На първо четене запазват базата от 380 лв. за определяне на военните заплати до края на март

12.01.2022 г. На първо четене запазват базата от 380 лв. за определяне на военните заплати до края на март

 Промяна се очаква след приемането на бюджета за 2022 г. Съгласно поетите ангажименти към НАТО, разходите за отбрана са 1,7 % и в рамките на този размер ще бъдат изпълнени всички поети в коалиционното споразумение ангажименти.

 Спирдон Спирдонов

Да края на март се запазва базата от 380 лв. за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата в сектор сигурност и отбрана. Това е записано в приетия днес на първо четене законопроекта на правителството, с който се иска от Народното събрание да бъде удължено действието на разпоредбите на Закона за държавния бюджет, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. до 31 март 2022 г. Причината е, че все още не е приет държавният бюджет за тази година. На заседание на социалната комисия заместник-министърът на финансите  Росица Велкова на въпрос на народния представител полковник от запаса Александър (Сашо)Александров, който е и заместник-председател на Комисията по отбрана,  е изразила увереност, че с новия бюджет ще има увеличение на военните заплати. Той е оспорил и  невключването на военноинвалидите в обхвата на действие на Закона за хората с увреждания.

Запазва се и размерът от 340 лв. на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. То се полага на  съпругите (съпрузите) на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им в друго населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения. Както и на безработните съпруги (съпрузи) на военнослужещите, участващи в международни операции и мисии, се изплаща обезщетение в същия размер.

Съгласно поетите ангажименти към НАТО, разходите за отбрана са 1,7 % и в рамките на този размер ще бъдат изпълнени всички поети в коалиционното споразумение ангажименти.

В законопроекта се предлага удължаване на действието  и на други плащания, размери и квоти, които се запазват на нивата от 2021 г. до 31 март 2022 г., като минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител; максималният размер на държавните парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията; максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс; средномесечният доход и размерите на месечните и еднократните помощи по Закона за семейни помощи за деца; размерът на задължителната здравноосигурителна вноска; размерите на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване; размерите на месечния осигурителен доход; размерът на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст; дневният минимален и максимален размер на обезщетението за безработица; размерът на паричното обезщетения за отглеждане на дете до  2-годишна възраст; размерът на общата годишна квота за ваучери за храна; общият размер на сумата, подлежаща за възстановяване на земеделските стопани от акциза за газьола и други размери на социални плащания.