Военната история дава съвременни решения

02.03.2023 г. Военната история дава съвременни решения

 Тя има своя принос за изграждане на обучен и мотивиран команден състав на Българската армия, казва доц. д-р Стоян Николов.

Спирдон Спирдонов

Изучава ли се военна история във Военната ни академия? Този въпрос го чувам често, особено от колегите, които отдавна са напуснали армейските редици. Какъв е отговорът?  Вече над 110 години военната история е неразделна важна част от учебната и изследователската дейност във Военна академия ,,Г. С. Раковски“, казва доц. д-р Стоян Николов. Сред първите щатно назначени преподаватели по дисциплината е майор Стефан Нойков, а сред привлечените като хонорувани лектори е професор Васил  Златарски от Софийския университет.

Но това е във времето назад.  Оказва се, че днес дисциплината „Военнополитическа история на България“ е включена като

задължителна в учебния план

за образователна и квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Сигурност и отбрана“ от професионалното направление „Национална сигурност“ в област на висше образование „Сигурност и отбрана“. На обучаемите се предлагат теми, които последователно проследяват еволюцията на военната политика на българската държава през различни етапи от нейното развитие. Изучава се през първия семестър на учебната година в редовна и задочна форма. Според моя събеседник, който е началник на научна секция ,,Военноисторически изследвания“ на Института за перспективни изследвания за отбраната (ИПИО) крайната цел e обучаемите да придобият способности за исторически анализ и оценка на разнообразни реални военнополитически ситуации. Пред тях се разкрива тайната на механизмите за вземане и осъществяване на военнополитически решения и на преценката на резултатите от тяхното изпълнение.

В края на януари на специално организиран форум доц. д-р Стоян Николов представи

новия учебник

,,Военнополитическа история на България“. Той е дело на колектив под негово ръководство, в който влизат още доц. д-р Румен Николов,  полковник доц. д-р Анатолий Прокопиев, подполковник главен асистент д-р Калин Ранчев и асистент  д-р Боян Жеков. „С разработката се запълва една празнина в образователния процес на Военна академия ,,Г. С. Раковски“. След учебника „История на военното изкуство“, който е отпечатан през далечната 1987 г. не е разработван от историци във Военна академия последващ учебен материал с подобна военноисторическа насоченост“, казва доц. д-р Николов.  В интерес на истината членовете на научната секция оценяват, че през предходните десетилетия учебната им натовареност е била по-малка, защото са преподавали само на студенти и слушатели за придобиване на образователна и квалификационна степен „магистър“. С включването в образователната и квалификационна степен „бакалавър“ на учебната 2019/2020 г. броят на обучаемите се повишил значително. Това породило и потребността от разработване и включване в процеса на обучение на студентите – първокурсници, учебник, който съдържа целия лекционен курс по военнополитическа история.

Натрупаният опит в секцията показвал, че на пристъпващите за първи път прага на висшето учебно заведение трябва задължително да се оказва  необходимата помощ, като се дават насоки за навлизане в сложна терминология, за търсене на допълнителна литература, за подготовка за участие в лекции и дискусии. Едновременното навлизане на студентите в нова академична среда откроява и различията, плюсовете и минусите на подготовката в предходните нива на образование, получавани в средните учебни заведения. Точно за това авторският колектив е съобразил съдържанието на учебника и го предлага на достъпен научен език.

Нашите изводи са, че се налага отпечатването на още учебници и учебни помагала, за да обхванем повече аспекти от военната ни история, казва доц. д-р Николов. Средносрочната цел на научната секция е създаване на

учебник по история на военното изкуство,

с използването на трудовете на изследователи като полковник проф. Атанас Пейчев, полковник доц. д-р Игнат Криворов, полковник  доц. д-р Димитър Зафиров, полковник Петко Йотов и други светила на военната ни история, чийто лекции се помнят от поколения военнослужещи. По този начин ще бъдат представени историята и нововъведенията в областта на военната стратегия, оперативното изкуство и тактиката през последното десетилетие на ХХ в. и първите десетилетия на ХXI в. За 2024 г. е планирано създаване на учебно помагало по ,,Военнополитическа история“ и учебник по ,,Военна история“.

Учебникът ,,Военнополитическа история на България“ вече се използва за консултациите със студенти в лаборатория ,,Военна история и поуки от практиката“. От следващата учебна година е предвидено той да бъде и в електронен вариант, заедно с много друга препоръчителна учебна литература. Той е малка част от

научната продукция

 на секцията. Тя е доста разнообразна. Прави впечатление, че през последните години нейни членове са провели редица изследвания - монографично в качеството на хабилитационен труд, авторско участие в няколко колективни монографии и книги, изнесени десетки научни доклади в страната и чужбина и публикуване на редица научни статии. Разработена е  докторска програма по научната специалност „Военноисторически аспекти на националната сигурност”, която е  акредитирана до 2026 г. Важното е, че тя осигурява реализация в третата степен на висше образование по професионално направление „Национална сигурност”.

От разговора ми с доц. д-р Николов  получих информация за много по-широка дейност на военните историци. За да бъда по-ясен, ще си позволя за каже, че те

не са се затворили само в историята.

Съществен е приносът им за решаване на съвременните предизвикателства, като изхождат от експертизата си. Ще дам няколко примера в подкрепа на това впечатление. Съвместно с други колеги от ИПИО са участвали в изготвянето на доклад за управление на пандемията от COVID-19. И още – подготвят научни справки и реализират изследователски теми за Министерството на отбраната и Военната академия в областта на отбраната и националната сигурност. Секцията е представена и в Националната научноизследователска програма „Сигурност и отбрана“ на Министерството на образованието. За следващите години са начертани и други научни проекти.

Какъв е, обаче приносът на секцията

за изграждането на командирите

от Българската армия“? „През настоящата учебна година членовете на научна секция ,,Военноисторически изследвания“ са ангажирани с провеждане на лекции, лекции-дискусии и дискусии не само на слушателите, редовно обучение в ,,Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“, но и на слушателите, редовна и задочна форма на обучение, специалност ,,Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“. Повишената ангажираност изисква задълбочено познаване и умело представяне на военната историята на българската държава като принос за изграждане на обучен и мотивиран команден състав на Българската армия“, отговаря доц. д-р Николов. 

Аз също си отговорих положително на въпроса дали се изучава военна история във Военната академия. Не може да не съм удовлетворен от факта, че има приемственост и полковниците историци от преди няколко десетилетия не са отхвърлени. Напротив, техните лекции и изследвания са част от днешната учебна програма.