Увеличаваме академичния състав за сметка на административния

22.07.2022 г. Увеличаваме академичния състав за сметка на административния

 От 1 юли направихме промени в интерес на качеството на учебния процес, казва началникът на Военна академия „Георги С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев.  (Като втори материал четете за участието ни на 13 и 14 юли т.г., когато в Женева се проведе Годишната среща на Висшия консултативен съвет (ВКС) на Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността.)

Спирдон Спирдонов

-         Г-н генерал-майор, от 1 юли влязоха в сила организационно-щатни промени в академията. Защо бе необходимо това?

-         Промените са в изпълнение на Плана за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г. Трябва да се отбележи, че в новото длъжностно разписание личният състав остава непроменен като квота и категории военнослужещи и цивилни служители. Промените, не са случайни. Те са във връзка с извършения функционален анализ от институт „Перспективни изследвания в отбраната“. Констатирано бе, че най-слабото звено е сектор „Център за дистанционно обучение“. Извършените промени в него целят кадровото му осигуряване, което да доведе до качествено изпълнение на задачите, а от там и до адекватен отговор на очакванията на ръководството на Министерство на отбраната и Щаба по отбрана.

-         Какви са основните структурни промени в академията?

-         Редуцира се отдел „Офис на началника на Военна академия“ на две отделни звена – сектор „Връзки с обществеността“ и сектор „Международна дейност“. Така искаме да постигнем своевременно и качествено канализиране, организиране и реализиране на националните и международни гражданско-военни отношения, които Военна академия поддържа. Редуциране има и при административния и обслужващия персонал, което е за сметка на преподавателския състав. Отдел „Финанси, програмиране и обществени поръчки“, например се трансформира в два самостоятелни сектора – „Финанси“ и  „Обществени поръчки и програмиране“. Чрез трансформацията на административни длъжности в такива за академичен състав, се извършва усилване на катедрите от факултет „Национална сигурност и отбрана“ и „Командно-щабен“, което е съобразено с увеличаването на броя на обучаемите в редовна и задочна форма на обучение. В институт „Перспективни изследвания в отбраната“ бе децентрализиран административния състав от самостоятелния сектор, към научните секции с цел по ефективно административно обслужване и подпомагане. Реално академичният състав се увеличава с 5 длъжности за сметка на административния и обслужващия. Възстановена е т.нар. комендантска служба, като е създаден сектор „Комендантска служба и противопожарна охрана“ в състава на отдел „Логистика“, за да се създаде добра организация на пропускателния режим при провеждането на редица учения, тренировки, конференции, представяния на книги и други мероприятия на територията на Военна академия „Г. С. Раковски“. Закрита е авторемонтната работилница, като пътните превозни средства са в абонаментна поддръжка и обслужване във външна фирма. Функциите на командния състав на Академията остават непроменени.

-         Новото длъжностно разписание ще се отрази ли на кариерното развитие на командния и преподавателския състав?

-         Ще се отрази, но позитивно. Това е целта на промените в редица длъжности, които направихме. Понеже интересът към този въпрос е голям и то напълно основателно ще си позволя да дам малко конкретна информация, която добре илюстрира нашите намерения.  Асистент в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет „Командно-щабен“ (военнослужещ) се трансформира в професор в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет „Командно-щабен“ (военнослужещ); главен асистент в катедра „Стратегии, операции и планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ – в доцент в катедра „Стратегии, операции и планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“; асистент в катедра „Сухопътни войски“ на факултет „Командно-щабен“ – в главен асистент в катедра „Сухопътни войски“ на факултет „Командно-щабен“; главен асистент в катедра „Психология и лидерство“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ – в доцент в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ и главен асистент в научна секция „Иновации и платформи в образованието и квалификацията“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ – в главен асистент в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“.

-         Да разбираме ли, че всички тези промени са в интерес на качеството на учебния процес в контекста на променящата се среда на сигурност?

-         На този въпрос бих отговорил така. Организационно-щатните промени са основание за усъвършенстване и развитие на качеството на учебния процес, израстването на академичния състав, повишаване на квалификацията на административния персонал, както и повишаване на подготовката на обучаемите във Военна академия „Г. С. Раковски“. Чрез обучение за придобиване на висше образование в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър” и образователна и научна степен „доктор”, провеждане на различни курсове за повишаване на квалификацията и езиковата подготовка, военната Алма-матер отчитайки динамиката в бързо променящата се средата за сигурност се стреми към усъвършенстване на притежаваните способности и придобиване на  нови такива, с които устойчиво да изпълнява своите мисия и задачи.

 

 

Получаваме признание на високо международно ниво

 

На 13 и 14 юли т.г. в Женева се проведе Годишната среща на Висшия консултативен съвет (ВКС) на Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността. Включиха се  представители на 8 държави и администрацията на Консорциума. В тазгодишния форум от българска страна участваха генерал-майор Тодор Дочев – началник на Военна академия „Г. С. Раковски“ и госпожа Грета Керемидчиева – дългогодишен представител и ръководител на една от работните групи в Консорциума. Обсъдени са приоритети, региони и дейности от взаимен интерес, включително организирането и участието на страните в ученията VIKING, TTX, CPX и др. Анализирана е дейността на Консорциума в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Съветът гласува единодушно приемането на Дания и Финландия за свои членове на ротационен принцип за срок от 2 години.

От българска страна са  направени няколко конкретни  предложения за бъдещата работа. Обоснована е необходимостта от стартиране на проект с използване на новите цифрови технологии за курсове по английски език за специални цели. Мотивирано е изпълнението на проект за курс „Използване на специализиран английски език по време на операции на НАТО“ в сътрудничество с Джордж Маршал Център и BILC. Аргументирахме по-нататъшно сътрудничество и споделяне на експертиза с Националния университет по отбраната на Украйна, с цел хармонизиране и стандартизиране на тяхната система за тестване знанията по английски език, казва генерал-майор Дочев. Висока оценка е получила работата на ръководената от българска страна Група за дистанционно обучение. Това показва, че

вложените усилия и инвестиции през годините дават резултат за реализиране на ефективно обучение, както през COVID пандемията, така и по време на бойни действия.