Повишават мобилността и защитата на личния състав от ССО

16.02.2022 г. Повишават мобилността и защитата на личния състав от ССО

 Otbrana.com

Министерският съвет на Република България прие решение за проект за инвестиционен разход, свързан с реализация на проект „Повишаване на мобилността и защитата на личния състав от Силите за специални операции“.

Силите за Специални операции (ССО) изпълняват задачи по трите основни мисии на Въоръжените сили. Във връзка с тези ангажименти са и декларираните способности от каталога на способностите за развитие на ВС на Република България. Силите за Специални операции развиват и поддържат способности за провеждане на самостоятелни или съвместни операции във враждебна, непреднамерена или политически чувствителна среда. Това налага както използването на високо подготвен личен състав, който е в състояние да прилага специфичните тактики, техники и процедури така и на съвременни защитени мобилни платформи за осигуряване на маньовър, огнева мощ и командване и управление.

С реализацията на проекта „Повишаване на мобилността и защитата на личния състав от силите за специални операции“ се цели: Достигане на изисквания над минималните за окомплектоване на формированията от ССО с необходимата автомобилна техника; Придобиване и експлоатация на съвременни защитени мобилни платформи за осигуряване на инфилтрация/ексфилтрация, медицинска евакуация, евакуация на техника, маньовър, огнева мощ, командване и управление на тактическите формирования от състав на Съвместното командване на специалните операции; Изграждане на съвременна и устойчива комуникационна и информационна поддръжка на формированията от Съвместното командване на специалните операции изпълняващи задачи самостоятелно или във взаимодействие с конвенционалните сили в цялата Съвместна зона на операциите; Повишаване на мобилността, индивидуалната и колективна балистична защита и минимизиране на рисковете за живота и здравето на личния състав при провеждането на Специални операции; Постигне на оперативна съвместимост със страните членки на НАТО и ЕС при участие в съвместни операции; Преодоляване на дефицита от способности за покриване на изискванията на Цели за способности.