Днес сме изправени пред много предизвикателства

13.01.2023 г. Днес сме изправени пред много предизвикателства

 Не помня такава динамика в дейността ни, казва директорът на служба „Военно разузнаване“ бригаден генерал Венелин Венев в интервю на Спирдон Спирдонов за в. „Българска армия“.

-       Г-н бригаден генерал, на 12 януари Българското военно разузнване стана на 115 години. Пазите ли традициите?

-       Историята ни е написана със саможертвата на нашите колеги. Българското военно разузнаване има изградени достойни традиции и постижения, които пазим и развиваме. Те са извор на уважение и чест за принадлежност към разузнавателната общност. Задължение и предизвикателство за всеки военен разузнавач е да надгражда постигнатото и да овладяване тънкостите на занаята. Високата чест да си военен разузнавач е свързана и с много голяма отговорност. Професията, освен знания, умения и навици, е и изкуство. Запазените добри традиции и приемственост в упражняване на занаята между поколенията са гаранция за бъдещото развитие на военното разузнаване, за стремежа към усъвършенстване и постигане на нови успехи.

-       Бихте ли дали конкретен пример, от който се учите?

-       Такъв източник на вдъхновение за съвременните военни разузнавачи на България е житейският и професионален път на о.з. полковник Пеньо Върбанов Пенев. Високото му чувство на отговорност, всеотдайност, хладнокръвие и професионализъм при изпълнение на поставените задачи го превръщат в легенда на Българското военно разузнаване. Независимо от превратностите на времето, делото му на военен разузнавач, неговият висок патриотизъм и безмерно родолюбие, стоицизмът и силата на духа, с които понася нечовешките изтезания и до днес са ярък пример за достойно изпълнен дълг към Отечеството и вярна служба в името на Родината.

-       Действително истински българин, който заслужава признателност.

-       Точно за това Служба „Военно разузнаване“ през миналата година учреди специална награда на името на о.з. полковник Пеньо Пенев за изключителни постижения в оперативната дейност. Този награден знак е едно малко признание за всичко, което е направил и изстрадал за страната си. За съжаление, посмъртно можем да отдадем почит към него и към неговите колеги, които честно и безкористно са служили на Родината. Те  не са забравени. Полковник Пенев, освен с моралния си пример, е дал много и за професионалното израстване на младите оперативни работници.  Горд съм, че тази година за първи път имах честта и възможността за много високи постижения в оперативната дейност да връча тази награда на наш служител.

-       От какви принципи се ръководи днес военното ни разузнаване?

-       В своята дейност се ръководим от основополагащи принципи в разузнаването като целенасочено определяне на целите и задачите, непрекъснатост при предоставяне на текуща или внезапно постъпила разузнавателна информация, своевременно добиване, обработване и разпространяване в необходимия срок на на информацията. От важно значение за постигане на резултати са още систематичното използване на източниците и разузнавателните сили и средства, обективното отразяване на фактите, достъпността на разпространяване на информацията до съответните потребители чрез прилагане на принципа „необходимост да се знае“. Държим на достоверността  при добиването на разузнавателна информация, съответстваща на фактическата обстановка. Необходими са  оперативна съвместимост при изпълнение на задачи с различните разузнавателни органи и формирования и със сродните и партньорски служби, всеобхватно използване на всички налични сили и средства, както и защитеност и скритост на източниците и провежданите операции. Изключително важно е законосъобразността на нашата дейност, провеждането й при строго съответствие с регламентиращата уредба. Всички изброени принципи не биха имали стойност, ако ги нямаше лоялността, чувството за патриотичен дълг и себеотрицанието на нашите служители.

-       Каква е равносметката на Службата за 2022 г.?

-       Като цяло е положителна. Ог лятото на 2021 г. до настоящия момент Службата беше изправена пред поредица от предизвикателства – евакуацията от Афганистан, спасителните операции в Украйна, войната, започната от Русия с всичките й регионални и надрегионални импликации, повишаването на интензитета на асиметричните рискове и заплахи (миграция, тероризъм, хибридни операции), периодичното повишаване на напрежението в определени райони на Западните Балкани.

-       Доста предизвикателства.

-       Лично аз не помня подобна динамика в дейността на Службата за такъв кратък период от време. Доказателство за това е и значителното количество изходящи информационни документи, предоставени на висшето държавно и военно ръководство. Това е резултат от непрекъснатите и отговорни усилия на целия личен състав на Службата за изпълнение на поставените разузнавателни задачи.  Войната в Украйна и анализът на дейността на определени звена в Службата доведоха до определени организационно-щатни промени и радикални кадрови размествания. Част от тях следваше да се предприемат сравнително по-рано.

-       Кое най-вече дестабилизира средата на сигурност през изтеклата година!

-       Несъмнено, главният дестабилизиращ фактор на средата на сигурност е войната на Русия срещу Украйна, която доведе до нови предизвикателства пред националната ни сигурност, значими промени в Черноморския регион, в т.ч. и пред приоритетите на Службата. Както ние, така и всички наши партньорски служби и организации, извличаме съответните поуки от практиката при воденето на разузнаването от двете противостоящи страни в конфликта и набелязваме конкретни мерки за повишаване на ефективността. В Службата бяха усилени някои направления, като способностите на силите за електронно разузнаване, формирани бяха структура за киберразузнаване и нови звена в областта на обработката и анализа на разузнавателната информация, които да отговарят адекватно на необходимостта от предоставяне на качествен и ценен информационен продукт.

-       Как действате в условията на засилен миграционен натиск?

-       Усилията ни са насочени към добиване на изпреварваща информация и ранното идентифициране на възникването на мащабни бежански вълни, на организаторите на канали за трафик на мигранти и на потока на финансовите средства. Съгласно законовите ни правомощия, цялата обобщена информация се предоставя своевременно на компетентните български правоохранителни органи за предприемане на комплекс от мерки за противодействие. Наред с това затвърдихме възможностите си за добив на изпреварваща информация за дейността на регионални и надрегионални терористични организации. Проведени бяха редица операции, успешно финализирани от силовите органи на трети държави – партньори и съюзници, както и от българските органи за ред и сигурност. Продължи и ефективното методическо ръководство на всички органи на видовете военно разузнаване на Въоръжените ни сили с отчитане на поуките от войната в Украйна.

-       През октомври 2022 г. бяхте домакини на Международна конференция по въпросите на средата за сигурността на Балканите. Какви изводи си направихте?

-       Конференцията беше съгласувана на ниво заместник -генерален секретар на НАТО. Тя събра над 70 представители от разузнавателни организации на страни-членки и партньори на Алианса, както и структурите на НАТО и на ЕС. Беше в отговор на необходимостта от информационно осигуряване за обстановката в Западните Балкани на висшите военни и държавни органи за вземане на решения от двете организации. Бяха обсъдени заплахите, предизвикателствата и перспективите за развитие на обстановката в в този регион. Допълнително форумът насочи вниманието към динамичните военнополитически и икономически процеси и явленията на запад от нас в контекста на руската инвазия в Украйна. Поставено бе началото на серия от срещи по тази проблематика, които целят предоставянето на анализи и прогнози на военното и политическото ръководство на страните от евроатлантическата зона по обстановката в Западните Балкани. Получихме много позитивни оценки от висшите органи в НАТО и ЕС.

-       На какво ниво е сътрудничеството на Служба „Военно разузнаване“ в рамките на НАТО и ЕС?

-       Службата участва активното във всички процеси и актуални инициативи на военните разузнавателни структури и комитети на НАТО и на ЕС, както на ръководно, така и на работно ниво. Тя е българската организация с основен национален принос в структурите на НАТО, създаващи и регламентиращи съюзната политика по разузнаването. Наши национални представители участват в работата на комитети, бордове и работни групи на Алианса, с което подпомагат прецизирането и актуализирането на документи от съгласуваната разузнавателна продукция, допринасят за дейността по приоритетни проекти за повишаване на колективните разузнавателни способности и изграждането на нови. Службата успешно изпълнява поетите задължения за ситуационна осведоменост и информационно осигуряване на структурите на НАТО и на ЕС. Предоставените информационни материали акцентират върху традиционните и новите рискове и заплахи за сигурността, като по този начин оказваме подкрепа в процеса на вземане на решения от ръководните органи на двете международни организации.

-       Удовлетворява ли Ви съвместната работа с националните служби за сигурност и обществен ред в страната?

-       Поддържаме традиционното активно и ползотворно сътрудничество със службите за сигурност и обществен ред. Запазен е обхватът на оперативната работа с нашите колеги за успешното реализиране на съвместни проекти за гарантиране на националната сигурност. Конструктивният диалог помежду ни винаги е спомагал за оптимизиране на възможностите за работа в усложнената среда на сигурност и вземането на правилни решения за справяне с предизвикателствата, пред които сме изправени всеки ден. Повиши се взаимодействието и с органите на правораздавателната система. Постоянната необходимост от бърза и своевременна реакция на съвременните рискове и заплахи, промените и динамиката на процесите в сферата на сигурността, много често налагат прилагането на непопулярни мерки и вземането на нетрадиционни решения от службите.

-       Какви приоритети се очертават пред Службата през 2023 г.

-       Процесите в света са изключително динамични и ако ние искаме да бъдем активен и адекватен участник в тях, трябва да разполагаме с предварителна достоверна информация.  В ход е изграждането на нова система за сигурност в Европа, както и в глобален аспект. Тенденциите, амбициите и целите на отделните играчи са надлежно установени и държавното ръководство се информира постоянно. Днес светът е многополюсен, рисковете и заплахите са все по-трудно предвидими. Трябва да имаме адекватен отговор на предизвикателствата, пред които сме изправени. А ще постигнем такъв, като продължим да поддържаме и развиваме надеждни и ефективни разузнавателни способности.  Именно в тази насока ще бъдат насочени главните усилия на Службата. Позволете ми в края на интервюто да се обърна към всички военни разузнавачи по случай 115-ата годишнина от създаването на Българското военно разузнаване и празник на Служба „Военно разузнаване“. Уважаеми колеги, пожелавам Ви здраве и неотклонно отстояване на високия дух, патриотизма, упоритостта и всеотдайността във Вашата благородна служба за гарантиране на сигурността и просперитета на Република България! Бъдете уверени в себе си, както аз съм уверен във Вашите способности и морални ценности. Честит празник!