Правителството промени наредбата за обновяване на боеприпасите на Въоръжените сили

15.03.2023 г. Правителството промени наредбата за обновяване на боеприпасите на Въоръжените сили

 Спирдон Спирдонов

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на отбраната, приета с ПМС № 132 от 06.06.2008 г.

Изменението и допълнението на Наредбата касае начина на обновяване на съхраняваните във Въоръжените сили ведомствени военновременни запаси, представляващи въоръжение и боеприпаси. Освен чрез закупуване на въоръжение и боеприпаси при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му обновяването на запасите от тях да може да се извършва и чрез замяна на наличните с новопроизведени такива.

Обновяването чрез замяна да се извършва от държавни публични предприятия след възлагане от Министерския съвет по реда на чл. 7, ал. 1 от Закона за публичните предприятия.

***

Боеприпаси на Въоръжените сили, имащи статут на запаси, които са в края на своя експлоатационен ресурс, да могат бъдат предоставяни на производители, които в договорен период от време да връщат съответните количества, но новопроизведени, включително и с подобрени характеристики.  Това е идеята на промените на Наредбата за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси (ВВЗ) на МО. Предвид значителните количества боеприпаси на Въоръжените сили, такова взаимодействие може да бъде основният подход за тяхното обновяване, се посочваше в мотивите към проекта. Основната част от наличните във Въоръжените сили ВВЗ от боеприпаси са българско производство и в случай, че бъдат създадени необходимите условия за реализация на посочения подход, проблемните въпроси ще бъдат решени в голяма степен.

Към момента боеприпасите, определени като ВВЗ, са годни за бойно използване, но предвид годините им на производство с основание може да се предполага, че са в края на своя експлоатационен ресурс. Основната част от тях са произведени в периода 70- 90-те години на миналия век, като конкретни номенклатури дори и по-рано. Това налага МО да предприеме спешни действия за обновяване на запасите. Друга, не по-малко важна, цел на обновяването е минимизиране на предпоставките за възникване на инциденти със сериозни последици, предизвикани от стари и неотговарящи на техническите изисквания боеприпаси. В близкото бъдеще значителни количества (стотици тонове) могат да се окажат опасни за бойно използване и дълговременно съхранение. Единствената перспектива в този случай, смятат от МО,  е тяхната утилизация (унищожаване), разбира се, при осигурени финансови средства. Когато, обаче, се отнася за значителни количества, дейностите отнемат голям период от време и зависят от много условия.

Друг аргумент за търсене на нов подход е променената средата за сигурност след агресията на Русия срещу Украйна. Изводите от хода на самата война категорично потвърждавали, че състоянието на ВВЗ е от определящо значение за боеспособността на всяка армия. Още повече, че  за изпълнение на Решението на Народното събрание от 9 декември м. г. за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украйна, Министерският съвет следва да пристъпи към обновяване на ведомствените военновременни запаси на МО, представляващи въоръжение и боеприпаси, чиито срок на съхранение изтича до 3 години, включително и чрез замяна на наличните с новопроизведени от държавните публични предприятия на съответната равностойност.

В сега действащата нормативна уредба няма създаден ред за осъществяване на посоченото в решението на Народното събрание обновяване на запасите на МО. В тази връзка, след анализ на възможностите за нормативни промени е изготвен проектът на Постановление на Министерският съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на МО.