Увеличават щатовете на ВМА, НВУ и ВВМУ

16.07.2021 г. Увеличават щатовете на ВМА, НВУ и ВВМУ

 Спирдон Спирдонов

Министърът на отбраната Георги Панайотов предлага промени в Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната. Увеличават се щатовете на ВМА, НВУ и ВВМУ. От 1 декември 2021 г. щатните бройки във ВМА стават от 3101 на 3141; в НВУ „Васил Левски“ от 520 на 548 и във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“- от 283 на 295.

Министърът предлага промени и в Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Сега той включва в състава си 964 длъжности за военнослужещи (377 длъжности за офицери, 19 длъжности за офицерски кандидати, 210 длъжности за сержанти (старшини) и 358 длъжности за войници (матроси). На негова основа се изготвят и утвърждават длъжностните разписания и щатове на МО. Промените се налагат от Стратегическия преглед на отбраната, Програма- 2032, План-2026 и последните изменения и допълнения на Закона за отбраната и въоръжените сили.

Подробности в https://www.mod.bg/bg/doc/proekti_documenti/20210715_Proekt_PMS.pdf