СКС гради способности и международен авторитет

23.01.2020 г. СКС гради способности и международен авторитет

 Otbrana.com

Три основни големи международни учения се открояват в календара на Съвместното командване на силите през 2019 година: „BLACK SEA/BALKAN REGIONAL EXERCISES 2019”, „BALKAN BRIDGES 2019“, „NAPLES BLUEPRINT 2019”, съобщават от СКС. Участието на офицери от СКС в процеса на планиране и провеждане на различни международни учения допринесе за повишаване на техните умения за работа в международна среда, издигане авторитета на Българската армия и подобряване на оперативната съвместимост с щабовете на НАТО”-отбеляза командващият на Съвместното командването на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров днес по време на годишния анализ на подготовката, войсковия ред и дисциплината в Съвместното командване на силите.

Командващият на Съвместното командване на силите направи преглед на подготовката на личния състав

 и изпълнението на задачите през 2019 г., като акцентира върху тези, свързани с подготовката, развръщането и осъществяването на национален контрол на контингентите зад граница; изграждането на декларираните формирования по цели за способностите – 2017; планирането и изпълнението на дейностите по логистичното осигуряване на формирования от въоръжените сили, както и на тези, участващи в операции, извън страната; поддържането на устойчива КИС и способности за развръщане на полеви комуникационно-информационни възли на пунктовете за управление на СКС; участието на група за контрол на придвижването в дежурство в състава на Съвместните сили с много висока степен на готовност за усилените Сили за отговор на НАТО (eNRF) 2019.

Генерал-лейтенант Тодоров посочи, че

приоритет в подготовката на щаба на СКС през 2019 година

е било планирането и провеждането на многонационалното разпределено компютърно подпомагано командно-щабно учение „BALKAN BRIDGES 2019“ по Инициативата на началниците на отбраната на Балканските страни, на което Република България е организатор и домакин за втори пореден път. Провеждането на учение от такъв мащаб с привличане на чуждестранни участници, в т.ч. от Центъра за съвместна подготовка на НАТО, Бидгошч, Полша и многонационалната бригада „Югоизточна Европа”/SEEBRIG/ допринася  за повишаване на авторитета на Българската армия и е стъпка към изграждане и утвърждаване на Мрежата на страните от Югоизточна Европа за подготовка и учения (SEEETN).

„За поредна година група за КИП от състава на националния мобилен модул по КИС доказа своя професионализъм и затвърди извоювания авторитет с участието си в едно от най-мащабните учения на Алианса през 2019 година за сертифициране на щабовете на НАТО в NRF за 2020 г. – „TRIDENT JUPITER 2019” Кралство Норвегия  през есента на миналата година.

Друга група за комуникационно-информационна поддръжка взе участие в годишното сертификационно учение за усилените сили за отговор на НАТО – „STEADFAST COBALT 2019” в Букурещ, Румъния, а само преди дни изпратихме  част от мобилния модул по КИС, за да изпълнят своите ангажименти в операцията на НАТО „Решителна подкрепа” в Афганистан”, отбеляза генерал-лейтенант Тодоров.

През 2019 година

сертифицирането на формированията,

участващи в текущите операции на НАТО, Европейския съюз, както и на декларираните формирования за силите за отговор и за колективната отбрана на НАТО е организирано и проведено своевременно и задачите в цялостния процес по сертифициране на военните формирования са изпълнени в пълен обем.

Формирането на Оперативен разузнавателно - информационен център през годината е повишило възможностите за добиване, обработване и обмен на разузнавателна информация на оперативно и тактическо ниво в национален, съюзен и коалиционен формат.

Усилията на логистичните органи и звена

от състава на СКС са били насочени и към поддържане на условия за безопасно съхранение на наличните количества въоръжение, техника, боеприпаси и материални средства и тяхната отчетност, в съответствие с изискванията на регламентиращите документи. Генерал-лейтенант  Тодоров с тревога отбеляза, че забавянето на процесите по утилизация и унищожаване на негодните боеприпаси е съпроводено с изразходване на допълнителни материални и финансови средства, необходими за тяхното съхранение, и се явява рисков фактор за гарантиране на безопасността, както за обслужващия ги личен състав, така и за околните населени места.

Генерал-лейтенант Любчо Тодоров обобщи основните направления за работа пред командването и подчинените формирования през настоящата 2020 година. Сред тях са: 

- Поддържане на бойната готовност и мобилизация, своевременно оповестяване при привеждане на БА в по-високи степени на бойна готовност, както и управление на формированията за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия.

- Усъвършенстване подготовката на СКС за поддържане и развитие на необходимите способности от щаба и подчинените формирования по планиране и провеждане на съвместни операции за защита на териториалната цялост на страната. Акцентът през 2020 г. ще бъде върху планирането и подготовката за участие в многонационалните учения „STEADFAST DEFENDER 21” и DEFENDER EUROPE 21”.

- Подготовка, сертифициране, развръщане и осъществяване националния контрол на формированията, участващи в текущите операции на НАТО, Европейския съюз (ЕС), коалиционни сили и регионалните инициативи.

- Организиране на процеса по оценка и сертифициране на декларираните формирования от състава на СКС за участие в колективната отбрана на НАТО.

- Развитие и усъвършенстване на системата за логистично осигуряване на формирования от БА, както и при подготовката и участието им в операции в подкрепа на международния мир и сигурност. Транспортно осигуряване на формированията от БА и координиране преминаването през територията на страната на съюзнически сили.

- Осъществяване на оперативно ръководство на дежурните сили и средства от БА за охрана на въздушното пространство, контрол на корабоплаването и защита на обекти от критичната инфраструктура на Република България.

- Усъвършенстване подготовката на формированията за комуникационно-информационна поддръжка за осигуряване на устойчива КИС на СКС и подчинените му формирования при провеждане на операции, учения и в ежедневната дейност.

- Придобиване, поддържане и развитие на способности за осъществяване на информационно осигуряване на подготовката и процесите на планиране в СКС и БА и ефективна разузнавателна поддръжка на българските военни контингенти, участващи в операции и мисии извън територията на страната.

- Поддържане в готовност една Група за контрол на придвижването от състава на усилените Сили за отговор на НАТО за 2020 г. (eNRF-20).

- Изпълнение на мероприятията по комплектоване на военните формирования с личен състав, организиране обучението, квалификацията и преквалификацията на военнослужещите и цивилните служители.

- Целенасочена работа на командирите (началниците) от всички степени за подобряване на войсковата служба и дисциплината и провеждане на превантивна дейност за недопускане на инциденти.

„Посочените оценки, изводи и препоръки са важни и са формулирани отговорно. Напълно съм съгласен с приоритетите за 2020 година на Съвместното командване.” Това коментира от своя страна заместник-началникът на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов.

 Показвате отлични способности при сертифициране, развръщане и осъществяване националния контрол на формированията, участващи в текущите операции на НАТО и Европейския съюз. Това изисква съвременен и мениджърски  подход,  допълни той.

Вицеадмирал Ефтимов акцентира върху проблемите, свързани с  некомплекта при декларираните формирования от състава на СКС, което ще оказва съществено влияние, върху постигането в срок на заявените от Република България по време на отбранителното планиране в НАТО способности.

От името на висшето военно ръководство той поздрави присъстващите офицери за успешното справяне с предизвикателствата през изтеклата 2019 година и пожела здраве и упоритост за постигане на поставените задачи през настоящата 2020 година.

„Изразявам своята и на ръководството на Командването благодарност към дейността на щаба и подчинените формирования за добрата комуникативност, колегиалност и отдаденост за изпълнение на поставените задачи. Само така с  обединените усилия на всички ще бъдем в състояние да затвърдим постигнатото до момента и ще продължим да усъвършенстваме наложения модел за работа за утвърждаването на авторитета на Съвместното командване на силите”, в заключение подчерта генерал-лейтенант Любчо Тодоров. Той изказа благодарност и към проявения интерес от страна на гостите, който е знак на уважение, значимост и сътрудничество между отделните структури във въоръжените сили на Република България.

Гости на форума

бяха заместник-началникът на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов, командирът на Cухопътните войски генерал-майор Михаил Попов, командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков, началникът на Военна академия „Г. С. Раковски” генерал-майор Груди Ангелов, съветникът по военна сигурност на президента на Р България бригаден генерал Васил Лазаров, главният инспектор на министерството на отбраната, директори на дирекции в Щаба на отбраната, представители на Военноморските сили, служба „Военна полиция” и служба „Военна информация“.