Двама генерали бяха представени в Комисията по отбрана

31.01.2019 г. Двама генерали бяха представени в Комисията по отбрана

 Спирдон Спирдонов

Както изисква ЗОВС днес в Комисията по отбрана бяха представени удостоените с указ на Президента на републиката офицери с висше военно звание генерал-майор Красимир Кънев и бригаден генерал Стайко Прокопиев. Това сториха заместник-министърът на отбраната ген. Атанас Запрянов и заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев. Предстои по тази процедура да мине бригаден генерал Здравко Пехливанов, който е назначен на длъжността заместник-директор на дирекция „Операции и планиране“ в Международния военен секретариат на НАТО в Брюксел, Кралство Белгия от 1 януари 2019 г. Двамата новоназначени офицери говориха за своите приоритети. 

Генерал-майор Красимир Кънев, директор на Щаба на отбраната от 1 януари т.г.: „Тази длъжност е сравнително нова, но тя не е нова в съюзен формат. Съюзните армии притежават, а и не само притежават, но са запълнили със съдържание, тази длъжност с основна цел координация на военната експертиза. Военната експертиза е един сложен механизъм, поддържането й изисква координация, особено в такива структури, както е нашето интегрирано министерство с Щаб на отбраната. Това взаимодействие между специализирана и обща администрация и Щаба на отбраната е условие, което не може да бъде пренебрегвано, когато се вземат решения на политическо ниво. В тази връзка основната ни цел  е интегрирането на тази експертиза, постоянна коирдинация със съществуващите структури в нашето министерство и не на последно място създаване  на реципрочна такава длъжност, като нашите съюзници, защото има формати, в които участва директорът на щаба. Има формати, както регионални, така и съюзнически, в които няма как да нямаме представителност.“

Бригаден генерал Стайко Прокопиев, директор на дирекция „Стратегическо планиране“ в Щаба на отбраната от 1 януари т.г.: “За мен тази дирекция е водеща. Не защото аз съм назначен за директор, а според спецификата на нейните функционални задължения при подпомагане работата на началника на отбраната и ръководството на няколко много важни, според мен, области. Първата област е започналият преди по-малко от една седмица преглед на отбраната. Втората е изграждане и поддържане на системата за предварително планиране на операциите в Българската армия. Третата е изграждане и поддържане на системата от концептуални и доктринални документи във Въоръжените сили и в Българскат аармия. Четвъртата е участието на България в съюзни формат, като НАТО и ЕС, както и в други международни организации, като ООН, ОССЕ и т.н. Последната, но не и по важност е поддържане на Плана за изграждане на Въоръжените сили, както и неговата част – администриране на Програма 1, която е основната в рамките на МО.“

Удовлетворение от представянето и пожелания за успех изразиха народните представители генералите от запаса Кольо Милев и Симеон Симеонов.

Председателят на Комисията по отбрана ген. Константин Попов посочи: „Искам да поздравя Министерството на отбраната и висшето военно ръководство за това, че имат добра кадрова политика и успешно развиват способните хора. Естествено, че съм работил с двамата колеги. Това са хора, които наистина горят в работата. Това са хора, които в никакъв случай не се задоволяват с постигнатото, имат достатъчно енергия и жар, сили и средства, за да постигнат поставените задачи и да генерират нови идеи. И двамата имат много сериозен опит, знания и умения. Минали са през длъжности, които наистина им дават основанието да трансформират и да водят Българската армия, в конкретния случай Щаба на отбраната, към нови хоризонти.“

***

Генерал-майор Красимир Кънев е роден на 8 януари 1965 г. в гр. Ловеч. Образование – висше; образователно-квалификационна степен – магистър. Военна квалификация: Военновъздушен колеж „Максуел“ в Алабама, САЩ, Стратегическо ръководство на отбраната и ВС; Военна академия „Г. C. Раковски“, КЩ, Оперативно-тактическа, ПВО; ВHВВУ „Г. Бенковски“, Щабни - Военновъздушни сили. На военна служба е от 1988 г. Във военно звание „бригаден генерал” е от 19 август 2017 г. С Указ №314 на президента е освободен от длъжността директор на дирекция „Стратегическо планиране“, считано от 1 януари 2019 г. Със същия указ е назначен длъжността директор на Щаба на отбраната, считано от 1 януари 2019 г. и удостоен с висше офицерско звание „генерал-майор“, считано от 1 януари 2019 г.

***

Бригаден генерал Стайко Прокопиев е роден на 21 август 1966 г. в гр. Хасково. Образование – висше. Образователно-квалификационна степен – магистър. Военна квалификация: Национален университет по отбраната на САЩ във Вашингтон, Стратегическо ръководство на отбраната и ВС; Военна академия „Г. C. Pаковски“, Oбщoвoйcкoви – командно-щабни; ВHВУ „В. Левски“, Танкови войски. На военна служба е от 1988 г. Във военно звание „полковник“ е от 1 юни 2006 г. Преди повишаването му в генералско звание бе командир  на Щабния елемент за интегриране Силите на НАТО в България. С Указ № 312 на президента е назначен на длъжността директор на дирекция „Стратегическо планиране“ на Министерството на отбраната, считано от 1 януари 2019 г. Със същия указ е удостоен с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 1 януари 2019 г.