Генерал-майор Тодор Дочев: Военната академия е школа за родолюбие

08.04.2022 г. Генерал-майор Тодор Дочев: Военната академия е школа за родолюбие

 Придобиваното на знания винаги е съчетавано с патриотизъм, адаптирано е към националните интереси на страната, казва началникът на военната  ни Алма Матер.

Спирдон Спирдонов

-        Г-н генерал-майор, разговорът ни е по повод 110-годишнина от създаването на Военната академия в България. Кое, според Вас, е това, което преодоля всички предизвикателства на времето, но остана и днес в това уникално учебно заведение?

-        Военна академия е създадена като образователна институция, в която през целия период на нейното съществуване командният състав на Българската армия получава възможността да изучава най-съвременните постижения на световната военната наука и изкуство. Академията е замислена като храм на военното знание – военна Алма Матер – чиято цел е обучаемите да се превърнат не просто в кабинетни учени (военни теоретици), а в своята командирска дейност да съчетават военната теория с практиката, което е предпоставка за успешното водене на бойни действия, когато такива стават необходими. Военната академия освен висше учебно учреждение е и школа по родолюбие. Придобиваното в нея знание винаги е съчетавано с патриотизъм, адаптирано е към националните интереси на страната и поставяно в контекста на стремежа към разрешаване на националния въпрос на България. Академията е и мястото за изграждане и затвърждаване в съзнанието на слушателите на непоклатими морални и духовни императиви – любов към Отечеството, бойно другарство между командирите, бащинско отношение към подчинените. През целия 110-годишен период на съществуването си Военната академия не се отклонява от онези принципи, които са заложени в качеството на фундамента при нейното основаване. В продължение на повече от век тези устои остават непоклатими пред всички предизвикателства на времето. Независимо от историческите превратности, възпитаниците на Военната академия изпълняват самоотвержено своя воински дълг по бойните полета, като формират не само армейския, но намират място и сред политическия елит на България.

-        Как ще отбележите годишнината и празника на 14 април?

-        Традиционно, тържествата на 14 април по повод годишнината на Академията се предшестват от годишната научна конференция, която тази година е под надслов „110 години традиция, качество, престиж“ и се провежда под патронажа на президента на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев. В програмата са включени повече от 140 доклада, от които 22 са на английски език. Участват представители на Португалия, Полша, Румъния, Азербайджан, Грузия и Република Северна Македония. Докладите са в шест тематични кръга, а работните езици са български и английски. На 14 април ще отдадем почит на патрона на Военна академия Георги Раковски с тържествен ритуал по полагане на венци и цветя на неговия паметник. По повод празника ще бъдат наградени военнослужещи и цивилни служители, показали отлични резултати и дали своя достоен принос за издигане престижа на ВА. На 15 април, отново в чест на годишнината, ще се проведе спортен празник по три вида спорт – фут-зал, тенис и тенис на корт на спортните площадки в района на Академията.

-        Месец след празника идва поредният прием на офицери и студенти. Предполагам, че организацията е създадена. От какво ще бъдете доволен в края на кампанията?

-        Организацията е създадена със заповед на министъра на отбраната на Република България и с последваща заповед по Академията. В периода от 9 май до 20 май ще се проведат конкурсните изпити с офицерите, кандидати за слушатели по магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ и магистърска специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“. След това през месец юли ще бъде проведен редовен конкурсен изпит с кандидат-студентите за придобиване на ОКС „бакалавър“, предварителният на който се проведе в края на месец март. За кандидат-студентите за придобиване на ОКС „магистър“, които имат желание да се обучават по т. нар. „държавна поръчка“, изпитът (тестът по понятия от областта на националната сигурност) е планиран за първата половина на м. септември. Организацията е създадена в пълен обем и на необходимото ниво за да се чувстват нашите кандидати спокойни и за да покажат всичко най-добро на което са способни. Всичко необходимо като време и място за провеждането на изпитите е публикувано на сайта на Академията. Ще бъда доволен когато всички места за слушатели и студенти бъдат запълнени с хора, които са се борили да бъдат приети във „ Военна академия „Г. С. Раковски“. Това ще означава че и двете страни са изпълнили своя дълг.

-        Кое е новото за тази година

-        Новото за тази година е въвеждането на „Специализиран тактически курс за офицери“. Той ще се проведе в периода юни – ноември. Ще бъде организиран на модулен принцип и ще се провежда хибридно – дистанционно и присъствено. Първата част от обучението ще се проведе в НВУ „В. Левски“ и военните училища и втората – в Академията. От следващата учебна година, този курс ще бъде задължително условие за кандидатстване за обучение по магистърска специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“.

-        Ще има ли прием на чуждестранни офицери?

-        Военна академия „ Г. С. Раковски“ ежегодно осигурява обучение за чуждестранни военнослужещи в съответствие с подписани двустранни споразумения. В последните години успешно провеждаме обучение на офицери от Република Северна Македония. Не виждам причина тази традиция да не бъде спазена и следващата учебна година. Ние сме готови да посрещнем и офицери от други страни. През годините са обучавани офицери от Франция, ФРГ, Гърция, Турция, Румъния, Хърватия, Китай, Азербайджан, Грузия, Виетнам и понастоящем Северна Македония. Първите чуждестранни обучаеми са били хървати през далечната 1942 и 1943 година.

-        Като нов началник, какво бихте искали да промените в Академията?

-        Моят принцип е да преконфигурирам само онзи елемент или структура, които изискват промяна и са доказали незадоволителни показатели. За мен принципът „приемственост в дейността на командирите и началниците“ е основополагащ. В личен план мога да споделя такива примери с вицеадмирал Митко Петев и бригаден генерал Пламен Богданов. От друга страна ВА е сложна институция като строеж и взаимовръзки, външни и вътрешни, и нейното управление е сложен процес. Тя е била и продължава да бъде притегателен център в областта на знанието и опита по военно дело и национална сигурност, с научнопреподавателски и научноизследователски дейности, дейности по поддържане и повишаване на квалификацията на военнослужещите и цивилните служители в системата за отбрана на страната. Ще се стремя промените да бъдат в посока на по-добро взаимодействие между елементите на системата, по-високо качество на образователните услуги и възможности за развитие на академичния и административния състав. Не трябва да забравяме, че Военна академия, като флагман на военно-образователната система, изисква плавни и дълбоко основани промени със съхраняване и предаване на опита и знанията, на компетентността и духа. Моето лично убеждение е, че промените трябва да бъдат в посока на надграждане и изцяло ориентирани към резултатите и ефектите. Много ми се иска да създадем възможности, особено за преподавателите от факултет НСО и КЩ, да провеждат стажове в чужбина във водещите колежи и академии с цел актуализиране на учебните програми и учебното съдържание и доближаване до най-добрите образци във военната област. Дълбоко разбирам, че програма „Еразъм+“ на ЕС е една великолепна възможност за тях, но ми се иска и по линия на Двустранното сътрудничество да създадем реални възможности за сравнение нивото на подготовка на слушателите и студентите в нашата Академия с академиите в САЩ, Германия, Франция и Великобритания.

-        Какво бъдеще на академията чертае Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили до 2032 г.?

-        Като водеща част във военно-образователната система, Военна академия ще продължи развитието на своите образователни, научноизследователски и експертни възможности. Изпълнявайки своята мисия, тя ще подготвя висококвалифицирани кадри за Въоръжените сили, Системата за защита на националната сигурност и за националното стопанство. Основните задачи на Академията непрекъснато еволюират, съобразно високата динамика в средата на сигурност, усъвършенстването на военното дело и разширеното внедряване на информационни технологии. В съответствие с традициите, Военна академия ще предоставят активен и ориентиран към иновациите, опита и поуките от практиката учебен процес, за изграждане на умения за практично и критично мислене в слушателите и студентите. С приетата в съответствие с изискванията на „Програмата за развитие на отбранителните способности 2032“ и „Плана за развитие на Въоръжените сили 2026“ „Стратегия за развитие на Военна академия 2021-2030“, нашата институция ще бъде интелектуалната част на общо портфолио за изпълнение на поставените в стратегическите документи задачи и за осигуряване на взаимодействие и синергия между всички елементи на системата за отбрана и системата за защита на националната сигурност. Основната цел, в отговор на повишаващите се изисквания, ще бъде непрекъснато повишаване на качеството на обучението и квалификацията на офицерите от Въоръжените сили и ръководни кадри от другите министерства и ведомства, а също така подготовка на студенти по бакалавърски и магистърски програми на висшето образование от страната и чужбина.

-        Това предполага доста нови моменти в учебния процес?

-        За изпълнение на поставените задачи, Военна академия стартира процес на усъвършенстване и актуализация на учебно-плановата документация, с разработка на нови образователни програми в професионалните направления „Военно дело“ и „Национална сигурност“, на програмите за обучение в докторантура, съобразени с непрекъснатото развитието на технологиите, на военното дело и изискванията на съюзните стандарти. Предвидено е намаляване на срока за обучение на офицери във Военна академия „Г. С. Раковски“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ в редовна форма на една учебна година. В съответствие със задачите в „Плана за развитие на Въоръжените сили 2026“, Военна академия ще продължи да се утвърждава като единствената структура за обучение по регулираните професии „Офицер за оперативно ниво на управление“ и „Офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“, повишаване на квалификацията в курсове както за въоръжените сили, така и за ръководни кадри от централната и териториална администрация. Същевременно ще се разшири обхватът на способностите за генериране на нови знания в областта на сигурността, отбраната и въоръжените сили; ще се увеличи обемът и ще се повиши качеството на научно-изследователската дейност; ще продължи подготовката за акредитация на нови специалности на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Национална сигурност”; както и осигуряване на условия за развитие на академичния състав, на поддържащо обучение и квалификация на военнослужещите и цивилните служители. Заедно с изпълнението на основните задачи, продължаваме с усъвършенстването на нормативната уредба, осигуряваща развитието на академичния състав и създаваща нови възможности за повишаване на квалификацията, развитие на политиката по доходите за стимулиране на научно-преподавателския състав.

-        Ще се отрази ли на учебната и научно-изследователската дейност в академията войната в Украйна?

-        Военна академия „Г. С. Раковски“ притежава достатъчно научен и експертен потенциал, който е доказал своето водещо място в областта на научните изследвания в годините. В академията беше създадена научната методология за провеждане на Стратегическия преглед на отбраната и Стратегическия преглед на системата за защита на националната сигурност. Беше й отредено ръководството на междуведомствената експертна група за провеждане на прегледа и подготовка на стратегическите документи. За проследяване и научноизследователско съпровождане на скоротечните промени в средата на сигурност. В Института за перспективни изследвания в отбраната на Военна академия са изградени и функционират три научноизследователски лаборатории: „Изследване на рискове и заплахи за националната сигурност“, Военна история и поуки от практиката“ и „Иновации и платформи в образованието и квалификацията“. Тяхната дейност е непосредствено свързана с изследване на подобни значими промени в сигурността, включително чрез хронологично проследяване на развитието на бойните действия, новостите и поуките от практиката при използването на въоръжените сили и останалите национални институции при крупномащабни кризи и въоръжени конфликти. Естествен резултат от тези изследвания се очаква да бъдат поуките от практиката и предложенията за бъдещо използване на всички видове въоръжени сили на тактическо, оперативно и стратегическо ниво, както и при провеждането на крупномащабни информационни кампании и операции. Очакванията са заедно с резултатите от съюзните всеобхватни реакции на кризата (политически, икономически, социални, военни и т.н.), научните изследвания в Академията да послужат като основа за целенасочено усъвършенстване на способностите на въоръжените сили и на институциите от целия сектор за сигурност, а също така на процесите на планиране на стратегическо и оперативно ниво и използване на въоръжените сили в бъдеще.

-        Какви са Вашите пожелания към личния състав и възпитаниците на Академията?

-        110-тата годишнина да бъде значима година за всеки един обучаем, преподавател и служител във Военната академия! Професорско-преподавателският и административният състав да постигнат още по-високи резултати в ежедневната си дейност и при участие в различни научни форуми и работни групи на ведомствено, национално и международно ниво да постигнат успехи, които самите те не са предполагали. Разбира се, най-важното пожелание към постоянния състав и обучаемите е за здраве, лично и семейно щастие, неизчерпаема енергия, воля за победа и несъкрушим дух. Пожелавам на всички, с техните усилия да издигат авторитета на Военна академия „Г. С. Раковски“, да я развиват като банка за знания и поуки от практиката за войната и армията, сигурността и отбраната. За випускниците на ВА през юбилейната година пожелавам да получат реализация, набор от компетентности и потенциал от знания, позволяващи овладяването на нови рубежи и хоризонти в професионалното поприще.

***

Историята започва от 1 март 1912 г.

Военна академия „Георги Стойков Раковски“ е създадена на 1 март 1912 г. На 11 декември 1911 г. министърът на войната генерал-майор Никифор Никифоров представя пред цар Фердинанд І законопроект за създаване на военна академия. Той е внесен в ХV Обикновено Народно събрание и приет на 1 март 1912 г като „Закон за създаване на Българска военна академия“. Законът влиза в сила от 8 май 1912 г., но последвалите Балкански войни (1912 – 1913) отлагат съществуването на новото учебно заведение.

На 4 януари 1915 г. Военната академия е тържествено открита и в нея започва обучението на първия випуск слушатели. След включването на България в Първата световна война (1915 – 1918) занятията са прекратени, а преподавателите и слушателите получават назначения в щабовете и войските. По силата на наложените ограничения от Ньойския договор (1919) на България е забранено да има Военна академия. През периода 1922 – 1938 г. тя функционира скрито на територията на Военното училище под името Преподавателски курс, предназначението на който е да дава академично военно образование. До 1944 г. в нея се обучават 16 офицерски випуска, а след Втората световна война се подготвят кадри за тактическите и оперативните звена на българската армия.

С Регентски указ № 6 от 5 март 1946 г. за патрон на Академията е определен първият военен теоретик Георги Стойков Раковски. Днес Военна академия „Г.С. Раковски“ е основната образователна институция в България по въпросите на сигурността и отбраната, военното изкуство и оперативната съвместимост със съюзническите армии от НАТО.

***

Генерал-майор Тдоро Дочев е роден на 24 април 1963 г. в село Тодор Икономово, Шуменско. Завършва Висшето народно военно артилерийско училище „Георги Димитров“ в Шумен със специалност „Автоматизирани системи за управление за ПВО на ВВС“ (1986). Редовен аспирант във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и в Техническия университет в София (1993 – 1995).  Завършва Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ във Варна със специалност „Радиолокация и радионавигация за ВМС“ (1997). Завършва специалност „Командно-щабна, оперативно-тактическа, ПВО (В)“ във факултет „Командно-щабен“ на Военната академия (1997) и специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ във факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Академията (2011). 

Обучаван в Колежа по отбрана на Нидерландия в гр. Делфт. Завършил е училището на ООН в гр. Амерсфорт, Нидерландия и курс за лидери на 21 век в център „Джордж Маршал“ в Германия. Получил е квалификация в Канада и Турция.

Служи в поделение 34820 в Батак (1986 – 1989), командир на взвод в 3-ти дивизион на ВНВАУ „П. Волов“ в Шумен (1989 – 1990) и преподавател в катедра „Радиолокация“ на същото училище (1990 –1992). Командир на поделение 28540 в с. Труд, Пловдивско (1997 – 2000), старши помощник-началник на отдел „Въздушен и морски суверенитет“ в Главно оперативно управление на Генералния щаб (2000 – 2003) и старши национален представител и командир на контингент в Афганистан (2003). Оперативен офицер в Групата за управление на контингента в Ирак (2004), заместник старши национален представител и командир на контингент в мисиите SFOR и EUFOR в Босна и Херцеговина (2004 – 2005). Старши помощник-началник на отдел „Въздушен и морски суверенитет“ в ГлОУ – ГЩ (2005 – 2006). Началник на сектор „Военни училища“ в управление „Личен състав“  на Генералния щаб (2006 – 2009). Началник на сектор „Образование“  в дирекция „Управление на човешките ресурси“ в Министерството на отбраната (2009 – 2010). Заместник-началник на Националния военен университет по ВВС (2011 – 2014), началник на Националния военен университет „Васил Левски“ (2014 – 2015), началник на Военната академия (2015 –2016), заместник-командващ на Съвместното командване на силите (2017 – 2018),  аташе по отбраната на РБ в РФ (2018 – 2021). Генерал-майор от 2015 г.

Награди: награден знак „За вярна служба под знамената“ – І степен, два наградни знака „За вярна служба под знамената“ – ІІІ степен, медал за „За отлична служба“ I степен, медал за участие в ISAF, почетен знак и грамота от командващия Сухопътни войски, медал за участие в SFOR, медал за участие в EUFOR, медал от Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия.

Владее английски и руски език.

Женен с едно дете.