Получихме офертата за вторите 8 самолета F-16

19.07.2022 г. Получихме офертата за вторите 8 самолета F-16

 Спирдон Спирдонов

Трябва да отговорим до началото на ноември, стана ясно от думите на министъра на отбраната Драгомир Заков, който днес участва последователно в парламентарните комисии по бюджет и финанси и по отбрана.  Поводът бе предстоящата ратификация на  предложението на правителството за оптимизиране на изпълнението на сключения договор за доставка на първите осем самолети F-16 Block 70 от страна на САЩ, като се подчертава, че няма да има  увеличаване на финансовите задължения за българската държава. Двете комисии подкрепиха законопроекта. Срокът да отговорим на САЩ е до 15 август.

Офертата за новите осем самолета е съпоставима с първата като стойност, с много по-голям пакет способности, защото вече имаме история в работата с американската страна и ползваме доста по-олекотени условия, смята министърът. Имаме и право да плащаме на части, самата схема тепърва ще се уточнява. Последна дума ще има Народното събрание. Ако няма парламент, ще има проблем със сроковете.  

Ратификацията на договора, която обсъждаха двете комисии, за първите осем самолета, който е подписан през 2019 г., цели няколко основни промени. Актуализира се конфигурацията на самолетите и тяхното оборудване. Увеличава се броят на обучавания допълнителен личен състав с още 2 летци и 5 от  инженерно-технически състав. Коригират се стойности на различни линии по договора, като се пренасочват средства между тях с цел осигуряване на адекватно финансиране на дейностите. Има промяна в различна степен на  срокове за осигуряване на съответните компоненти и/или продукти и се потвърждават свързани с тях пояснителни бележки, възникнали в резултат на възложени договори от ВВС на САЩ на съответни доставчици. Изрично се посочва, че няма да се стигне до удължаване на  посочените срокове за доставка на самолетите. Променят се някои от основните доставчици на отбранителни продукти и услуги поради технологични или пазарни обстоятелства. Добавени са допълнителни линии, които отразяват възникнали специфични изисквания на програма FMS. Не се намаляват и не се стесняват заявените от българската страна изисквания за способности на оръжейната система F-16 Block 70. Осигуряват се възможности за оптимизиране на доставките от страна на САЩ.

Подписаният международен договор за Изменение и допълнение № 1 към Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA) LOA BU-D-SAB не намалява и не стеснява заявените от българската страна изисквания за способности на оръжейната система F-16 Block 70 и осигурява възможности за оптимизиране на доставките от страна на САЩ.

Обсъждането в Комисията по отбрана имаше преди всичко правен характер. То се породи от един текст в законопроекта за ратификация, който цели да даде право на  министъра на отбраната, с оглед на оперативно и ефективно управление на средствата по сключените договори за придобиване на многоцелевите изтребители, да подписва допълнения и изменения без последваща ратификация, когато това е свързано с техническите, организационните или с други параметри на доставката, които не водят до увеличаване на стойността. Народните представители Александър Александров, Атанас Зафиров, Атанас Славов, Благовест Белев и Христо Гаджев изразиха съмнения дали няма да се стигне до нарушаване на Конституцията. Най-вероятно между двете четения тази разпоредба ще бъде изчистена от правна гледна точка или изобщо ще отпадне от законопроекта.

В мотивите на правителството аргуменните за това предложение са следните “Програма FMS установява стандартен срок от 2 месеца за подписване на договори и допълнения и изменения към тях. Предвид изискванията на Закона за международните договори на Република България спазването на този срок на практика е невъзможно. Това налага да се иска допълнително удължаване на този срок, което при определени ситуации може да доведе до негативни финансови последици (включително увеличаване на цените на продукти и/или услуги) и забавяне в хода за изпълнение.“