През следващото лято почивките в базите на МО ще започват от събота

23.02.2021 г. През следващото лято почивките в базите на МО ще започват от събота

 Хотел „Олимп“ в курортен комплекс Боровец да премине от сезонна (01.11.-30.04)  на целогодишна експлоатация, предвижда проект за изменение и допълнение на  Наредба № Н-9 за военно-почивното дело.

Спирдон Спирдонов

Предвижда се от следващата година смените за летен отдих в базите на МО да започват от съботен ден.  Това става ясно от проекта на изменение и допълнение на  Наредба № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело.  Остава текстът „Смените през съответния сезон се определят със заповеди на министъра на отбраната, издавани два пъти годишно най-късно до 10 декември на предходната година - за летния отдих, и до 15 юни – за зимния отдих“ . Добавя се, обаче, изречението „Смените за летния отдих започват от събота“.

С предлаганата промяна, се посочва в мотивите,  ще се постигне по-ефективно използване на отпуска от лицата, ползващи почивки. Отчита се фактът, че смените са 7-дневни и започвайки от събота ще приключват в събота и по този начин ще се налага по-малък отпуск от лицата, които ще ги ползват. Сега смените започват от експлоатационния период на обекта, като единствено при целогодишните обекти - от 1 юни.

Хотел „Олимп“ в курортен комплекс Боровец да премине от сезонна експлоатация  (01.11.-30.04)  на целогодишна експлоатация, e една от основните промени. Смята се, че с това ще се задоволят нуждите от почивка по социална програма на служители на Министерството на отбраната, структурите на пряко  подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Близостта на курортен комплекс Боровец до редица археологически и културни забележителности, разположението му в Природен парк Рила, наличието на спортни и туристически съоръжения го правят привлекателен през всички сезони на годината. Освен това, се отбелязва в мотивите към проекта, съществува интерес за лятна почивка от военнослужещи и служители на МО, особено от черноморския регион и големите градове, където температурите през лятото са високи и има интерес към прохладните планински курорти. Преценено е, че затварянето на един обект за няколко месеца е свързано с неоправдани разходи по неговото обслужване, без да носи каквито и да било приходи.

Заложената промяна, относно възможността да се ползват по социална програма още до 5 дни в активния летен сезон, при наличие на свободни помещения, след първия ден на свободната продажба на картите, цели повишаване на заетостта на морските военно-почивни домове и хотели, като общият брой дни в активния летен сезон не може да надвишава 12 дни, става ясно още от проекта.

Друга промяна предвижда да не се издават карти за почивка в случай, че броят на почиващите надвишава броя на леглата в помещението, включително и когато сред почиващите има лице, ненавършило 3-годишна възраст, и липсва заявено изрично желание от страна на почиващите да не му се осигурява легло. Това се налага от изискването броят на почиващите да не надвишава броя на леглата в помещението.

За максимално натоварване на базите на свободна продажба ще се предлагат и карти за почивка за летния сезон за дните преди започване на първата смяна и след приключване на последната смяна. Предвижда се възможността картите на свободната разпродажба да се продават за различен период от определените смени, като смяната може да започва от ден, различен от деня на смяната, определена със заповед на министъра на отбраната и различно времетраене на почивката.

В проекта е записано, че предлаганите промени влизат в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник, с изключение на предложението летните смени да започват от съботен ден, което ще влезе в сила от 1 декември  2021 г.