Сърцевината на нашата дейност е грижата за хората

29.06.2021 г. Сърцевината на нашата дейност е грижата за хората

 С полковник от запаса Георги Хараланов разговаряме по повод на годишния отчет на организацията на СОСЗР в столичния район „Люлин“. Той е председател на Районния съвет на СОСЗР.

Спирдон Спирдонов

-          Г-н полковник, като че ли тази година беше трудна и за обществена работа?

-    Така е. От края на февруари 2020 г. страната ни попадна  под ударите на изключително коварна и агресивна по своето развитие, с неизмерими мащаби, инфекциозна пандемия на коронавируса COVID-19. Несъмнено тя може да оказва и в бъдеще негативно въздействие на функционирането на нашата организация. От друга страна, обаче,  пандемията  разкрива устойчивостта и възможностите на организацията ни не само да се съхрани, но и да се развива в кризисна ситуация, залог в която е животът на всеки един наш член. Няма място за песимизъм, още по-малко за отчаяние, доказателство за което е свършената през изминалата година работа.

-        Кое беше основното в работата на Районния съвет и организацията, като цяло?

-      Усилията ни бяха насочени за постигане на заложените главни цели в „Стратегията за развитие на СОСЗР до 2028г“, „ Дългосрочната програма на Съюза 2019 - 2028 г“. и в „Плана за работа на РС и РО на СОСЗР район „Люлин“.

-          За какво по-конкретно става дума?

-   Става дума за положени усилия за увеличаване на числения състав, организационно и функционално укрепване. Издигане авторитета на Съюза, в т.ч. на СОСЗР в района пред законодателната, изпълнителната и местната власт и превръщането му във важен фактор при решаването на въпросите на националната сигурност и отбраната и защитата на правата на запасното войнство. Превръщане на СОСЗР в район „Люлин“ в обединителен център на военно-патриотичните организации и преструктурирането му чрез активно участие в единен съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, способен да участва ефективно в обществения живот на страната и да защитава интересите на своите членове. Разширяване и подобряване на материалната база и на условията за дейност. Може да се каже, че сърцевината на нашата дейност продължава да бъде грижата за хората и оказване на съдействие за решаване на един или друг техен проблем. Предоставихме, макар и скромна финансова помощ на двама наши членове – Алберт Рахмов и Стефка Дашева. Според възможностите си оказваме помощ и за намиране на останали без работа наши колеги и членове на семейства. Редовно информираме ИА „ВКиВПД” за имащите право да ползват „Социалната кухня” на МО. За активна дейност през периода и по случай различни годишнини получиха  награди и поздравителни адреси много наши членове.

-          Традиционно провеждате активна военно-родолюбива дейност.

-      Да, активна е нашата военно-патриотичната и родолюбива дейност. Тя е подчинена на добродетелите, наследени от нашите предци – опазване на националните идеали и воинските традиции, родолюбие, солидарност, взаимопомощ и поддържане на жива връзката между народ и армия. Включихме се в многобройни мероприятия за почитане героите на България и тържествено отбелязване на кръгли годишнини от историческото й развитие. На първо място това бяха военно-патриотичните мероприятия, организирани от Министерството на отбраната, централното и столичното ръководство на СОСЗР, както и на различни научни, родолюбиви институции, граждански сдружения, профсъюзи и др. Списъкът на тези мероприятия е дълъг, те се реализираха благодарение и на нашето участие. През отчетния период проведохме пет заседания на РС като се ръководихме от „Плана за работа на РС и РО за 2021 година“. Активно участие в работата на РС и РО през отчетния период взеха полковник от запаса  Милко Томов, подполковник от запаса Анастас Горанов, г-жа Йорданка Марушкина, г-жа Садбина Бончева, полковник от запаса  Иван Матов, г-жа Емилия Василева, г-н Ириней Цветков, г-жа Стилияна Петрова, г-жа Стефка Дашева и г-жа Ганка Тихова.

-          Какви са наблюденията Ви върху състоянието на Българската армия?

-          Този въпрос не е далеч от нашето внимание и това е съвсем естествено. Водени от патриотичните си чувства ние изразихме мнението си пред обществото и всички ръководни органи в Републиката като обсъдихме, приехме и разпространихме „Позиция относно процесите за модернизация и развитие на въоръжените сили на Република България“ изразяваща се накратко в следното: „Районният съвет на СОСЗР „р-н Люлин“ убедено счита, че новите реалности в международен и национален план водят до ново ниво на реализиране на основните задължения и на въоръжените сили.  Затова е необходимо спешно да бъде спряна ерозията и загубата на способности на българските въоръжени сили. Въпросът за развитието на българската армия е не само национален, но и свързан с ангажиментите на България, произтичащи от членството на страната в НАТО и ЕС. Спирането на упадъка в армията и изграждането на способности е национално отговорно решение. Районният съвет на СОСЗР „р-н Люлин“ заявява ясно и последователно своята позиция за изграждане на силна, модерна и боеспособна българска армия. Също така споделя виждането, че модернизацията на българската армия е закъсняла  в днешните условия. През последните години българските въоръжени сили са силно подценени, като основна единица, гарантираща суверенитет, независимост и териториална цялост. Това обстоятелство намира израз в постоянно намаляване на разходите за отбрана от БВП и бюджета на Министерство на отбраната (с изключение на последната бюджетна година). Непоследователност и липсата на държавническо отношение доведоха българската армия до загуба на отбранителни способности и невъзможност да изпълнява своите конституционни задължения. Като вината за това в никакъв случай не е на достойните ни войници, сержанти, офицери и генерали, които въпреки трудностите успяват да съхранят високия български дух и отговорно изпълняват своя воински дълг“.

-          Какви предизвикателства стоят занапред пред организацията?

-          Анализът на работата в организационно отношение показва, че независимо от постигнатото, все още не успяваме да осъществим решителен напредък по разширяване на състава, и най-важното - подобряване и обогатяване на нашата дейност. Едно от най-сериозните предизвикателства пред нас е повишаването на чувството за отговорност от всеки член. Това включва и повишаване значението на членската карта,която не само да олицетворява принадлежност към Съюз с дългогодишна история, но и да бъде стимул за по-голяма съпричастност за постигане на общите ни цели. За съжаление това се оказа трудна задача, както в индивидуален план, така за някои от ръководствата на отделни дружества, които недостатъчно работят за мотивиране на своите членове. Пределно ясно е за всички ни, че ако искаме да се развиваме организационно и да имаме по-голям авторитет в обществото, трябва да направим по-привлекателна, смислена и разнообразна нашата дейност.  С много напрежение, но за съжаление все още с неуспех продължава и работата ни за изграждане на паметник на загиналите във войните воини в район „Люлин“. Пандемията на COVID-19 ще промени средата, в която ще живеем и работим и ще пренареди приоритети ни. В това отношение приоритет на приоритетите ще бъде грижата за здравето на нашите членове и техните семейства. Ще бъдем изправени пред неочаквани затруднения. Много важно е обаче да запазим доверието и чувството за съпричастност и солидарност в нас. Само така ще съхраним възможностите на нашия Съюз да продължи да се развива, за да може да постигнем благородните си цели. Ето защо откровеният разговор за проблемите само ще спомогне за тяхното решаване. Организационното ни укрепване ще продължи да се натъква на апатията и незаинтересованост на някои колеги и симпатизанти. Това ще изисква по-решително прилагане на иновативни способи както за привличането за нови членове, така и за насищане с привлекателно съдържание на дейността. Подмладяването на състава е без алтернатива. Друга важна задача пред нас е повишаване на представителността на нашите членове в органите на властта, с което да бъдат създадени условия за оказването на въздействие при осъществяването на промени в законодателството и нормативната база, отнасящи се за социалното, медицинското и други осигурявания на запасните. Необходимо е по-активно взаимодействие с органите на местната власт, респективно с Кмета и администрацията на община „Люлин“ а също така и с 9 РПУ. Следва да направим повече и за медицинското обслужване на нашите членове във ВМА и лечебните заведения към нея, включително за изменения в наредба Н-8, както и за медицинското осигуряване на служилите в бившите транспортни и строителни войски. Все по-голямо внимание ще отделяме и на подготовката за 10-ия конгрес на СОСЗР, който ще се състои през месец май следващата година. До тогава следва добре да преценим и да направим конкретни предложения за изменение и допълнение на Устава.