Министерският съвет отмени две решения на предишни правителства в областта на отбраната

21.09.2022 г. Министерският съвет отмени две решения на предишни правителства в областта на отбраната

 Otbrana.com

Министърът на отбраната е определен за орган, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Интендантско обслужване“ ЕАД – София. Министерският съвет отмени Разпореждане № 6 от 16 юни 2022 г. за определяне на орган, който да упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Интендантско обслужване“ ЕАД - София.

На основание чл. 13 от Закона за публичните предприятия, Министерският съвет определи министъра на отбраната за орган, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Интендантско обслужване“ ЕАД - София.

Отменя се r правителствено решение за увеличаване на капитала на ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ с непарична вноска, представляваща правото на собственост върху имоти=

Правителството отмени РМС № 269 от 26.03.2021 г. за увеличаване на капитала на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД - гр. София, с непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти - частна държавна собственост. Имотите, находящи се в град София, все още се намират в управление на Министерството на отбраната. Настоящото решение се взема на базата на писмено становище от ръководството на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД за отпаднала необходимост от недвижимите имоти - предмет на Решението на Министерския съвет от 2021 година.