Военноинвалдите посрещат с успехи и проблеми празниците

05.05.2021 г. Военноинвалдите посрещат с успехи и проблеми празниците

 Планираме на 24 и 25 юни т.г. да проведем 33-ия си конгрес, казва младши лейтенант от запаса инж. Петър Велчев, председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите.

Спирдон Спирдонов

-          Г-н Велчев, предстоят важни дни от календара. Днес е Международният ден за протест на хората с увреждания, утре - Денят на храбростта и Празник на Българската армия,  малко по-късно е 9 май  – Денят на Победата. В какво състояние е днес ръководеният от Вас съюз?

-          Преди всичко искам да поздравя военноинвалидите и воннопострадалите, които са пострадали по повод изпълнение на конституционните си задължения за защита на родината. Още повече, че 6 май е патронен празник и на нашата организация, която през тази година стана на 106 г. В условията на пандемия животът стана много по-труден. И особено за нас, които, определено, сме рисков контингент.   Въпреки всичко към днешна дата състоянието на организацията ни е добро, опитваме се да е стабилно и да преодоляваме предизвикателствата. Не малко от нашите членове са преминали или преминават през пандемията, което не им се отразява добре. Към момента в организацията ни членуват 3 286 души. От тях 1602 са военноинвалиди, като един от тях г-н Матев е и ветеран от Втората световна война. Останалите са от мирно време, пострадали при задължителната наборна служба. Военнопострадалите са 1 684.

-          Как им помагате?

-          Опитваме се да си помагаме, доколкото е възможно, но е изключително трудно, особено в условия на пандемия. Преди години 4-5 на сто от членовете ни работеха, но днес този процент е един и клони към нула. Що се отнася до ваксинирането ни, то е на обща нога, така да се каже, според приоритетите като на всички останали. Опитахме да направим нещо и в тази посока, като се обърнахме с нарочно писмо с наш изх. № 176 от 24.02.2021 г.(изпратено с обратна разписка и получено на 26.02.2021 г във ВМА) до началника на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, за възможност военноиндвалидите и военнопострадалите да бъдат имунизирани, както това се направи за членовете на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Изтъкнахме и фактите, че ние като специфичен контингент сме и в структурите на Министерството на отбраната и ВМА. Бяха посочени и двете Наредба № Н-2 за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за продължително лечение и рехабилитация в структурите на Военномедицинска академия и фактът, че на база Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите, създаден и поддръжан в МО на основание на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите се прехвърля във ВМА и подчинените й структури в страната – Пловдив, Варна, Плевен и Сливен и на тази база има пълна информация за хората ни и те с наличните книжки за военноинвалид и/или военнопострадал имат болничен достъп, както и Наредба № Н-1 за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения – медицинските пунктове и многопрофилните болници за активно лечение, към МО. За съжаление до момента нямаме какъвто и да е отговор, положителен или отрицателен, а хората ни питат и ни упрекват, че не можем да направим нищо и не се грижим за тях. Без ответен отговор от другата страна – няма как да предприемем каквото и да е действие, колкото и да имаме желание и старание. Така, че сме в очакване. Както се казва в крайна сметка, едно време военната болница е построена и създадена за такива като нас - военноинвалидите от войните, но сега седим и чакаме в неведение за съжаление и в невъзможност да дадем нормална информация на военноинвалидите и военнопострадалите.

-          Настоявате базата за изчисляване на пенсиите за военна инвалидност да бъде линията за бедност, а не социалната пенсия както е сега. Имате ли разчет колко ще струва това на бюджета?

-          Отдавна се борим за постигане на такава справедливост. При база социалната пенсия военноинвалидната е от 162 до 212 в., според процента на загубена работоспособност. Искахме базата да бъде минималната работна заплата за страната. Но да видим разчета на базата на линията за бедност. Според бюлетина на НОИ, през 2020 г. 2240 военноинвалиди са получили военноинвалидни пенсии на обща стойност от 4,544 826 млн. лв.  Ако се изчисляваше на базата на линията за бедност, която тогава е била 363 лв. държавата щеше да даде на тези, които са загубили здравето си за нейната защита 12,428 539 млн. лв. При военнопострадалите, които са 2 185,  получената сума през 2020 г. е 5, 220 664 млн. лв., при новата формула, за която настояваме, щяха да са необходимо 14, 276 790 млн. лв. Към днешна дата може би става дума за около 17 млн. лв. допълнително. С времето ще намалява, защото и хората ни стават по-малко.

-          Имате проблеми и с последните промени в Закона за хората с увреждания?

-          Те са свързани с промяната на чл. 70 от Закона за хората с увреждания. Правилното е  военноинвалидите да намеярт място в т. 5 на този член, за да получават  финансова подкрепа в полагащият им се размер като хора с над 90 на сто степен на увреждане  с чужда помощ от 212 лв. Сега сме поставени дискриминационно в т. 3 при хората с над 90 на сто степен на увреждане, но без чужда помощ и получаващи 98 лв., т.е. със 120 лв. по-малко. Става въпрос за 166 човека с първа група с чужда помощ – жалка и тъжна работа. Има решение на Комисията за дискриминация, МТСП я обжалва и сега сме пред ВКС – срам и позор, очакваме заседание на 31 май.

-          Все пак успяхте да решите въпроса с лекарствата?

-          Да след едногодишно чакане и ходене по мъките. От 1 януари влезе в сила направената промяна в Закона на военноинвалидите и военнопострадалите в чл. 15, ал. 2, където „Военноинвалидите с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадалите имат право по ал. 1, като заплащат 25 на сто от цената на лекарствените продукти. Останалите средства са за сметка на държавния бюджет”. Тука е важно да обясним, че става въпрос за не голяма част от военноинвалидите, които по една или друга причина имат процент загубена неработоспособност под 50 на сто. Те не получават и пенсия, а само права по закона, на базата на картотекирането към централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите към МО и издадените им книжки за военноинвалид и рецептурна такава. Същото е и за военнопострадалите. Важното е, че се изравниха правата на всички военнопострадали и те почнаха да получават лекарствени продукти с 25 процента заплащане по списък по ал. 1 от чл. 15 на закона. Това изравняване на правата бе основно, защото такова не е съществувало от първият закон създаден през 1915 година при учредяването на организацията ни и сега всички потърпевши военнопострадали получиха това право – което е прекрасно, някъде около 1200 души. Следва да отбележим, че списъкът с лекарствата е доста скромен и за лекарства общо казано от лек и общ характер – не скъпоструващи – но въпреки всичко всяка такава промяна и помощ – дава възможност на правоимащите да получат макар и леко облекчение. Може би за по-добро такова, нашето пледиране за изравняване на правата ни с тези на ветераните и точно в тази област списъкът от лекарствени продукти ще е едно добро дело/принципно бе постигнато съгласие между МЗ и МФ още преди години, но не се реализира напрактика, по непонятни за нас причини и пречки – това бе постигнато в работните групи при промяна на списъците и самите наредби, по които се изписваха лекарствата/, както и правото за дентална помощ, което получават ветераните чрез собственият си закон. Тези промени безпорно ще се отразяват положително на всеки бюджет. На практика, обаче, става дума за една малка част от множеството лекарства, които вземат военноинвалидите и военнопострадалите. Така че тази подкрепа е символична, но все пак е добър жест.

-          Нали периодично правителството отпуска определени средства за рехбилитация?

-          Да те са за правоимащите по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. С тях се компенсират средства на съответните заведения за вече извършени рехабилитации, както за военноинвалидите и военнопострадалите, така и за ветераните от войните. За 2019 г. броят на посетилите заведенията по чл. 16 от нашия закон са 147 души, а за 2020 г., поради пандемията не сме водили статистика. Сумата е изключително нищожна и този разход подсказва за посещение на единични случаи от наша страна на военноинвалидите и военнопострадалите и на ветераните. На читателите оставям да преценят – дали мерките са качествени или имитация.

-          Продължавате ли да настоявате за възстановяване на наборната военна служба?

-          Въпреки, че сме пострадали в казармата, ние сме за възстановяване на наборната служба, защото държавата и държавността се държат на армията. А ние както се вижда нямаме нужната армия за отбрана. Възстановяването на наборната армия е задължително, защото виждаме какъв е отрицателния ракурс от закриването й – виждате какво става с българската младеж, незнанието им, неподготовката и нежеланието да служат и защитават Род, Родина страната, семействата си – а да бягат безотговорно по чужбина – може да е силно, но е вярно. Според мен човек, който не е минал през казармата, няма как да стане добър гражданин. Там се научаваш да ставаш сутрин, да имаш задължения, да се подчиняваш - това е нужно в живота. Разбираш, че не си върха на сладоледа, както се казва. Възпитаваш в себе си други качества - да уважаваш хората, да разчиташ на човека до себе си. А при нас не се получава. Затова може би вървим в регресия. На фона на ставащите неща в света и в близост до нас по нашите граници и съседи и малко по-далеч, примерно Украйна и Близкият изток, без нормална армия от минимум 65-70 000 души и подготвени младежи за нея и запаса – няма как да има държава и държавност. Всеки си има  мнение. Нашето е такова. Стъпка в тази посока е въвеждането на срочна служба в доброволния резерв. Безпорно е необходимостта от военно обучение в училищата и във висшите учебни заведения. Задължително е промяна в Закона за държавния служител, за да не може да кандидатства за държавен служител този български гражданин, независимо от пола, който не е преминал курс на военно обучение – примерно във военните ни окръжия. Всеки държавен служител следва да има такава подготовка. Това трябва да се отнася и за  народните представители.

-          Миналата година по Ваша молба до Столичния инспекторат Домът на военноинвалида в София  посреща своя празник - 105-ия си рожден ден, с изчистена до блясък фасада. Значи като граждани, ако изискваме, може да се получи нещо добро…

-          Така е, през 2020 година ни се случи нещо много хубаво, именно от гледна точка на почистване на сградата ни от графити благодарение на Столичния инспекторат в лицето на г-жа Весела Георгиев, директор и разбира се на г-н Иво Пенев – началник сектор „Контрол на рекламната дейност”, главният организатор на всичко, както и най-вече на реалните премахващи проблема с надрасканата с графити и нецензурни надписи стена на нашият Дом паметник, а тава са г-жа Натали Недева – старши инспектор „Контрол на рекламната дейност” и човекът-терминатор на графитите г-н Пламен Кьосовски – старши инспектор „Контрол на рекламната дейност”. За направеното и за доброто отношение изказваме нашите голями и сърдечни благодарности към инспектората и разбира се към г-жа Фандъкова, с която имахме разговор по този въпрос. А това не спира до тук. След като се радвахме няколко месеца на чистотата на сградата си, една сутрин заварихме отново надраскана същата стена  нашия дом-паметник и паметник на културата. Бяхме приятно изненадани, когато след не много дълго време бяхме посетени от г-н Пенев и той сподели, че идва да уточним деня и часа за почистването отново на сградата ни, както и предният път - безвъзмездно. Това показва, че общината, респективно инспекторатът, следи изкъсо този неприятен за нас процес по обезобразяването на сградите в София като цяло. Дойдоха и почистиха сградата – сега дано неосъмнем отново с надраскани стени. Прекрасно е, че г-н Пенев сподели, че имат намерения и работят в посока, след като почистват така сградите, да дойдат и да обработят тези стени по начин, по който да се предпазят или пораженията да се сведат до минимум, за което предварително благодарим и поздравяваме общината за тази прекрасна инициатива и чакаме рализацията и докрай. Искани се да подскажем и нещо, което може да се направи и е свързано със сградата и това, че сме хора с увреждания. Въпросът касае очертаването на двете паркоместа, които са определени за хора с увреждания и обозначени със знак на ъгъла на ул. „Солунска” и ул. „Христо Белчев”. Следва местата да се оцветят на улицата със син цвят и инвалидния знак с количката, защото шофьорите незабелязват знака и стават разправии и неприятности, най-вече за тях и за нас, разбира се. Надяваме се, че с малко усилия и необходимото количество боя ще се направи необходимото очертаване-оцветяване, независимо, че улицата е с павета и ще се сведат до минимум постояните неприятности.

-          Във връзка с пандемията отложихте провеждането на 33-я конгрес на организацията си, как стоят в тази посока нещата?

-          Конгресът трябваше да се състой на 27-28 март 2020 г., като на 29 март следваше да отбележим с тържество 105-та годишнина на организацията ни. Но поради пандемичната ситуация всичко бе отложено и първоначалното насрочване бе за 25 септември 2020 г., което също не бе осъществено и сега се подготвяме за 24-25 юни, ако е рекъл господ, и се надяваме да проведем мероприятието, като на 26 юни ще отбележим с тържество и 31 - годишниата от възстановяването на съюза през 1990 г. Дано господ е с нас и нещата се развият положително за да реализираме и конгреса, и тържеството ни!

***

Във връзка с предстоящите празници г-н Велчев е изпратил поздравителни адреси до председатеите на военно-патриотичните съюзи. В тях се казва: „В тези трудни и тежки времена на пандемия, финансови-икономически и политически проблеми в света и Родината ни, ръководството на организацията ни желае на Всинца Ви най-вече да сте живи и здрави, да не унивате, а високо да държите знамената на организациите си и поддържате висок бойният си дух, който имате всички и демонстрирали винаги в трудни моменти. Тъжно и обидно е, че за втора поредна година поради „незнайни причини” е отложен военния парад, зареждащ хората и нацията ни със сила и дух за живот, за преодоляване на трудностите и жажда за реализация. За втора година въпреки частичното отхвърляне на празника не сме поканени ние военно-патриотичните организации поне с по-един представител за кумова срама, както се полага и имащата такава  възможност да се реализира участието и присъствието ни, спазвайки пандемичните условия. Поздравяваме Ви и с 106 - годишния девиз на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите „Всичко за България!”.