Приключи срокът за обществено обсъждане на промените на Устройствения правилник на МО

13.09.2021 г. Приключи срокът за обществено обсъждане на промените на Устройствения правилник на МО

 Otbrana.com

В Портала за обществени консултации има три коменара с предложения по пректа на промени на Устройствения правилник, чието обществено обсъждане приключва днес. Два от тях се отнасят до дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“.

В мотивите към проектопромените е записано: „Дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“ е дирекция от специализираната администрация на МО, изпълнява разнородни функции, част от които са извън функционалната и компетентност. Възложените ѝ функции по психологическото осигуряване на военнослужещите и политиката, свързана със спортната дейност във въоръжените сили, са тясно свързани с индивидуалната и колективна подготовката на военнослужещите и спецификата на бойната дейност във видовете въоръжени сили, и като такива следва да преминат в дирекция „Операции и подготовка“ от Щаба на отбраната.“

На практика става дума за отнемане на две функции на дирекцията – спорта и психологическото осигуряване, със съответното прехвърляне и на щатовете в Щаб на отбраната.

Коментарът на Валентин Иванов, държавен инспектор в Инспектората на МО

„1.Функцията по психологическото осигуряване в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, възложена на министъра на отбраната съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България, е непосредствено свързана с определянето на пригодността за военна служба, както и с изследването и решаването на проблеми от значение за психологичния климат в администрациите, структурите и формированията, които налагат интердисциплинарен подход и се изпълняват съвместно от екипи, включващи експерти в областта на политиките по равнопоставеност, защита правата на човека във въоръжените сили, демографски проблеми и др. Предвид характера на засяганите проблеми, конфиденциалността на информацията и осигуряването на ефективна възможност за намеса, когато проблемът произтича или засяга команден състав, е важно структурирането на дейността да дава възможност за пряко и непосредствено докладване на министъра на отбраната. Началникът на отбраната няма пряко отношение към психологическото осигуряване, нито пък може да го осъществява по отношение на всички структури и лица, които то следва да обхваща.

По тези съображения психологическото осигуряване следва да се разглежда като неделима част от функциите, свързани с мотивацията за военна служба, което е в интерес на доброто управление и взаимодействие и е част от ефективния граждански контрол върху въоръжените сили.

 

2. Спортната подготовка безспорно е неделима част от бойната подготовка на въоръжените сили и като такава следва да намери място във функциите на Щаба на отбраната и по-специално в дирекция „Операции и подготовка“. Ръководството на спортната дейност в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА обаче, както и развитието на спортната база, са в отговорностите на министъра на отбраната и следва да се разглеждат като елемент от мотивацията за военна служба и за подобряване качеството на живот на военнослужещите и цивилните служители.

Двете посочени по-горе функции към момента са възложени на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“ от специализираната администрация на МО и се изпълняват ефективно, което е установено и при извършената тематична проверка от Инспектората на МО, възложена от министъра на отбраната в края на месец август т.г., за разлика от редица други функции, които не се изпълняват или се изпълняват неефективно от дирекцията поради лоша организация и неосигурен административен капацитет.

Механичното прехвърляне на тези функции под „шапката“ на Щаба на отбраната, за който те са изцяло неприсъщи, не само няма да повиши ефективността при изпълнението им, но със сигурност ще създаде предпоставки за тяхното подценяване и пренебрегване, както и до откъсването им от останалата проблематика, свързана с мотивацията за военна служба и с подобряване качеството на живот, която би следвало да е основна цел (мисия) на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“.

Предложеения прави и ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в лицето на неговия председател младши лейтенант от запаса Петър Велчев.

Те с свързани с внасяне на яснота в работата и пълнот в реализацият на социалната политика в МО на основата на Закона за военноинвалидите и военнопострадалте, Закона за ветераните от войните на България, Закона за хората с увреждания и т.н., както и пълното запознаване и приобщаване на МО към цялостното социално законодателство на страната ни. В мотивитесе посочв още: „Необходимо и задължително е дирекцията и отделите й да направят връзки и да осъществяват непрекъснати контакти в другите институции в страната: МТСП, МЗ, МФ, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на науката и образованието и т.н.,, както и институциите от вътрешноведомствен характер  и особенно ВМА, ИА "Военни клубове и военно - почивно дело" и други. Да има хора натоварени с тези контакти и връзки и решаването на възникнали проблеми от характера на съответно опоменатите институции - общо разглеждане на поставените проблеми и търсене на решаването им взаимно, а не на метода на препращането."