Два проекта за модернизация са спрени по настояване на министъра на отбраната

25.11.2010 г. Два проекта за модернизация са спрени по настояване на министъра на отбраната

Освен план за развитие на Въоръжените сили, ще има и промени в закона за отбраната

Спирдон Спирдонов

План за развитие на Въоръжените сили до 2015 г., ще обсъди в понеделник Съветът по отбрана. Той представлява пътна карта за постигане на целите, които са посочени в Бялата книга за отбраната  и Въоръжените сили, приета от Народното събрание в края на октомври т.г. Ще обсъдим и промени в Закона за отбраната и Въоръжените сили, които отново се отнасят до постановките на Бялата книга, каза министърът на отбраната Аню Ангелов. Той участва в 18-та международна конференция на АФСЕА – секция София на тема „Техническо и технологично осигуряване на Стратегията за национална сигурност и отбранителната стратегия на Въоръжените сили на Република България”. За политическите аспекти на проекта на документа, който се очаква скоро да бъде одобрен от правителството и внесен в парламента, говори вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.

През януари и февруари следващата година ще бъде разработен инвестиционен план, каза още министърът на отбраната.

Отлагаме го с два месеца, защото трябва много внимателно да проучим досегашната практика, уточни той. И допълни, че нито един проект досега не е ангажирал и структурите за управление, и финансовото осигуряване за целия жизнен цикъл. Като пример министърът посочи приключваенто на инвестиционната програма за доставката на вертолетите „Кугар”. Докато е направено последното плащане обаче, е изтекъл гаранционният срок. По тази причина голяма част от новите вертолети стоят на земята, защото не могат да се направят необходимите инспекции, посочи министър Ангелов. Поради тази причина, продължи той, преговаряме с френската фирма ЮРОКОПТЕР да се откажем от последните три вертолета „Пантер”, предвидени за ВМС, за да осигурим средства за поддръжка на доставените вече през следващите 6-7 години. По същия принцип се работи и при предоговарянето на сделката за транспортините самолети „Спартан”.

Министърът на отбраната говори и за проекта „Свой-чужд” в контекста на това, че няма да плати 50 млн.лв. на фирмата, която го изпълнява. Той не пожела да посочи коя е фирмата и какви са параметрите на договора. Изрази обаче готовноста си да накаже тези военнослужещи, които са изпълнявали договора, въпреки неговата заповед да се спре работата по него. И въпреки, че не е сигурен дали тези военнослужещи саъ знаели за неговата забрана.

Информация за

проекта „Свой-чужд

може да се намери в Доклада на правителството за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през 2009 г., който е публикуван през март т.г. и по-късно приет от Народното събрание. Става дума за изграждане на радиолокационна система за опознаване “свой-чужд” по стандартите на НАТО и ИКАО, която да осигури единна информация за държавната принадлежност на въздухоплавателните средства, формиране на вторично радарно покритие, освобождаване на радиочестоти за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) и подмяна на радиолокационни запитвачи, работещи по системата „Кремний”. През декември 2008 г. е сключен договор с фирма „Про Макс 99” ЕООД на стойност 94 318 922 лв. за доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на електронно и комуникационно оборудване за въвеждане на универсални мобилни комуникации за наземно цифрово телевизионно и радиоразпръскване в частта адаптиране на наземни радиолокационни станции и комплекси от ВВС за освобождаване на канали за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване – DVB-T”. Срокът за изпълнение на договора е октомври 2011 г. През 2009 г. са извършени дейностите, предвидени в първият етап на проекта, като МО дължи плащане по него от 2009 г. в размер на 1 069 364 лв. В отчета на МО за изпълнение на задачите през първото полугодие на 2010 г. е записано:„Система за опознаване „свой-чужд” по стандартите на НАТО и ИКАО” – продължава изпълнението на рамков договор за вграждане на радиолокационен запитвач в радио-локационните станции, зенитно-ракетните комплекси и летищните системи за навигация.” Системата е необходима, но аз съм казал да не се работи по нея, заяви министър Аню Ангелов.

 Има още един спрян проект по волята на министъра на отбраната, за който той спомена на конференцията. Още през април министър Ангелов изрази съмнения в необходимостта от изграждане на

системата "Странджа-2",

която стана известна около ареста на предшественика му Николай Цонев. Той е известен, като подпроект за  защита и безопасност на КИС, информационни системи и способности за работа в мрежова среда и развитие на комуникационната система на Българската армия. За повече информация отново отваряме Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през 2009 г.

В продължение на извършената в предходните години работа по модернизация на стационарната комуникационна система „Странджа” през декември 2008 г. е сключен договор с „Електрон Прогрес”-ЕАД за изграждане на оптични кабелни линии за привързване на обекти от стационарната комуникационна система на Българската армия и нейното разширяване и развитие чрез надграждане с MPLS/IP функционалност за развитие на стационарната комуникационна система „Странджа 2”. Договорът е на стойност 135 853 652 лв. със срок за изпълнение 2011 г. Авансово са преведени 40 000 000 лв. срещу пълна банкова гаранция. С реализирането на проекта се изпълнява основната част от задачата за освобождаване на честотни диапазони за цифрова телевизия съобразно задълженията ни по Европейското законодателство. Поради тази причина бе предвидено целево отпускане на суми от държавния бюджет през 2009 г., което обаче не се състоя. Проектът разчита на целево бюджетиране и през 2010 г.

През 2009 г. е изготвен системния проект. От 110 планирани за изграждане оптични линии са изготвени работни проекти за 33, десет от които са внесени за одобряване в съответните общини. Изгражда се една оптична кабелна линия. Изградени са два тестови центъра, сървърни ферми и е доставено част от оборудването за следващи етапи, като са усвоени около 27 000 000 лв.

В края на 2009 г. е подготвено допълнително споразумение за промяна на размера на доставките и услугите в съответствие с актуализирания системен проект. С оглед на липсата на финансиране на проекта, за 2010 г. е договорено извършване на доставки и услуги на стойността на неусвоената част от аванса, както и поетапно изпълнение в зависимост от възможностите за финансиране. При осигуряване на финансиране изпълнението ще приключи до 2013 г. и ще бъде на стойност около 202 000 000 лв. В рамките на същия подпроект през декември 2007 г. е сключен договор на стойност 2 898 000 лв. с „ЕЛТА-Р Ченкин и сие” СД за изграждане до декември 2010 г. на система за обмен на защитени съобщения в автоматизираната информационна система на Българската армия по протокол Х.400 в съответствие на изискванията на НАТО. Предвидените за 2008 г. дейности на стойност 1 500 000 лв. са извършени и разплатени. За 2009 г. са извършени предвидените доставки и дейности за етапа в срок последното тримесечие. Поради финансови затруднения не са изплатени дължимите 1 000 000 лв. за 2009 г., както и част от дължимите средства за извършените през януари 2010 г. дейности, пише в правителствения доклад.