Засега е спряно назначаването на представител на държавата в Съвета на директорите на ТЕРЕМ

30.04.2021 г. Засега е спряно назначаването на представител на държавата в Съвета на директорите на ТЕРЕМ

 Otbrana.com
Във връзка с прието на 22.04.2021 г. от Народното събрание на Република България Решение за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, обн., ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г., от МО уведомяват, че съгласно приетото Решение, Народното събрание налага мораториум върху изчерпателно изброени действия на държавните органи, сред които е и „промени в състава на органите за управление и контрол на държавните публични предприятия, на държавните лечебни заведения за болнична помощ и на другите дружества с над 50 % държавно участие в капитала, както и избор или назначаването на други управителни или контролни органи“ (т. 1, б. „г“). Предвид горното, обявената на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за публичните предприятия (ЗПП) и чл. 37, ал. 2 от правилника по прилагането му (ППЗПП) конкурсна процедура за избор и назначаване на представители на държавата в Съвета на директорите на „ТЕРЕМХОЛДИНГ“ ЕАД не може да бъде провеждана в срока на действие на наложения мораториум, съобщава още от МО. Два дни преди влизането в сила на мораториума комисията с председател заместник- министъра на отбраната Анатолий Вели(чков класира за представител на държавата Джоанна Кръстева Димитрова.