Правителствен доклад анализира равнопоставеността на жените и мъжете и в армията

02.11.2021 г. Правителствен доклад анализира равнопоставеността на жените и мъжете и в армията

 Спирдон Спирдонов

В Министерство на отбраната (МО) нулевата толерантност към прояви на насилие във всичките му форми е основна политика. Това е записано в  одобрения от правителството Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2020 г. Документът отразява резултатите от изпълнението на политиките за повишаване на участието на жените на пазара на труда, намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите, както и насърчаването на равенството в процесите на вземане на решения. Сред приоритетните области в документа са още борбата с насилието, основано на пола, и промяната на обществените стереотипи спрямо жените и мъжете.

Във връзка с повишаването на участието на жените на

пазара на труда

и постигане на равна степен на икономическа независимост е посочено, че в МО се провеждат отраслови съвети при осъществяване сътрудничеството и взаимодействието със синдикалните организации. За 2020 г. е подписан Колективен трудов договор, в който няма разлики за жени и мъже в заплащането и доходите. Продължава поддържането на ефективна система за адаптация на освободените от военна служба военнослужещи. Проведени са 36 информационни събития и са осигурени 831 информационни материали. МО покрива 70% от стойността на квалификационните курсове с максимален размер 500 лв. Без разлика в заплащането от възможността за квалификационен курс са 52 военнослужещи - 39 мъже и 13 жени са ползвали програмата. От дейността на МО за съдействие за устройване на работа са се възползвали 203 военнослужещи, по данни на Агенцията по заетостта (АЗ).

Един от основните акценти в доклада е насърчаването на равенство между жените и мъжете

в  процесите на вземане на решения.

На 8 септември 2020 г., по повод 20 години от приемането на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН е проведена дискусия „20 години — жените, мирът и сигурността”, организирана от Народното събрание на Република България и ръководена от председателя на парламента. Инициативата беше продиктувана от негативно публично изказване на български депутат, относно участието на жени военнослужещи във въоръжените сили на страната. Министерство на отбраната съвместно със Сдружението на жените военнослужещи (СЖВ) е създало организация за участието на жени и мъже военнослужещи от военни формирования от цялата страна в мероприятието, съобразено с противоепидемичните мерки. Министерство на отбраната, се отчита в доклада,  обобщава информация и база данни, за жени и мъже, по възраст, от системата на отбраната съвместно със структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, основните военни формирования от Българската армия и в партньорство със Сдружение на жените военнослужещи. Основните професионално конкретни въпроси са от въпросник на Комитета на НАТО по равнопоставеността на жените и мъжете. Националният доклад се предоставя на НАТО за анализ и след обобщаване на националните доклади от всички държави-членки на Алианса се публикува на официалната web-страница на НАТО. В доклада на НАТО, на доброволен принцип, се включват и държави-партньори на организацията. Същата информация се публикува и на официалната web-страница на МО. В допълнение, МО предоставя обобщена информация от системата на отбраната за нуждите на държавни ведомства при подготовка на международни и национални доклади, свързани с международния дневен ред за жените, мира и сигурността и равнопоставеността на жените и мъжете.

В годишните анализи на МО се проследяват тенденциите на развитие през изминалата година с ясни и точни показатели за военнослужещите, данни за жени и мъже в различните военни звания и нива на управление и командване и др. Според предварителния анализ за 2020 г. участието на жените военнослужещи е 16,8% спрямо 83,2% за мъжете военнослужещи. Отчита се значителен интерес, и при жените и при мъжете, към военната професия през изминалата 2020 г. с нарастване на кандидатите за военна служба до три пъти повече в сравнение с 2019 г., четем още в доклада.

Също така се съобщава, че през 2020 година е стартирало провеждането на

социално-психологическо изследване

 в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Решението е  продиктувано от необходимостта за емпиричен запас от данни, които да дадат възможност за установяване, систематизиране и анализиране на фактите от значение за професионалната удовлетвореност и успешната професионална реализация във Въоръжените сили на Република България.

В Министерство на отбраната (МО)

нулевата толерантност към прояви на насилие

във всичките му форми е основна политика, констатира правителственият доклад. Разкрита е и продължава да функционира гореща телефонна линия за сигнали, жалби и оплаквания от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. На официалната интернет страницата на МО, са посочени телефони и електронна поща за приемане на съответните сигнали, жалби или оплаквания. Военнослужещите и служителите в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия могат да се обърнат към Служба „Военна полиция“ или към Главния инспектор на Министерство на отбраната за неразрешен от началниците/командирите им проблемен въпрос, за неспазване на международното и българско законодателство, осъществено вербално и невербално насилие на работното място, нерегламентирани прояви и др.

Във връзка с усилията за

промяна на съществуващите в обществото стереотипи

по пол в различните сфери на обществения живот докладът отбелязва, че МО поддържа рубрика на български и английски език  „Равнопоставеност“/ „Gender” в електронната страница на МО, която се осъвременява с актуални документи по темата. В рамките на кампанията „Ние сме НАТО“ на Алианса, МО съвместно с Министерство на външните работи и Сдружение на жените военнослужещи е изработило и разпространило клип на български и английски език за участието на жени военнослужещи в системата за отбраната на Република България. Водената информационна политика през 2020 г. е  поддържала балансираното представяне на жени и мъже военнослужещи при взаимодействието на МО със Средствата за масова информация.  Република България е била  включена в докладите от структурата за публична дипломация на НАТО през 2020 г. с анализи за медийното покритие.