Контраадмирал Кирил Михайлов: От 1 декември настъпиха основни промени в структурата на флота

05.12.2021 г. Контраадмирал Кирил Михайлов: От 1 декември настъпиха основни промени в структурата на флота

 Формират се две военноморски бази във Варна и Бургас, казва командирът на ВМС  в интервю на Атанас Панайотов за в. „Българска армия“

Otbrana.com

– Господин контраадмирал, какво ще представляват българските ВМС след 1 декември т.г.?

– След 1 декември настъпиха няколко основни промени в структурата на ВМС, като най-съществената от тях е формирането на две военноморски бази във Варна и Бургас. Това са приемниците на досегашните пунктове за базиране във Варна и Атия. Техните задачи сега се разширяват. Така че това не е просто смяна на името на формированието, а то отговаря на това, което те ще изпълняват в бъдеще. Основната функция на всяко от тези формирования е да осигури базирането на корабите на Флотилията бойни и спомагателни кораби на ВМС и да може да ги осигурява всестранно както от логистична гледна точка, така и от гледна точка на защита на силите. По тази причина в структурата си те имат както ремонтни органи, различни складове за въоръжение и боеприпаси, за техническо имущество и продоволствие, така също и цялата прилежаща инфраструктура, която осигурява нормалното базиране на корабите и работата на екипажите, когато те са в базите.

– Каква ще бъде отговорността на двете военноморски бази по отношение на оперативния режим?

– Тяхната отговорност по отношение на оперативния режим ще бъде изместена повече към това, което непосредствено ги касае – именно рейдовата служба, организацията на рейдовете, на влизането и на излизането от базите. Основната част от функцията, отнасяща се до управлението на силите на море, преминава към Морския оперативен център на ВМС. Така че наистина не променяме само името, а и задачите, и функциите, които ще изпълняват военноморските бази. Това няма да бъдат военноморските бази, които си спомняме от миналото, и които бяха оперативно-тактически съединения, като в тяхно подчинение бяха и базираните там кораби. Ние продължаваме да стоим зад философията, че корабният състав трябва да има възможност да бъде базиран в повече от едно място и че ролята и мястото на Флотилията бойни и спомагателни кораби се запазва като чисто корабно съединение. Това съединение може да изпълнява задачи на море самостоятелно или във взаимодействие с останалите сили на ВМС, а също така и във взаимодействие с нашите съюзници и партньори.

– Ще има ли някакви промени и в структурата на корабните дивизиони от Флотилията?

– Подробност от преструктурирането е това, че Центърът за подготовка на водолази и бордни спасители, който досега беше част от 18-и дивизион кораби със спомагателно назначение, става част от структурата на Военноморска база Варна. Целта е да се намери едно по-подходящо място за такава брегова структура, свързана по-скоро с подготовката и осигуряването, отколкото с изпълнението на задачите, изпълнявани от едно морско формирование, каквото е 18-и дивизион. А също така с това целим и издигането на ролята и мястото на Центъра за подготовка на водолази и бордни спасители – място, което той отдавна заслужава, защото готви специалисти не само за ВМС, но и водолази за Сухопътните войски, за Военната полиция, както и за структури извън Министерството на отбраната.

– Какви други основни промени има в структурата на ВМС?

– Друга важна промяна, която настъпи от 1 декември т.г., е формирането на Базата за осигуряване и поддръжка на ВМС. Това е едно ново формирование. Самото наименование подсказва за това, какви са функциите му. То включва в себе си всички т.нар. обслужващи формирования на Щаба на ВМС и тези, които досега бяха пряко подчинени на Командването на ВМС, но имат характер на логистични и поддържащи структури като различни складове, работилници и др. от такъв характер. Това окрупняване цели да направи организацията на работата им по-ефективна, за да има възможност всички те да бъдат под единни ръководство и командване, да се подобри контролът върху тяхната работа и да се повиши качеството на изпълняваните от тях задачи.

– Това са вътрешноорганизационни промени. Изискват ли те допълнителни щатове?

– Като резултат от Прегледа на отбраната и Въоръжените сили във ВМС има нарастване на щатните структури на личния състав. Така че организационно-щатните промени от 1 декември т.г., които са резултат от този преглед, са свързани с известно нарастване на числеността на личния състав на ВМС. Те са разпределени по различни формирования така, че да могат по-добре да изпълняват своите задължения и да отговарят на изискванията, представени пред тях.

– Ще има ли някаква субординация между командването на Флотилията бойни и спомагателни кораби и командването на базите?

– Това е другата голяма промяна, която настъпи с преструктурирането от 1 декември. Двете военноморски бази излизат от подчинение на командването на Флотилията и преминават на директно подчинение на командването на ВМС. Целта е да се освободи командването на Флотилията от логистичните задачи, така че да може да се фокусира върху подготовката и оперативното изпълнение на задачите, а логистичното осигуряване да бъде поето от ВМС посредством двете военноморски бази.

– Това напомня за подобни структури на ВМС и в други държави както членовете на НАТО, така и други краища на света…

– Да, нямаме претенциите да бъдем първооткриватели в тази област. В повечето държави по света се използва именно този модел. Той се е доказал във времето и мисля, че беше крайно време да бъде приложен по-пълно и по-ефективно и в нашата организационна структура.