Не всяка промяна на наредбата за военния отчет води до начало на мобилизация

10.10.2022 г. Не всяка промяна на наредбата за военния отчет води до начало на мобилизация

 Спирдон Спирдонов

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време и веднага сработи старият рефлекс, че ще събираме запаса. Наред с всички би трябвало да се прави и допускането, че не всяка промяна на този документ води до мобилизация. Впрочем повече от месец проектът бе публикуван за обществено обсъждане.

За какво става дума?

Някои промени се налагат за синхронизиране със Закона за резерва на Въоръжените сили.  С други се отстраняват  неточности и несъвършенства, открити от военните окръжия в ежедневната им дейност по прилагане на наредбата. Трети определят Списъка на професиите и специалностите, необходими за военните формирования от въоръжените сили и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, както и Списък на необходимата на въоръжените сили техника, подлежаща на вписване на военен отчет, за да съответства на Единния класификатор на въоръжението и техниката за въоръжените сили. Регламентира се и начинът на предоставяне на информация от МВР за техниката-запас.

Усъвършенства се механизмът на получаването на необходимата информация за служебно вписване на военен отчет на български граждани, освободени от военна служба и прекратили служебните си правоотношения от структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ. (Б.р. - Чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ  гласи „В състава на въоръжените сили във военно време се включват запасните и техниката-запас по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, както и структури от другите сили от системата за национална сигурност на Република България, определени с акт на Министерския съвет.“) С промените се регламентира дейността по приравняването на военните звания към длъжностите на прекратилите служебните си правоотношения служители от структурите по цитирания вече текст от закона за военно време. В наредбата се включва и разпоредба за вписване на военен отчет на резервисти, изпълнили/прекратили договора за срочна служба в доброволният резерв. Известно е, че това обучението за срочна служба в доброволния резерв започна от началото на годината.

Най-общо може да се каже, че с промените на наредбата се цели повишаване на  ефективността на изпълнението на задачите от Централно военно окръжие и военните окръжия по воденето на военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време и окомплектоването с ресурси от резерва на военните формирования и структурите, които влизат във Въоръжените сили.