Отново за проблемите ни със Закона за хората с увреждания

06.07.2022 г. Отново за проблемите ни със Закона за хората с увреждания

 Петър Велчев, председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите

Поредните стъпки на организацията са отново насочени към Агенцията за социална памощ и Министерството на труда и социалната политика следствие получена информация и документи по заявление за достъп до обществена информация.

Та за какво ставаше въпрос - от 01.01.2019 г. започва една неприятна сага и дискриминация по отношение на финансовата подкрепа съгласно чл. 70 от Закона за хората с увреждания насочена към военноинвалидите с над 90 на сто степен на увреждане и определена чужда помощ и към 31.03.2019 г. съгласно Статистическия бюлетина на НОИ на „Пенсиите”/стр. 39/ броя на ощетение военноинвалиди с над 90 на сто степен на увреждане и определена чужда помощ са 172 души/към онзи момент/, а към момента на база публикувания бюлетин са 153 души от 31.03.2022 г./стр.38/.

От тогава организацията ни вече трета година ходи по юредическите и съдебни мъки в България за достигане на справедливост и юридическа точност, каквато се оказва, и се установи след всяка стъпка, че у нас в страната несъществува за съжаление на потърпевшите и българския народ, справедливост и юридическа закнонност, нещо установено и от нашите партньори от Европейския съюз от години насам.

След като се премина през писма до държавните институции, Комисията за дискриминация и там по решение на петчленен състав се реши и постанови, че положението спрямо тези нещастни българи – военноинвалидите е и „....представлява непряка дискриминация по смисъла на чл. 4, ал. 3 от ЗЗДискр.” – това е в Решението № 614 от 09.10.2020 година с предписание на Народното събрание и  МТСП като част от МС, а именно „Предписва на  Министерството на труда и социалната политика, представено от министъра да предприеме законодателна инициатива като ресорно министерство за промяна на чл. 70, т. 3-5 с цел да не се допуска неравно третиране на военноинвалидите с увреждане”, като в същото време първото предписание е до Народното събрание представлявано от Председателя, да предприеме законодателна инициатива за промяна на чл. 70, т. 3-5 с цел да не се допуска неравно третиране на военноинвалидите с увреждане. Стига се до Върховния административен съд и същият връща за разглеждане нещата отново в Комисията за дискриминация, където е открита наново процедурата – странно безумие, но факт.

По този казус организацията ни получи и подкрепата на националния омбудсман Мая Манолова/първоначално/ и г-жа Диана Ковачева – в последствие, както и от Националния съвет за хората с увреждания при Министерския съвет.

Националният омбудсман г-жа Дияна Ковачева с докладите и с действията си подкрепят поправката с цел да бъде отстранена тази неправда и да не бъдат дискриминирани групата на военноинвалидите. Проблемът е поставен като нерешен и в Годишен доклад за дейността на Националния омбудсман за 2020 година / м. март 2021/. Дори към законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2022 г. № 47-202-01-7, внесен от Мининстрески съвета:

„Проблема с несправедливото групиране на имащите право на финансова подкрепа по чл. 70 от ЗХУ, предлагам следните изменения и допълнения в чл. 70:, като в чл. 70, т. 5 от ЗХУ след думите „които получават социална пенсия за инвалидност” да се добави „или пенсия за военноинвалидност или наследствена пенсия”.

И така продължението на сагата и дискриминацията е, чрез заявление за достъп до обществена информация се получава писмо изх. № 9100-0280 от 18.12.2018 г. на АСП, което е указателно писмо и е относно: отмяната на Закона за интергация на хората с увреждания и Закона за хората с увреждания в сила от 01.01.2019 г.,

На база полученият документ с писмо вх. рег. № 92-00-0171 от 20.06.2022 г. до изпълнителния директор на АСП г-жа Румяна Петкова е отправено заявление, с което: „Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите настоява да се извършат от Вас, едно от двете реални за реализация и избягване на дискриминацията и неправдата спрямо военноинвалидите с над 90 на сто степен на увреждане и определена чужда помощ  действия, като:

1. Да се допълни цитираното писмо, като изрично актуализирате указанията си военноинвалидите с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност да получават финансова подкрепа в размер 57 на сто от линията на бедност на основание чл. 70, т. 5 от ЗХУ

2. При отказ от Ваша страна за актуализиране на указанието в посочената насока е необходимо незабавно да отмените Ваше писмо/указание 9100-0280/18.12.2018 г. като неправилно, незаконосъобразно и дискриминационно.” При което на 28.06.2022 г. с изх. рег. № 92-00-0183 на г-жа Петкова се прави отказ за извършване на каквото и да е действие спрямо посоченото писмо указание от 18.12. 2019 г.

Административната, юридическата и човешка практика ни задължи и ние с вх. рег. № 62-50 от 04.07.2022 г. до министъра на труда и социалната политика, чрез началника на кабинета му и изпълнителния директор на Агенцията за социална политика внесохме писмо обжалване на отказа с изх. рег. № 92-00-0183 на АСП да допълни или отмени указателното си писмо по отношение на военноинвалидите с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ.

В Закона за хората с увреждания и в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания не е предвидено изпълнителния директор на агенция да дава каквито и да е напътствия в посока изпълнението им. И още по фрапиращо и безумно е, че изпълнителният директор въпреки незаконните си указания в атакуваното писмо, в отказа си да отмени или допълни не пропуска да отбележи на стр. 2, че  в чл. 70, т .4-5 от ЗХУ не попадали лицата с увреждане  с над 90 на сто степен с определена чужда помощ, придобили статут на военноинвалиди по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Целият оправдателен подход на административния орган сочи на незаконност и неоснователност на даваните „разяснения“ от изпълнителния директор на АСП.

Ето защо, обръщайки се към министъра на труда и социалната политика, ръководството на организацията изисква да се отмени отказ № 92-00-0183/28.06.2022 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и направите така, че военноиналидите с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ да получават полагащата им се финансовата подкрепа в размер на 57 % от линията на бедноста/ не е ясно или е, защо като народен представител гласувате за това в пленарна зала, а като министър на труда и соцалната политика, можете да го реализирате и не го правите, а поддържате дискриминационен модел на министреството/. Странно но факт.

Така както е тръгнало в неюридическа и съдебна състоятелност в страната ни, ще се отиде на юридическа правда и нормална справедлиост за потърпевшите пред Европийската Комисия за правата на хората с увреждания – пътят ще се извърви докрая до постановяване и постигане на правдата и премахване на дискриминацията. Поздрав с нашия 107 годишен девиз на организацията ни „ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ”.