Народният представител Христо Симеонов: Предлагам проект за обучение на специалисти за отбраната

25.02.2022 г. Народният представител Христо Симеонов: Предлагам проект за обучение на специалисти за отбраната

 Спирдон Спирдонов

„Искрено се надявам разработената от мен програма за действие  да бъде приета от заинтересованите страни, защото реализацията й ще доведе до решаването на множество задачи пред отбранителните способности на страната. Действията в тази посока ще имат също силен социален и интегриращ ефект", казва той.

Народният представител Христо Симеонов, член на парламентарните комисии по отбрана и образование и наука. От 1978 до 1983г. учи и завършва военизираното Средно специално училище по морски и океански риболов „Генерал Владимир Заимов“, гр. Бургас по специалност „Корабни машини и механизми“. Има опит на военните кораби във ВМБ „Атия“, като моторист от БЧ (бойна част) 5. Бил е командир на отделение, заместник-командир на взвод и дубльор-старшина на рота.

Професионалната му  реализация е основно в сферата на средното образование с 30 години педагогически стаж. Има завършени две магистърски степени по философия от Московския държавен университет „Ломоносов“ през годините на голямата промяна, години на „перестройка, гласност и демокрация“ – 1985-1990 г. и по икономика и финанси от Икономическия институт на БАН в съвместен проект с Великотърновския университет – 2001-2004 г. Девет години е бил  заместник-директор на Английската езикова гимназия в град Бургас. Последните две и половина години преподава в едно от най-модерните училища на България – Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации.

-        Г-н Симеонов, на първия блицконтрол на министъра на отбраната Стефан Янев в Комисията по отбрана стана ясно, че не се постига очакваното от  подготовката, свързана с отбраната на страната, на учениците в девети и десети клас на средните училища. Какъв е Вашият замисъл?

-        Това бе повод да поискам информация за взаимодействието по тази линия между Министерството на отбраната и Министерството на образованието и науката, предвид новия Закон за предучилищното и училищното възпитание (ЗПУО), влязъл в сила от 2016 г. В него са предвидени два етапа  на гимназиалното образование – VIII – X клас (първи етап); XI-XII клас (втори етап). Интересното за втория етап е, че на учениците се дават между 18-20 часа за профилирана подготовка. На основата на тази информация и като човек завършил средно военно училище, реших да проверя и изведа от ЗПУО, Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), съответните наредби на МОН и заложеното в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България възможности за обучение на кадри за отбраната на страната.

-        Разбрах, че вече имате и проект.

-        Изготвих проект по темата и по покана на заместник-министъра на МО Ралица Симеонова го презентирах в министерството. Тръгнах от реалността. А тя е, че в армията има дефицит от 5000 и над 5000 души.  Военната техника трябва да се поддържа от квалифицирани специалисти със средно образование. Предстои закупуването и на нова, което налага непрекъснато обучение  на специалисти за поддръжката й. Очакват се и други предизвикателства, а именно  дигитализация на обществения живот; технологично пренасочване към нов тип въоръжения, като дронове, съвременни радарни и противоракетни установки; военни технологии на бъдещето, свързани с робототехниката, усвояването и използването на космическото пространство и др.

-        Какви възможни решения предлагате?

-        При тези условия днес и в бъдеще е налице необходимост от нов тип професии, свързани с отбраната на страната. Например, специалист по авиотехника и  роботика (специалност поддръжка на дронове), специалист спасител при бедствия и аварии (специалност управление на кризи, както и професия парамедик), специалист по киберсигурност във втори гимназиален етап на  средното образование. Всички тези нови професии и специалности могат да бъдат част от  едно ново професионално направление, наречено „Отбранителни технологии“.

-        Какво е необходимо да се направи за да ги има тези специалисти?

-        На първо място е необходим анализ както на настоящите, така и прогнозните нужди от конкретен тип средни специалисти в армията. В актуализираната бюджетна прогноза за периода 2022 - 2024 г. на МОН пише, че тя е насочена към „осигуряване на възможности за избор на профилирано или професионално образование в зависимост от потребностите на пазара на труда; инвестиции в поетапното модернизиране на професионалните училища и изграждане на технологични лаборатории с участие на бизнеса и развитие на нови възможности за хоризонтална и вертикална проходимост в системата.“ Въоръжените сили на България и военнопромишления комплекс в страната е важна пазарна ниша. Време е Министерството на отбраната да заяви  своите нужди пред бизнеса и образователната система.

-        Каква би била мотивацията за такъв тип обучение?

-        Отбраната е една от пазарните ниши и отбранителните технологии като професионално направление могат да бъдат мотивиращи. Става дума за сигурна работа с добро заплащане;  възможност за кариера – специализация по съвместни програми на НАТО; за най-изявените -  бързо придвижване в йерархията на отбранителните структури не само в България , но и в НАТО и ЕС; продължаване на образованието с предимство за избор на специализация във висше военно училище.

-        Какви други стъпки предлагате?

-        Важно е, разбира се, да се изучи международният опит и най-вече този  на страните от ЕС за подготовката на специалисти в посоченото професионално направление (ако съществува такова). Необходимо е да се създаде междуведомствена комисия между МОН и МО за цялостно разработване на проект за професионално направление „Отбранителни технологии“  и съгласуването му с изискванията и ограниченията за ЗПУО и ЗПОО. Там, където е нужно, трябва да се направят изменения и допълнения, за да може МО да стане един от  партньорите в определянето на този нов вид професионално направление.

-        През какви етапи следва да мине реализацията на проекта?

-        Ще ги изброя в следната последователност: пилотно проучване на МОН в мрежата от професионални гимназии за нагласите на ученици и родители по повод включване на обучение в професионално направление «Отбранителни технологии»; създаване на паралелка или паралелки в отделни професионални гимназии; създаване на няколко специализирани училища по отбранителни технологии с осигуряване на безплатно общежитие, безплатна храна  и възможност за прием от цялата страна.

-        Въпросът ще опре до средства?

-        За финансирането на проекта може да се помисли за използване  на 2% от бюджета, предназначен за отбрана и въоръжение. По този начин ще бъде изпълнена и важна социална функция за привличане на демотивирани от пренатоварената учебна програма  младежи след 16 - годишна възраст, търсещи приключения, интересна и даваща възможност за кариерно развитие професия и сигурно работно място с добро заплащане. Могат да бъдат привлечени ромски деца на образовани, но бедни родители, които да открият и осъществят себе си в полезна за обществото дейност и професия.

-        Според вас, какви ученици биха се записали в професионалното направление „Отбранителни технологии“?

-        Ученици след X клас, които разполагат с 18-20 часа профилирана подготовка за получаване на съответната професия и специалност по предварително избрана рамкова програма. Ще дам пример с рамкова програма В на МОН за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с продължителност две години - за ученици със завършен първи гимназиален етап и придобита първа степен на професионална квалификация по съответната специалност от професия, определена в типовия учебен план; или рамкова програма  Е  на МОН (за лица навършили 16 години). И още - момчета и момичета, на които им е скучно в училище, но са запалени по фитнес, спорт, търсещи приключения, адреналин и постигане на себе си  и своите специфични таланти. Младежите в зависимост от професията и специалността  с интерес биха  изучавали профилиращи  предмети като: еърсофт,  самоотбрана, програмиране, роботика, парашутизъм, плуване, военна техника, военна история и стратегии, оръжезнание, авиомоделизъм, програмиране с насока киберсигурност, психология на въздействие чрез социалните мрежи,   действия при бедствия и аварии, първа медицинска помощ и др.

(Интервюто е публикувано във в. "Българска армия", 25.02.2022 г.)