Участваме активно в консултациите на всички нива в НАТО

08.01.2022 г. Участваме активно в консултациите на всички нива в НАТО

 При необходимост, породена от промяна в средата и ескалация на обстановката, Министерството на обраната ще предложи на Министерския съвет опции за вземане на решения от компетентните български власти, включително и от Народното събрание, посочва министърът на отбраната Стефан Янев в отговор на въпрос на народния представител Атанас Славов. 

Спирдон Спирдонов

Министерството на отбраната, като елемент от системата за национална сигурност, участва в изпънението на националата политика за сигурност, като приема членството на Република България в НАТО, като основен гарант за запазване на сигурността, суверенитета и териториалната цялост на страната. Така започва своя отговор на въпрос на народния представител от ПГ на „Демократична България - Обединение“ Атанас Славов министърът на отбраната Стефан Янев.

Депутатът пита каква е официалната позиция на Министерството на отбраната, като елемент на общата политика на Министерския съвет, относно непосредствените рискове за сигурността на Р.България, като активен член на НАТО,  призтичащи от агресивните действия на Руската федерация в региона. Министерството на отбраната, се посочва в отговора, разглежда нарушения баланс на силите  в Черно море, засиленото военно присъствие и военните учения в Русия и по границата с Украйна, продължаващата милитаризация на незаконно анексирания Кримски полуостров от страна на Русия, както и нарушаването на свободата на корабоплаване в района на Керченския проток и Азовско море, като сериозни фактори, които влошават средата за сигурност.  

За предотвратяването на военни конфликти

Република България, като конструктивен и активен член на НАТО и ЕС, продължава министърът, винаги се е ръководила от необходимостта за полагане на максимални усилия за предотвратяване на военни конфликти чрез прилагане в пълен обем на целия спектър от възможни дипломатически решения, както и избягване на действия, които биха имали потенциал за повишаване на ескалацията. Подчертава се, че като активен член на Алианса, представителите на Министерството на отбраната и Въоръжените сили в щабовете и органите на НАТО участват равноправно с колегите си в консултациите за определяне на най-адекватни действия на НАТО, така че да се гарантира сигурността на съюзниците.

Във въпроса си народният представител Атанас Славов посочва “На 21 декември 2021 г. във Ваше (Б.р. – разбирай министър Янев) публично изявление във връзка с концентрирането на войски на Руската федерация в непосредствена близост до източната граница на Украйна и повишената заплаха от въоръжен конфликт по източния фланг на НАТО изказвате следната теза: „на този етап няма основния наблюдаваните процеси да се разглеждат като директна заплаха за Алианса и релевантната зона за сигурност“; „В този смисъл не считам, че са налице необходимите обстоятелства, които могат да аргументират решение, свързано с разполагане на допълнителни войски на наша територия.“

Цитираните от Вас елементи на мое изказване, посочва министърът, отразяват политико-военната оценка на Министерството на отбраната по конкретен въпрос, съотнесен към определен етап от равитието на средата на сигурност.  Тази оценка, уточнява той, отчита настоящата динамика на отношениета НАТО-Русия и е базирана на актуални национални и съюзни анализи на обстановката около и в Украйна. И заявява“ Ръководството на МО изразява пълна подкрепа за предстоящите дипломатически усилия в рамките на Съвета НАТО-Русия и на двустранните усилия по линията САЩ-Русия.

Няма окончателно съюзно решение

Следва да подчертая, продължава отговора си министърът, че към момента не съществува национална позиция, приета от Министерския съвет, тъй като към момента вариантите за отговор на НАТО по нарастващото напрежение по границите на Украйна с Русия се обсъждат на военно-техническо ниво. Евентуално окончателно съюзно решение ще изисква официална позиция, която ще бъде съобразена с резултатите по този процес, посочва министърът. (Б.р. – отговорът е с дата 7 януари 2022 г.)  Следва уточнението, че съюзното решение за прилагане на конкретни мерки се очаква да бъде взето на предстоящите срещи на министрите на отбраната и на Срещта на върха на НАТО по-късно през годината.

За „засиленото предно присъствие“

Народният представител пита конкретно за официалната позиция на МО във връзка с изпълнението на съюзните ангажименти  в рамките на плановете за „засиленото предно присъствие“ по източния фланг на Алианса, включително и относно възможността за разполагане на допълнителни военни части на територията на страната. „Изпълнението на съюзните ангажименти на страната в рамките на решенията на Алианса за гарантиране на сигурността са приоритет на Министерството на отбрана и на Въоръжените сили на Републиа България. Такива са мерките на съюзно ниво, одобрени в отговор на незаконното анексиране на Крим и последвалите агресивни действия на Русия по източния фланг на НАТО, в това число и в региона на Черно море. Част от тези мерки са отразени и във Вашия въпрос – мерки от т.нар. „засилено предно присъствие“, отбелязва министърът на отбраната. В тази връзка той припомня за приетите през 2014 г. на Срешата на върха в Уелс  „Мерки за повишаване на сигурността“ и „Мерки за адаптиране на Алианса“, които фактически дефинират действията на Алианса. Те, се посочва в отговора, са адаптирани към съответните региони  и заплахи, като целят гарантиране на сигурността на всички съюзници по целия източен фланг. Срещата на върха във Варшава през 2016 г. разграничи мерките по т.нар. „засилено предно присъствие“ в Естония, Латвия, Литва и Полша от пакета мерки „адаптирано предно присъствие“ в района на Черно море, припомня и този факт министърът. Това разграничаване, обеснява той,  отразяваше  различните заплахи, произтичащи както от географските различия в сверната и южната част на изочния фланг на Алианса, така и от различните възприятия за степен на непосредствена опасност на съюзниците.

„Отчитайки сухопътната гранца на Алианса с Руската федерация, в рамки на „засиленото предно присъствие“ бяха развърнати четири многонацинални бойни групи в балтийските страни и Полша, с водещи държави Обединеното кралство, Канада, Германия и САЩ. Групите действат съвместно с националните сили за отбрана на страните, в които са разположени, като генерират основен възпиращ ефект в сухопътния домейн, чрез демонстриране на силата на трансатлантическото единство“, продължава по-нататък отговорът. И още: „В района на Черно море, отчитайки географските дадености и националнте възприятия на съюзниците за непосредствена опасност от евентуални директни агресивни военни действия от страна на Русия, бяха приети пакет от мерки  за "адаптирано предно присъствие“ в района, фокусиран основно върху морския и военновъздушния компонент, с елементи от сухопътния компонент  на силите.  Възпиращият ефект от тези мерки се базира основно на създаване на условия за по-видимо присъствие на НАТО в региона на Черно море и повишаване на капацитета и оперативната съвместимост на съюзниците чрез провеждане на учения с участието на съюзническите сили.“

Какво правим ние?

Отговорът е следният: „Министерството на отбраната, на политическо и военно ниво в НАТО, дава своя принос при формулиране и обявяване на пакетите мерки на Алианса, а чрез Въоръжените сили на Република България участва активно в прилагането на пакета от седем основни мерки  за „адаптирано предно присъствие“ в района на Черно море. В това число влизат: повишаване интензивността на съвместната подготовка  на въоръжените ни сили с останалите съюзници; участието ни с щабни офицери и афилиирани подразделения към Щаба на Многонационална бригада „Югоизток“ в Крайова; активният ни принос за военновъздушни  съюзнически тренировки и създаване на условия за усилване на мисията Air Policing, подписването на Протокол за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния , относно презграничните операции  за Air Policing; създаване на условия за приемане на съюзнически подразделения от Морска патрулна авиация, използващи военни летища  на страната, национално участие в съвместни учения в рамките на оптимизирания график на операциите на Постоянните военноморски сили на НАТО (SNF) за развръщане в Черно море и не на последно място – изграждането и предлагането  за част от Структурите на силите на НАТО и Регионалния военноморски център във Варна“.

Оценката от нашия анализ

Отчитайки военните оценки на Щаба на отбраната и експертизата на специализираната администрация, политико - военната оценка на МО е, че към момента пълното изпълнение на мерприятията от съществуващите пакети мерки Алианса притежава достатъчен възпиращ потенциал гарантира сигурността на страната и единството на Алианса, посочва министър Янев. Считаме, продължава той, за контрапродуктивно на този етап, ескалирането на военни мерки по източния фланг на Алианса преди да бъдат използвани всички останали дипломатически средства за деескалация на напрежението на границите на Украйна с Руската федерация.

Кое е първостепенно?

„От първостепенна важност за националната сигурност в усложнената обстановка остава повишаването на националните оперативни способности, изпълнението на целите за способности на страната в рамките на процеса за отбранителното планиране на НАТО и осъществяването на реализирането на приоритетните проекти за превъоръжаване на Въоръжените сили“,  се посочва в писмения отговор на министъра.

В края на отговора си министърът на отбраната дава следните уверения: „Политическото и военното ръководство на МО следи развитието на обстановката, използвайки всички канали за информация в съюзен и национален формат. Извършват се всички необходими дейности за анализ и оценка на обстановката. Участваме активно в консултациите на всички нива в НАТО. При необходимост, породена от промяна в средата и ескалация на обстановката, Министерството на обраната ще предложи на Министерския съвет опции за вземане на решения от компетентните български власти, включително и от Народното събрание"