Право на отговор: КООСО и обединението на военно- патриотичните организации

19.03.2019 г. Право на отговор: КООСО и обединението на военно- патриотичните организации

 УС на КООСО

Управителният съвет (УС) на Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната (КООСО), ползва правото си на отговор на Писмото на ген. л-т о.з. Кирил Цветков, публикувано на страниците на сайта „otbrana.com“ на 13. 03.2019 г. (http://otbrana.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8_12444).

В цитираното Писмо се съдържат тенденциозни и откровено неверни твърдения и оценки на живота и дейността на УС и на Конфедерацията като цяло. Буди недоумение фактът, че след като в Позицията на УС на КООСО от 05.02.2019 г. дадохме конкретни и убедителни отговори на всички поставени въпроси, ген. Цветков в изопачен и манипулативен вид ги поставя отново.

Това принуди УС на КООСО да огласи своята  Позиция за да може наред с членовете на КООСО и огромната читателска аудитория на сайта „otbrana.com“ да се запознае с нашата гледна точка  по процесите на обединението и по решението на Общото събрание на Асоциацията на Сухопътните войски (АСВ) да преустанови членството си в Конфедерацията.

Нека запасното войнство знае, че:

1. Членството в Конфедерацията е суверенно право на всяка военно- патриотична и родолюбива организация. Затова уважаваме и намираме за нещо съвсем нормално решението на Общото събрание на АСВ да излезе от Конфедерацията.

2. Не е колегиално обаче да се прехвърля вината за буксуването на обединението на ВПО от болната на здравата глава. А точно това прави генерал Цветков. КООСО, за разлика от СОСЗР, никога не е претендирала  да бъде център на обединителния процес. Ние сме декларирали и сега заявяваме, че стоим твърдо зад каузата за единение на запасното войнство и за обединение на ВПО на конфедеративен принцип. Но ние пледираме това да става на равнопоставена основа, със зачитане интересите на всички организации, независимо от това дали са големи или малки по членски състав. За разлика от ген. Цветков, за който в пълна степен е валидна народната мъдрост “На всяко гърне меродия“ ние не търсим лидерство и не натрапваме наши генерали и офицери на възлови по Споразумението за сътрудничеството и обединението позиции. Човешките амбиции трябва все пак да имат някакъв предел.

3. Генерал Цветков е конюнктурен и непоследователен във вижданията си за обединение на ВПО, а личният му интерес е издигнат на пиедестал.

Днес той отстоява тезата, че обединението трябва да се осъществи единствено на основата на СОСЗР.

„Вчера“, в Отвореното си писмо , в качеството си на Председател на обществения съвет по въпросите на отбраната, говорейки за причините поради които СОСЗР не може да бъдат обединител, той подчертава - цитираме дословно:

“...Според мен тези причини се коренят в начина на възстановяване на Съюза преди 25 г., политическата му ориентация първоначално към БСП, а впоследствие към властимащите и стила на ръководство, който съществува в Съюза. Болшинството от централното ръководство на съюза, областните и общинските ръководства се отнасят с пренебрежение към по- малките организации, смятат се за единствен представител на офицерите и сержантите от запаса и резерва и членството в съюза би унищожило като организации влизащите в него и техните проекти и планове за в бъдеще. Съюзът не приема колективното ръководство, неговите структури по места са закостенели и с несменяеми ръководства от години, не приемат нови идеи и подмладяване, проявяват тоталитарни стилове на ръководство, изискват пълно подчинение от членуващите в него организации и това е причина той да не се явява обединително звено за всички организации...За сега той като организация е склонен да поглъща организации, но не и да се демократизира и обновява.“

Това е ясна и категорична позиция, която не се нуждае от коментар.

Тези и някои други факти и обстоятелства предизвикаха УС на КООСО да огласи своята Позиция по хода на обединителните процеси и ролята в това отношение на генерал Цветков, като ръководител на съвместната работна група. 

Позиция на УС на КООСО

Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната (КООСО) беше създадена преди 10 години в името на каузата за обединение на ВПО. Затова, съвсем естествено участваме активно в работните срещи и съвещания посветени на тази идея.

Внасяните обаче в „Комисията за подготовка на проект на Споразумение“ наши предложения упорито и априорно са отхвърляни от нейния председател генерал Цветков.

Кратка хронология на развитието на процеса на обединение на ВПО:

Разработен беше проект на Харта на обединението, придобила по-късно форма на проект на Споразумение. На основата на предложенията на своите организации КООСО изпрати свое писмо с предложения до ген. Цветков с копие до председателя на СОСЗР.

Отговорът на ген. Цветков беше изпълнен с упреци към ръководството на Конфедерацията, изразени с назидателен тон.

През януари т.г. се проведе обсъждане на проекта на Споразумението. Председателят на КООСО, полк. Иван Иванов, председателят на Военен съюз, полк. Ангел Тюфекчиев, кап. І ранг Дончев и полк. Ангел Георгиев направиха редица предложения по Споразумението. Наложителна беше неговата доработка и КООСО изпрати писмено становище по тези въпроси до председателя на Комисията, ген. Цветков. В отговор отново получихме от него писмо в безцеремонен стил и жаргон, с неоснователни обвинения и груби нападки.

На основата на тези факти Управителният съвет на КООСО направи следните изводи и  констатации

1. Председателят на Комисията за подготовка на проекта на Споразумение, ген. Цветков се изживява като едноличен ръководител с пренебрежително отношение към мнението на другите членове на Комисията. Демонстрира високомерие, не зачита колективния метод на работа, а всяко предложение за подобряване текстовете на Споразумението, счита за “...начин за протакане на дейността по обединението“. В комисията няма обсъждане на предложенията и гласувания по тях. В последното си писмо до КООСО той самоуверено подчертава „Аз съм приключил вече  работата по Споразумението...“ – т.е решение от последна инстанция, което никой не трябва да оспорва.

2. Ген. Цветков брани със зъби и нокти разработения от него проект, който по оценка на нашите експерти е повърхностен и посредствен документ, не изпълващ със съдържание неговото предназначение - “Споразумение за съвместна дейност за обединение на ВПО“. Колкото и старателно да се търсят в Споразумението текстове за „съвместната дейност“ няма как да се намерят, защото такива просто няма. В този вид това е Проектоспоразумение, което цели да се създаде Координационен съвет и да му се възложат всички функции и правомощия по подготовката на обединителния конгрес, който впоследствие тихомълком да бъде обсебен. Няма да е грешка, ако се каже, че той е написал Споразумението за себе си. В същото време не обелва нито дума за „Визията за създаване, развитие и функциониране на Общ съюз на българското войнство“, която му беше предоставена и която е комплексен документ на КООСО, даващ изчерпателен отговор на всички въпроси свързани с обединението на ВПО, включително и със съвместната дейност за постигане на тази цел. За ген. Цветков стойностно е само това, което той е казал и написал – ярка илюстрация на неговите амбиции, грандоманщина и самовъзвеличаване.

3. Прави впечатление, че по някои принципни въпроси, свързани с функциите и задачите на структурите на Гражданското общество ген. Цветков проявява неразбиране и демонстрира повърхностни познания. Такъв е въпросът за участието на гражданските организации, работещи в обществена полза в политиката. Той чете Конституцията както дяволът - евангелието. Всеизвестно е, че забраната НПО да провеждат политическа дейност, присъща на политическите партии не означава, че няма законови форми за участие на ВПО в разработване на политики и във вземане на политически решения. Ако беше прочел цитираната Визия на генерал Стоименов, би могъл да разбере как в синхрон със закона ВПО могат да си сътрудничат с политическите партии и да участват в изборния процес чрез залагане на свои приоритети в предизборните платформи на политическите партии и коалиции, чрез предлагане и включване на свои представители в гражданските квоти на партиите, чрез издигане на кандидатури от инициативни комитети подкрепени от партии и т. н.

4. Напълно неоснователно е неговото твърдение, че УС на КООСО няма право да приема нови членове, защото това е от компетенциите на Конфедеративния съвет. Ако си беше направил труда да прочетете Устава на Конфедерацията, щеше да знае, че в член 17, който третира правомощията на Управителния съвет, текстът на алинея (3а) гласи: “По предложение на председателя на Управителния съвет, приема и изключва пълноправни и асоциирани членове на Конфедерацията“.

5. Въпреки възраженията на КООСО срещу предложения от него квотен принцип на участие на ВПО в обединителния конгрес, той продължава да го налага, като се надява да осигури необходимото служебно мнозинство за да постигнете поставената цел - обединение, но само на основата на СОСЗР.

По силата на неговия проект за споразумение по-малките организации ще са представени символично, или въобще няма да са представени на конгреса. Това е истинската причина огромното мнозинство от ВПО да стоят настрана от идеята за обединение, а на съвещанията, изключая СОСЗР и КООСО, да идват само представители на няколко организации, при положение, че броят им вече надхвърля 60. В тази обстановка за каква равнопоставеност и за какво единение на запасното войнство и обединение на ВПО говорим? Тази политика не обединява, а разединявате запасното войнство.

6. Относно оценката на ген. Цветков, че „КООСО се обърна в спирачка на обединението на запасните, за да удовлетворява лични амбиции“ би могло да се каже, че е по-скоро самооценка на неговата и на тези които представлява дейност, свързана с обединението. Ние сме за открита и прозрачна дейност  и не одобряваме под булото на обединението да се преследват скрити цели и намерения. Ако се видят и оценят реалните факти ще се установи, че ръководството на КООСО работи настойчиво и последователно, проявява инициатива и творчество за обединение на ВПО.

Предвид гореизложеното, ние замразяваме участието си в каквито и да било мероприятия, посветени на обединението та ВПО и поставяме като условие за участие на КООСО в бъдещата дейност по него отстраняването на генерал Цветков от състава на Комисията за подготовка на проект за Споразумение и на бъдещия Координационен съвет.

КООСО счита, че процесът на обединение на ВПО не е лесно и бързо достижим – иначе досега щяха да са обединени.

Но е възможен.

Обединението може да се постигне единствено с общите усилия на всички организации на основата на взаимно уважение, равноспоставеност, доверие и откритост в отношенията между тях.

УС на КООСО счита въпросът за членството на АСВ в Конфедерацията за приключен  и повече няма да влиза в дискусия под никаква форма.