Част трета: Защо се срина престижът на офицерската професия?

22.07.2019 г. Част трета: Защо се срина престижът на офицерската професия?

 

Ген. м-р о.з. д- р Стоимен Стоименов

Тъй като проблемът за състоянието на гръбнака на армията  е системен, то и мерките, които ще се предприемат за неговото решаване, трябва  да имат комплексен характер и да се разпростират във всички области на обществено- политическия живот.

В  областта на отбранителната политика  основните усилия трябва да се пренасочат към развитие на човешкия фактор. Колкото и да е важна модернизацията и превъоръжаването на Въоръжените сили, без човека- воин, без офицера-лидер и професионалист, въоръжен със съвременно знание и най-модерната техника остава купчина старо желязо. Може би някои ще възразят на това възвеличаване на човека- воин с аргумента, че в условията на Четвъртата индустриална революция нещата ще се променят. И действително, идва времето на приложение във военното дело на изкуствения интелект, на роботи,  дронове и други технически новости. САЩ например планират  да намалят личния състав на Въоръжените си сили с 20% за сметка на използването на роботи. Всичко това е въпрос на бъдеще време и за нашата армия, но дотогава , пък и тогава, не може да се мине без човека - ръководител и на най-умните машини. Затова за развитието на човешкия фактор и на офицерския корпус ще е необходимо в центъра на отбранителната политика да се постави усъвършенстването и изпълването с ново съдържание на военно-образователната система, постигането на единство на обучение и възпитанието в дух на българщината, моделиране на постъпването и кариерното развитие на офицерския корпус, което да гарантира растеж на място. Що за кадрова политика и за мотивация на офицерския корпус е първокласен летец да достига до пенсионна възраст със звание капитан, само защото в малката армия няма възможности за растеж в йерархията. Приоритетен въпрос на отбранителната политика е присъствието на офицерството в обществото, възстановяването на връзката народ - армия. В условията на оперетна армия, цели административни области останаха без военни поделения и естествено без военно присъствие. Ако трябва страната да се раздели на военно-инспекционни области, като се възложи на най-близкото военно формирование да поддържа връзка с местните органи на държавната власт, с учебните заведения и обществеността, да работи съвместно с тях по въпросите на отбраната на територията на областта. Един такъв подход ще окаже положително въздействие и ще способства за увеличаване броя на желаещите да преминат начална и специална военна подготовка и за окомплектоването на армията с офицерски и личен състав. Задължително е най-после всички служители, на всички нива от държавната администрация, които  имат отношение към отбраната на страната, да преминават специализирани курсове за военна подготовка. Тези от тях, които са на ръководни позиции по определен ред да получават и офицерски звания.

В социалната област главният въпрос е рязко повишаване на получаваните възнаграждения със стремеж да станат  съизмерими със средните за офицерите от страните членки на Алианса. Без повишаване на социалния статус и качеството на живот не може да се надвие конкуренцията на пазара на труда, а некомплектът ще се запазва и увеличава.

В духовната област приоритетно значение има възпитанието на военнослужещите в патриотичен дух, в дух на славните български бойни традиции и ценности, в дух на любов и преданост към народ и Родина. Не трябва да се поставя под каквото и да е съмнение фактът, че национално- отговорна е позицията, която поставя националните ценности и традиции пред евроатлантическите ценности, каквото и да означават те. В условията на професионална армия има крещяща нужда от изграждане на стройна система за възпитателна работа и за морално-психическа подготовка на военнослужещите. Тази дейност може много да помогне за прекъсване на негативната тенденция броят на напускащите армията офицери, сержанти и войници да е по-голям от броя на постъпващите във Въоръжените сили.

В областта на законодателството има нужда от актуализация и привеждане на редица закони в състояние на адекватност на новите реалности и задачи на армията. Ако не в хода на стратегическите прегледи, то отделно трябва да се извърши преглед на законодателството в областта на отбраната и да се приеме план - график за преработване и актуализиране на законите, за които има такава потребност. Неработещите закони, като този за резерва, трябва да се отменят. В контекста на темата за престижа на службата в армията и на офицерската професия е изключително важно да се отстранят допуснатите грешки по отношение на баланса в правомощията на политическото и военното ръководство на армията, в гражданско - военните отношения и регламентацията на въпросите, свързани с офицерската професия - звания, кариерното развитие, жизнения стандарт и качеството на живот на военнослужещите.

Четвъртата стъпка е да се изготви и приеме Пътна карта, в която постигането на поставените цели  и изпълнението на планираните мерки и задачи да се разположат във времето с посочване на заделения ресурс и формата на контрол на изпълнението.

Петата стъпка е осигуряване на целевото ресурсно обезпечаване на специфичните дейности и кампании, свързани с окомплектоване на армията с офицерски кадри и с издигане  престижа на офицерската професия.

 Така, след като се направят тези задължителни стъпки,  стигаме до същинската работа - практическа реализация на всички замисли, идеи, начинания и планове, свързани с българското офицерство. Мъдрият български народ казва, че когато каруцата се обърне, пътища много. Нашата каруца не се е обърнала. Тя само е дълбоко затънала, буксува на място, но има шанс с общи усилия да бъде изтеглена на широкия друм и да потегли напред. Предприемането на това усилие е дело на властимащи, народ, офицерство.                                            - - -

Темата за офицерската професия е необятна, както е необятна 140 годишната история на българската войска. Във войните за национално обединение тази славна армия покри с неувяхваща слава бойните си знамена. Начело на войската в мир и бран е българското офицерство. На осеялите страната паметници и паметни плочи имената на офицерите- герои, паднали в бой за род и Родина, блестят изписани със златни букви.  „Българио, за тебе те умряха, една бе ти достойна зарад тях и те за теб достойни, майко, бяха“! Тези думи на патриарха на българската литература, изписани на Паметника на незнайния воин, увековечават подвига на героите в народната памет. Днешното българско офицерство се гордее, че е наследник и достоен продължител на делото и подвизите на своите предци.