Повишаването на социалния статус на военнослужещите до 2023 г. е под съмнение

05.04.2021 г. Повишаването на социалния статус на военнослужещите до 2023 г. е под съмнение

 От тук произтича една от големите задачи на новоизбраните депутати и новото правителство.

Спирдон Спирдонов

В приетия от правителството Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2020 г. има един доста тревожен извод: “Независимо от увеличените разходи за персонал в системата на отбраната, същите не могат да компенсират натрупания инфлационен индекс през годините. Направените анализи сочат, че дори при планиране на предвидените средства, само за индексиране на заплатите до 2023 г. вкл., няма да доведат до търсения ефект за повишаване на социалния статус на военнослужещите и конкурентоспособност на пазара на труда. Това ще доведе до изпълнение на задачите от Въоръжените сили в хронична неокомплектованост от 15 до 20%, при запазване на сегашната определена щатна численост.“ От тук произтича една от големите задачи на новоизбраните депутати и новото правителство.

Сравнителният анализ на окомплектоването с военнослужещи в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия през 2020 г. спрямо предходните две години, се подчертава в доклада, показва тенденция за запазване на нивата на неокомплектованост на военните формирования. Като основни причини за тези резултати, посочва правителството,  са демографските фактори на страната, недостигът на работна ръка, конкуренцията на пазара на труда и социалния статус на военнослужещите.

Тези изводи са на фона на взетите мерки за преодоляване на ниското ниво на окомплектоване на Въоръжените сили и създаване на условия за по-висока мотивация, включително на увеличаването на възнагражденията средно с 10 процента за трета година по ред, както и в бюджета за 2021 г. Констатацията е, че е преустановена негативната тенденция на отлив на военнослужещи. А данните са следните: „Към 31.12.2020 г. длъжностите за военнослужещи в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия бяха окомплектовани на 80,2 % от щатния състав, както следва: СКС 79,8%, СВ 75,2%, ВВС 89,5%, ВМС 85,3%, СКСО 64,8%. По-ниският процент в СКСО се дължи на формиране на нова структура в състава му.“

Окомплектоването на доброволния резерв е приблизително 14,5%, което е крайно недостатъчно. По тази причина бе променен Законът за резерва на въоръжените си. Предстои да видим как ще проработи  въведената възможност за срочна служба в доброволния резерв.