Институтът по отбрана и Военна акадмия са водещи партньори в научна програма за 6 млн.лв.

24.10.2021 г. Институтът по отбрана и Военна акадмия са водещи партньори в научна програма за 6 млн.лв.

 Спирдон Спирдонов

Предстои анализ и оценка на системи за командване и управление на въоръжените сили и на многонационалните сили на ЕС и НАТО. Това е един момент от новата научна програма на Министерството на образованието и науката „Сигурност и отбрана“, приета от правителството. Конкретните коментари и бележки на Министерството на отбраната са били взети предвид при разработването. Това става ясно от думите на министър Георги Панайотов по време на заседанието. Общата цел, записана в програмата, е „осигуряване на сигурна и благоприятна среда за развитие на обществото и държавата чрез провеждане на координирани и целеви фундаментални и приложни научни изследвания в областта на сигурността и отбраната и създаване на устойчиво партньорство между включените научни и образователните организации в програмата за съвместно участие в национални и европейски международни изследователски мрежи, програми и проекти“. Бюджетът на програмата е 6 млн. лв. Очаква се дейностите по нея да стартират през 2022 г. и да се изпълняват до 2025 г. Организациите партньори образуват консорциум за изпълнение на програмата. Консорциумът се управлява от Изпълнителен съвет (ИС), състоящ се от представители на всички партньори, изпълняващи конкретни дейности от програмата въз основа на подписано партньорско споразумение с работен и финансов план.

Водещи организации - партньори са Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и Военна академия „Г. С. Раковски”. От тях ще се избира координатор на програмата (физическо лице). Той ще бъде съгласуван с МОН и одобрен от Изпълнителния съвет (ИС) и за негов председател. Потенциалните бенефициенти са Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН, УНСС, УниБИТ, Военната академия „Г. С. Раковски“, Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, Академията на МВР, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Националният военен университет „Васил Левски”, Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски”, Лабораторният комплекс на София Тех Парк и др.

За гарантиране на максимално възможната ефективност и полза от изпълнението на програмата се създава Надзорен съвет на програмата (НС), който включва представители на Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието и науката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МОСВ, ДАЕУ, ДАНС, Министерство на външните работи, бизнеса, местната власт, неправителствени организации и др. Надзорният съвет ще наблюдава и контролира работата на ИС при изпълнението на програмата и ще насочва дейностите й в посока за постигане на максимална полза за обществото.

Заложено е синхронизиране на програмата с останалите национални и международни научни програми за повишаване участието на български научни колективи и организации в Европейското научно пространство, рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, „Европейски фонд за отбрана“ и програмата за наука на НАТО „Наука за мир и сигурност“. Също така фокусът е насочен към отразяване на инициативите, създавани от Европейската агенция по отбрана, която  има водеща  роля при изготвянето на  Плана  на  ЕС за  развитие на  отбранителните способности (Capabllity  Development Plan - CDP), Всеобхватната стратегическа изследователска програма (Overarching Strategic Research  Agenda - OSRA) и идентифицирането на Ключовите стратегически дейности (Кеу Strategic Activities - KSA), които допринасят за изпълнение на ключови политики в сферата на сигурността и отбраната.

Програмата предвижда съвместно с бизнеса да се разработят съвременни системи и технологии за защита на информацията, както и по-сигурна среда за виртуална комуникация. Висшите училища и научните организации ще могат да обучават съвместно докторанти и да правят интердисциплинарни изследвания. Учените ще бъдат стимулирани да публикуват разработките си във висококачествени научни издания.