 177 жилища и 66 гаража се държат на отпаднало правно основание.
Към настоящия момент спрямо лицата, които ги задържат, са издадени 70 броя заповеди за принудителното им изземване по административен ред на основание чл. 80а от Закона за държавната собственост. Шестнадесет броя от заповедите са обжалвани пред Върховния административен съд, а останалите се изпълняват съгласно предвидените в тях ред и срокове.
Успоредно с тази дейност са изготвени 63 броя едномесечни писмени предизвестия от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело“ за прекратяване на наемните правоотношения на лицата ползващи ведомствени жилищни имоти на отпаднало правно основание, като в случаите, че имотите не бъдат освободени от наемателите в посочения срок, ще се предприемат мерки за принудителното им изземване по административен ред. По същество гаражите не изпълняват социална функция. С настаняването в тях не се задоволяват жилищни нужди.
Следва да бъде отбелязано, че към момента като нуждаещи се от гаражи са картотекирани две лица при налични в жилищния фонд 106 броя гаражи и гаражни клетки.
След окончателното приключване на дейностите по т. 2 от Решение на Министерския съвет № 1087 от 23 декември 2016 г. и съгласно т. 3 от същото, ще предложим изменение на нормативните актове с цел изключването им от жилищния фонд на Министерството на отбраната и включването им в регистъра на нежилищни имоти в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело“, и отдаването им под наем.
Процесът по предприемане на действия по възстановяване владеенето върху жилища, ателиета и гаражи, както и по отношение на останалите имоти частна-държавна собственост, които са управление на Министерството на отбраната и които се владеят или държат без основание, или на отпаднало основание от трети лица продължава, и ще приключи в определените в Решението срокове.
Искам да подчертая, че до този срок – 30 ноември той не е преклузивен, тоест дори след изтичането му посочените в плана за действие могат да бъдат предприемани.
Предприемането на действия по чл. 80а, включително недопускане на последващо неоснователно завземане на същите съставянето на актове за частна-държавна собственост са действия по управление на имотите, които се извършват периодично, при възникването на подобни основания за това.
Част от социалната функция на Министерството на отбраната е в максимална степен да обезпечи жилищните нужди на военнослужещите. В тази връзка държа да отбележа, че понастоящем общият брой на картотекираните, тоест в страната чакащи за настаняване лица – военнослужещи, правоимащи, е 4142, от които 1319 са в София-град. Неоправдано, неморално и незаконосъобразно е на фона на тази стряскаща цифра от нуждаещи се, да допуснем тези – те са повече от обектите, които Вие споменахте, те са 243 обекта, да бъдат незаконно обитавани от неправоимащи по Закона лица.
По изключение, запознавайки се със случаите, с досиетата, тъй като съм разпоредил всички фрапиращи случаи да ми бъдат докладвани лично, отчитайки определени чисто човешки проблеми. Примерно, случаят, който беше с една 91-годишна възрастна жена, която нито ще е морално, нито ще е човешки в началото на зимата да я изхвърлиш на улицата, тъй като няма кой да се грижи за нея.
Друг подобен случай е случаят с майката на убития командос, която ползва подобно жилище на отпаднало основание. Има няколко такива случая, за които търсим решение, съвместно и с други институции, тоест, изхождайки от човешката и социалната страна на въпроса. Пак казвам, няма на кой закон да се опреш, когато трябва да изгониш 91-годишна старица на улицата самичка, без възможност да живее някъде другаде. Не е морално тази майка на загиналия в Лясковец командос, чиито син е загинал, изпълнявайки служебния си дълг, въпреки че тя няма никакво правно основание да й поставиш този срок и да я изхвърлиш също на улицата. Там търсим решение на въпросите по друг начин, като там са пуснати писмата, за да се спре действието на евентуален срок за придобиване по давност. Подобни случаи ще бъдат решавани по друг начин в съдействие и със съгласуване с други ведомства.
За всички останали имоти, не случайно дадох цифрата на картотекираните и нуждаещите се наши военнослужещи, които имат правно основание. При всички други случаи, които Вие много правилно упоменавате, не е морално пък от тази страна хора, които нямат основание да продължават да заемат жилищата, а тези наши над 4 хиляди военнослужещи да живеят при други условия, да търсят на свободен наем.” ... „За съжаление, години наред не са вземани мерки, тъй като става въпрос за една неприятна дейност – да извадиш някого от жилище. Много министри са преценявали, че тъй като има мораториум, има още време, това да му мисли някой друг. Само че, за съжаление, във времето този друг се оказах аз.
Мога да дам случаи, тъй като в последно време се развихрят кампании, ей така, чисто популистки, но, първо, има Закон. Ние този Закон трябва да го спазваме. Право на обитаване на жилищния фонд на Министерство на отбраната имат хора, правоимащи, според Закона. Има фрапиращи случаи. От 30 години – с изтекло основание, се ползват жилища. Не само това. Хората, които са ползвали жилища, починали отдавна – преди 15-20 години, там живеят техните внуци и не плащат нищо. Има други случаи, при които от години наред не се плаща нито вода, нито парно и всичко това лежи върху нас. Тъй като обществото е чувствително към темата как държавата вади някой от някъде, задаваме въпроса. А има и други случаи – човек, който е закупил жилище от Министерство на отбраната, след това го прехвърля на деца или на роднини и взема жилище, което сега продължава да ползва неправомерно. Пак казвам, с изключение на тези четири-пет чисто хуманитарни, човешки и социални случки, всички останали жилища ще бъдат опразнени и ще бъдат предоставени обратно във Фонда за ползване от правоимащите служители и военнослужещи на Министерство на отбраната.”