След жалби на военнослужещи за дискриминация МО променя наредба

25.09.2018 г. След жалби на военнослужещи за дискриминация МО променя наредба

 Създава се правна възможност за военнослужещите и за цивилните служители от международните организации на територията на страната - NFIU, Центъра на НАТО, DCM-F да получават при еднакви условия допълнителните възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба, съответно за специфични условия на труд, както и еднакъв размер на тези възнаграждения.

Спирдон Спирдонов

Подготвен е проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Той е на основата на Решение № 301 от 19.07.2018 г., постановено по преписка № 158/2017 г. по описа на Комисията за защита от дискриминация /КЗД/, 5-членен разширен състав, се посочва в мотивите към проекта.

Преписката пред КЗД е образувана по реда на раздел I, глава четвърта от Закона за защита от дискриминация - защита при упражняване правото на труд, въз основа на жалби на военнослужещи, изпълняващи длъжности в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, относно оплаквания за пряка дискриминация и по-неблагоприятно третиране по признаците „лично положение“ и „обществено положение“.

В решението си, се отбелязва по-нататък в мотивите, КЗД препоръчва на министъра на отбраната да предприеме действия за изменение на Наредба № Н-15 от 27 април 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, като приравни условията за определяне на допълнителни възнаграждения на военнослужещите и цивилните служители, изпълняващи длъжност в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, с цел спазване на принципа за равенство в третирането.

Така с изменение на разпоредбата на чл. 35 от наредбата, се предвижда правна възможност за военнослужещите и за цивилните служители от международните организации на територията на страната - NFIU, Центъра на НАТО, DCM-F да получават при еднакви условия допълнителните възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба, съответно за специфични условия на труд, както и еднакъв размер на тези възнаграждения. По този начин препоръките в решението на КЗД ще бъдат изпълнени.

Промяната влиза от деня на обнародване в Държавен вестник. Това ще бъде 16-та поправка на тази наредба за осем години.