Военно-почивните домове и хотели са сигурно място за почивка

08.10.2021 г. Военно-почивните домове и хотели са сигурно място за почивка

 Постигнахме висока заетост на легловата база в предоставените ни за управление обекти през сезон „ЛЯТО 2021“, посочва Иван Кожухаров, изпълнителен директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ – МО, в интервю на Спирдон Спирдонов за в. „Българска армия“. Зимният сезон стартира на 1 ноември, казва още той.

Otbrana.com

-          Г-н Кожухаров,  до каква степен успешен и до колко с ограничения бе летният сезон?

-          В световен мащаб, секторът на туризма е засегнат в съществена степен от  пандемията, свързана с разпространението на COVID – 19. Отчитайки този факт, през изминалия летен сезон положихме усилия да осигурим, както качествена туристическа услуга на нашите гости, така и да опазим тяхното здраве. В тази връзка бяха спазени всички противоепидемични мерки, съгласно изискванията на здравните власти. Предприехме действия за осигуряване на дезинфекционни материали, лични предпазни средства, предпазни прегради на рецепциите в обектите, както и на блок-масите в ресторантите и спазване на препоръките за физическа дистанция между лицата. Можем да споделим, че с общи усилия на служителите в почивните бази не допуснахме да се регистрира нито един случай на заболял от COVID – 19 на територията на нашите обекти.

-          Това е създало условия и добра заетост на базата.

-          През сезон „ЛЯТО 2021“ се запази интересът към предлаганите от нас почивки. В условията на обявената от правителството на Република България извънредна епидемична обстановка, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ постигна висока заетост на легловата база в предоставените ѝ за управление обекти през сезон „ЛЯТО 2021“. За летния сезон бяха разпределени 10 988 броя карти. В активния летен сезон заетостта на базите достигна 100 %. Считаме, че показателите, които постигнахме са добри на общия фон в туризма. По отношение на почивките в чужбина, планирани за сезон „ЛЯТО 2021“, въпреки положените усилия от наша страна, не бяха осъществени всички предварително планирани групи с оглед на рестрикциите, които бяха налагани при пътуванията в чужбина и динамичната обстановка, свързана с разпространението на пандемията. Реализирани бяха успешно почивки на три групи от по 20 души – о. Крит, Гърция в периода 17.06.2021 г. – 24.06.2021 г., о. Крит, Гърция в периода 12.09.2021 г. – 19.09.2021 г. и Атина + круиз, Гърция в периода 15.06.2021 г. – 23.06.2021 г.

-          Как решихте проблема със заплатените почивки и ремонтните дейности в основната сграда на хотел „Созопол“?

-          В извършеното разпределение на картите за почивка за сезон „ЛЯТО 2021“ бяха включени 1053 броя карти за хотел „Созопол-МО“. Поради неприключили строително-ремонтни дейности в основната сграда на хотел „Созопол-МО“, при стартиране на летния сезон, бяха предлагани алтернативни варианти за настаняване на военнослужещи и цивилни служители от системата на Министерството на отбраната и Българската армия, с цел осигуряването на отдиха и възстановяването им.  Положихме всички усилия ремонтните дейности на основната сграда на хотел „Созопол-МО“ да приключат в кратки срокове, за да удовлетворим желанието на нашите клиенти да реализират своята почивка в предпочитания от тях обект. Изпълнителят по договора се оказа некоректен и се наложи със собствени сили да довършим ремонтните дейности. От 20.07.2021 г., хотелът заработи с пълният си капацитет. За хотел и бунгала „Несебър-МО“ също срещнахме огромни трудности в началото на летния сезон. В обекта не бяха приключили строително-ремонтните дейности по сключения договор. По тази причина се наложи със собствени сили да извършим довършителни ремонтни дейности, за да бъде въведена основната сграда на обекта в експлоатация и да заработи с пълният си капацитет.

-          Потвърдиха ли се очакванията от целогодишното отваряне на хотел „Олимп“ – к. к. Боровец?

-          В края на сезон „ЗИМА 2020/2021“, с изменението на Наредба Н-9 за военно-почивното дело, в сила от 09.04.2021 г., експлоатационният период на хотел „Олимп“ – к. к. Боровец е бил променен от сезонен на целогодишен. С цел популяризирането на обекта бе предприета рекламна кампания. Изпратени бяха писма до военните формирования и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, чуждестранни туристически агенции и държавни институции в Република България. Екип на Военния телевизионен канал засне рекламен клип, който бе излъчван в ефир. Проведената рекламна кампания,  местоположението на хотел „Олимп“ и разнообразието на предлаганите туристически услуги в обекта допринесоха за постепенното повишаване на заетостта на легловата база през активния летен сезон. Наши гости бяха както  правоимащи служители от МО и БА, така и външни лица, жители на морските градове на България. По предварителни текущи данни заетостта на обекта не е на необходимото ниво и преценката на предишното ръководство не е направена след цялостен анализ и подготовка. След приключването на сезон „ЛЯТО 2021“ ще бъде направен анализ на дейността на хотел „Олимп“, както по отношение на заетостта на легловата база, така и на финансовите показатели.     

-          Какво да очакват военнослужещите и цивилните служители от зимния сезон във военно-почивните бази и хотели?

-          Ние вече сме на прага на зимния сезон, който за нас ще стартира на 01.11.2021 г., съгласно Заповед ОХ-485/07.06.2021 г. на министъра на отбраната. Картите за почивка за сезон „ЗИМА 2021/2022“ вече са изготвени и изпратени на военнослужещи и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, и двете национално представителни синдикални организации, на база получени списъци, съгласно утвърдения от министъра на отбраната протокол за извършеното разпределение. След заплащането на усвоените карти за почивка и при наличие на незаплатени ще бъде организирана свободна продажба, както за лица от системата на МО, така и за външни лица.

-          За съжаление разпространението на COVID – 19.

-          Да, и през предстоящият сезон приоритет е безопасността на нашите клиенти и минимизирането на риска от разпространението от COVID – 19 в обектите, управляване от Агенцията. Вече имаме опита да работим в условия на пандемия и имаме изградена добра организация за стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, което ни дава самочувствието, че нашите военно-почивни домове и хотели са сигурно място за почивка. В добра практика се превърна обособяването на помещения във всеки хотел или почивна станция, в които ще бъде възможно временното изолиране на човек с проявени симптоми на коронавирус заболяване.  За сезон „ЗИМА 2021/2022“ за първа година успяхме да договорим и в партньорство с германските колеги да планираме две ски почивки в Брук, Австрия, в периодите 08.01. - 15.01.2022 г. и 19.03. - 26.03.2022 г. Полагаме всички необходими усилия за осъществяването на почивките, доколкото зависи от нас, с оглед разпространението на COVID – 19 в световен мащаб.

-          Колко социални кухни работят и колко правоимащи се хранят в тях?

-          Социалните кухни към Министерството на отбраната са 26 броя с капацитет 1059 души. Към момента средният брой на ползвателите е 793. Все по-често срещаме трудности при избор на изпълнители, предоставящи услугата – топъл обяд в социалните кухни, с оглед на това, че цената – 3,50 лв. без ДДС за 1 обяд по тристепенно меню е недостатъчна, предвид непрекъснатото повишаване на цените на хранителни продукти, ел. енергия, вода и др.

-          Използва ли се пълноценно Дома за ветерани в с. Орешак?

-          Независимо от добрите битови условия и обслужване на всички настанени лица, от откриването на Дома до настоящия момент, броят на постоянно настанените лица намалява. С цел запазване на социалната функция на Дома, но и в търсене на начин за по-ефективно използване на наличния сграден фонд и минимизиране на финансовите разходи,  предстои Агенцията да инициира предложение за разширяване на кръга на ползвателите, с включването на нови категории правоимащи лица в чл. 226ж от ЗОВСРБ.

-          Има ли случаи на незаконно ползване на жилища от фонда на МО и ако има такива, какъв подход използвате за освобождаването и настаняването на картотекирани военнослужещи и цивилни служители?

-          С цел опазване и защита на имотите – частна държавна собственост от наематели, които ги владеят на отпаднало основание или от други лица - без основание, oт края на 2017 г. до момента са освободени повече от 450 броя жилища от неправомерни наематели, дългогодишно обитавали ги без правно основание и в тях са настанени правоимащи военнослужещи и цивилни служители с установена жилищна нужда в населените места, в които служат/работят. Към днешна дата само 28 жилища са заети от неправомерни наематели, като за 23 от тях се водят съдебни дела, а за останалите е в ход процедура по административно изземване на имотите по реда на чл. 80а от Закона за държавната собственост и във връзка с чл. 226б от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Настаняването и освобождаването на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната - жилища, ателиета, гаражи и жилищни помещения в общежития се организира, съгласно условията и реда на Наредба № Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне. Картотекираните към 31.03.2021 г. са 2 996 нуждаещи се от жилища, от които за град София – 1 129.

-          Предвиждате ли промени в нормативни актове, като цени на ползване на почивните бази и хотели, стойността на храната в социалните кухни и др.?

-          Към момента социалните кухни към МО предлагат тристепенно меню при цена на обяда от 3,50 лв. без ДДС.  С оглед растящите цени на хранителните продукти, горивата и ел. енергията, Агенцията все по-осезаемо среща сериозни затруднения по отношение на осигуряването на качествена услуга, а също така и при провеждане на процедурите по ЗОП, за избор на изпълнители. В тази връзка е изпратено мотивирано предложение в Министерството на отбраната за увеличение на цената на обяда, за което е необходимо и осигуряване на допълнителни финансови средства в бюджета на Агенцията, но към настоящия момент не е решено поради бюджетните ограничения.  С цел подобряване качеството на предлаганите услуги във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Агенцията бяха актуализирани анкетните карти, с включено допитване до гостите, относно предпочитаната от тях продължителност на лятната почивка, съответно 7 дена или 10 дена. С приключването на сезон „ЛЯТО 2021“, в началото на октомври 2021 г.  ще бъде  изготвен анализ на информацията от анкетните карти и ще бъде направена преценка за необходимостта от промяна в нормативната уредба.

***

Иван Кожухаров е роден през 1962 г. в гр. София. Завършил е Техникум по текстилна техника в гр. София. Магистър – Международни икономически отношения във ВИИ „Карл Маркс“ – гр. София. Магистър – Публична администрация в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Специализации: „Управление на администрацията“ - Софийски университет „Св. Климент Охридски“; „Организация на административната дейност и процеси“ - Софийски университет „Св. Климент Охридски“; „Европейска административна практика“ - Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Професионален опит: Агенция „Митници“, Агенция за ядрено регулиране, ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“. Водил е практикуми в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Владее френски и руски езици.

Снимка:  Николета Райдовска