Нова наредба ще регламентира провеждането на курсове за военнослужещи и цивилни служители

23.01.2023 г. Нова наредба ще регламентира провеждането на курсове за военнослужещи и цивилни служители

 Спирдон Спирдонов

Документът осигурява изпълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили, съгласно който военнослужещите могат да се обучават в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и за преквалификация. Зачисляването в курсовете, се посочва в проекта, се извършва със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице. Ежегодно, е записано в него, до 20 февруари министърът на отбраната със своя заповед, по предложение на структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната, издава Регистър на курсовете през следващата календарна година,

За постигане на определените в Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България до 2032 г. параметри в направление „Хората в отбраната“ и заложените цели в Плана за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г. в направление „Образование, наука и обучение“, има раздел, който регламентира интегрирането на допълнителна професионална подготовка в учебните планове на специалностите „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ и „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ от професионално направление „Военно дело“.

С новата наредба се създава ред за кандидатстване, подбор и обучение на военнослужещите и цивилните служители в курсове провеждани във военните академии, висшите военни училища и професионалните сержантски (старшински) колежи и в чуждестранни образователни институции. Регламентиран е редът за организиране на процеса по повишаване на квалификацията на военнослужещите и цивилните служители, определени да заемат или заемащи длъжности в задгранични представителства, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея.

Определени са условията и редът за кандидатстване на офицерските кандидати и сержантите (старшините) в курс за придобиване на професионална квалификация по „Военно дело“. В отделен раздел са регламентирани планирането и финансирането на разходите за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията на военнослужещите и цивилните служители.

Подробности на https://www.mod.bg/bg/doc/proekti_documenti/20230120_Proekt_naredba_N19.pdf