МО уточнява как са поставяни камерите

24.11.2010 г. МО уточнява как са поставяни камерите

otbrana.com

Във връзка с твърдения, че система от камери за видеонаблюдение е поставена от новото ръководство на Министерство на отбраната след юли 2009 г., пресцентърът на Министерство на отбраната разпространи следната информация:

Поставянето на системи за видеонаблюдение във военните клубове, почивни бази и общежития е инициирано и осъществено през 2008 г.

Първата процедура по ЗОП за проектиране, доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение в почивните бази и общежитията, стопанисвани от (бившата вече) Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО” е открита въз основа на докладна записка от Николай Марков в качеството му на главен експерт в отдел „Инвестиционна и експлоатационна дейност”, с положителна резолюция и подпис на Николай Цонев в качеството му на изпълнителен директор на ИА „Социални дейности на МО”.

Процедурата е открита с решение 1026 от 17 март 2008 г., подписано от Виктор Сакаджийски, главен секретар на ИА „Социални дейности на МО” и обявена в сайта на Агенцията за обществените поръчки. От явилите се шест фирми комисията е предложила за изпълнител ЕТ „Щайнберг – Стефан Дервишев”. С класирания на първо място ЕТ „Щайнберг – Стефан Дервишев” е подписан договор № Б-7/ 16.06.2008 г. Цената на договора е 398 600 лв. без ДДС. Приемането и предаването на системата за видеонаблюдение е извършено с приемо-предавателни протоколи през месеците юли и август на 2008 г.

В последствие с решение № 4000 от 23.09.2008 г., в периода на изпълнение на предходния договор, е открита нова обществена поръчка със същия предмет за договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1 от ЗОП за други обекти. Техническото задание за допълнителното проектиране, доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение е утвърдено от главния секретар Виктор Сакаджийски. С негово решение № 4113 от 30.09.2008 г. ЕТ „Щайнберг – Стефан Дервишев” е „класиран на първо място за изпълнител на поръчката”. Подписан е договор № Б-11 от 02.10.2008 г. цената на договора е 199 300 лв. без ДДС. През месеците октомври – ноември 2008 г. са подписани приемо-предавателните протоколи.

(Копия на част от цитираните документи могат да се видят на сайта на МО). По случая се води досъдебно производство от Военноокръжна прокуратура – София.

През октомври 2009 г. Военна полиция установява наличието на възможност за достъп през Интернет до DVR устройството, след което връзката е прекъсната.

Съгласно разпоредбите на Закона за частната охранителна дейност системата за видеонаблюдение във военните клубове, почивни бази и общежития се използва в настоящия момент с цел осигуряване на сигурността и охраната на обектите и пребиваващите в тях.