Защо бе освободен председателят на Държавна агенция „Разузнаване“?

20.06.2021 г. Защо бе освободен председателят на Държавна агенция „Разузнаване“?

 Otbrana.com

С указ оот 17 юни 2021 г. по предложение на правителството президентът освобооди Атанас Атанасов от длъжността председател на Държавна агенция „Разузнаване“. С друг указ от същия ден президеннът назначи Антоан Гечев за председател на Държавна агенция „Разузнаване“. Защо бе извършена тази смяна в разузнаването? Изговориха се доста неща по този въпрос. Намесена бе дори „дългата ръка на Кремъл“.

Отговор на този въпрос намираме в стенограмата на правителственото заседание от 16 юни в думитe на премиера Стефаан Янев: „Предложението за прекратяване правомощията на господин Атанасов се базират на необходимостта да се гарантира устойчивост на системата за защита на националната сигурност на Република България.

Под ръководството на господин Атанасов Държавната агенция е осъществявала своята дейност при неспазване на презумпцията за обективност, безпристрастност и политически неутралитет.

Съгласно Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ същата е следвало да предоставя еднаква по обем и съдържание информация за Президента на Републиката, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя, като налице е нарушаване на този принцип по отношение на информацията, предоставяна на Президента на Републиката в качеството му на държавен глава и Върховен главнокомандващ на въоръжените сили. Това излага на риск системата за защита на националната сигурност.

Установеното намаляване на информационния поток от агенцията към законоустановените потребители лишава държавното ръководство от достатъчна по обем и съдържание информация, на която следва да се базира процесът на взимане на решения.

Упражняването на право на дългосрочен неплатен отпуск от 122 дни въпреки предсрочното му прекратяване от страна на председателя на ДАР в условията на усложняваща се обстановка по линия на сигурността в Близкия Изток в период месец май т.г., както и заплахата от засилване на миграционния натиск по границите на Република България в същия период представлява недопустима абдикация от отговорности, свързани с опазването на националната сигурност, както и с ангажимента по изпълнение на задълженията на страната, произтичащи от членството й в евроатлантическите структури.

Системното нарушаване и неизпълнение на служебните задължения и отговорности от страна на председателя на ДАР са с особена тежест поради голямата държавна и обществена значимост на дейността на агенцията. 

Неадекватното и неефективно функциониране на тази структура от системата за защита на националната сигурност има негативни последици както във вътрешнополитически, така и в международен план. С действията си председателят на ДАР потенциално застрашава националната сигурност, външната политика, икономиката и конституционно установения ред в страната.

В съответствие със Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ и по-точно съгласно чл. 16, ал. 3 от този закон, при предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя в едномесечен срок от възникване на основанието Министерският съвет предлага на Президента на Републиката с указ да назначи нов председател. В тази връзка предлага за председател на ДАР да бъде назначен Антоан Любомиров Гечев.

Господин Гечев е роден на 13 септември 1969 г. в гр. Ямбол. Завършил е военно училище, специалност „Войсково разузнаване“, бакалавър по „Военно дело“, магистър „Инженер по двигателно вътрешно горене“. Завършил е ВА „Г.С. Раковски“, магистър по военно дело и специализирана подготовка по стратегическо разузнаване. Кариерата му е преминала основно в служба „Военно разузнаване“, включително в сътрудничество с партньорски служби и с назначение в български позиции в различни посолства на длъжности военен аташе или помощник военен аташе. Последното му назначение е военновъздушен и военноморски аташе в Рим, Италия.“