Ген. Атанас Запрянов: Развиваме социалния статус на хората в отбраната

04.08.2023 г. Ген. Атанас Запрянов: Развиваме социалния статус на хората в отбраната

 Работим за по-справедливо заплащане, казва заместник-министърът на отбраната.

Спирдон Спирдонов

Атанас Запрянов е генерал-лейтенант от запаса. На длъжността “Заместник-министър” е за трети път, като на същия пост е бил от юли 2016 г. до януари 2017 г. и от май 2017 г. до април 2021 г. В миналото заема различни командни и щабни длъжности в Свързочни войски на Българската армия. Бил е началник на Военна академия „Г. С. Раковски”, заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия по ресурсите и Представител на Началника на ГЩ на БА във военните комитети на НАТО и ЕС. Владее английски език.

-       Г-н заместник-министър, в какви направления да очакваме развитието на социалната политика на Министерството на отбраната?

-       Грижата за хората в отбраната е един от основните приоритети, заложени в управленската програма на правителството в областта на отбраната. Този приоритет е пряко свързан с преодоляването на некомплекта от личен състав във Въоръжените ни сили, който през последните две години силно се е задълбочил и за отделни военни формирования е достигнал критично ниво. Един от основните инструменти за преодоляването му е развитието именно на социалната политика на Министерството на отбраната. По своята същност проблемът с недостига на личен състав е комплексен затова и социалната ни политика ще се развива в няколко направления. В момента се подготвя преглед на Програмата за развитие на Въоръжените сили до 2032 г. в частта личен състав. Намерението на ръководството на Министерството на отбраната е комплексният анализ на причините  за незадоволителното окомплектоване да бъде обвързан и с анализ на социалната ни политика. Като времеви хоризонт тази дейност се планира да завърши не по-късно от средата на месец октомври, което ще ни позволи част от мерките, които ще предложим, да залегнат в бюджета за 2024 г.

-       В каква степен стои на Вашето внимание развитието на  социалния статус на военнослужещите и на цивилните служители, отдиха и  възможностите за спорт и възстановяване?

-       Важно направление за промяна и надграждане в социалната политика е развитието на социалния статус на военнослужещите. Това включва преоценка на начините за наемане на военнослужещите за служба във Въоръжените сили, на механизмите за тяхното трайно задържане и не на последно място, за мотивацията им за служба. По отношение на наемането ще бъде прегледана цялостната организация на този процес, както и прегледа на списъка със заболяванията за определяне на годност за военна служба. Не е тайна, че огромната част от кандидатите за военна служба и курсанти отпадат по медицински причини, включително проблеми със зрението и някои леки и лечими заболявания. По наша оценка още по-важен е въпросът със задържането на продължителна служба на вече постъпилите военнослужещи. Това е категория, в която държавата е инвестирала в тяхната подготовка и те са гръбнакът на боеспособността на нашите военни формирования. В това направление са в ход проекти, програми и инициативи с наши съюзници за използване на тяхната методология за оценка и подобряване на социалните аспекти на отбранителната политика. По отношение на мотивацията на личния състав е важно да постигнем издигане на авторитета на военната професия в национален мащаб, да повишим доходите на военнослужещите с предвидено повишение на заплатите с 10% още през тази година и да поддържаме заложения в Програма 2032 темп на повишаване на възнагражденията. Категорично ще бъдат запазени изплащаните 20 заплати при пенсиониране, както и всички допълнителни финансови придобивки като прослужени години, клас на специалност, владеене на език, летателни и други. Не се предвижда и промяна на възрастта и условията за пенсиониране за различните категории военнослужещи.

-       Бихте ли казали малко повече за прегледа на Програмата за развитие на Въоръжените сили до 2032 г. в частта личен състав?

-       Прегледът ще се фокусира върху възможностите на бюджета за повишаване на тези допълнителни стимули, с цел по-справедливо заплащане на труда на някои особено трудни специалности или такива като киберсигурността, които са с висока обществена стойност. Особено внимание предстои да обърнем на статуса на курсантите, на техните стипендии и условия за обучение, така че да се повиши интересът към офицерската професия и желанието за обучение във военните училища. По отношение на мотивацията на цивилните служители в Министерството на отбраната се поддържа добър диалог със синдикалните организации, представени в Отрасловия съвет за социално сътрудничество в МО. Вече е стартиран процесът за подписване на нов колективен трудов договор.

-       А по отношение на отдиха и възстановяването, както и на спортната дейност?

-       По отношение на отдиха и възстановяването Министерството на отбраната ще продължи да полага необходимите грижи за поддържане на базата във военно-почивните станции, домове и санаториуми. Чрез извършените промени в Наредба № Н-9 от 18.03.2011 г., са постигнати: промяна на продължителността на почивките, касаещи летния отдих от 7-дневни на 10-дневни, в съответствие с изразените предпочитания на анкетирани служители от МО и БА; разширяване на кръга на категориите правоимащи лица, като бяха включени и курсантите, обучавани за нуждите на МО; разширяване на обхвата на предлаганите услуги, като беше предоставена възможност за избор на варианти за ползване на туристическите услуги (с или без хранене);  дадена е възможност за участие в специализираните детски и младежки лагери на деца на военнослужещи и цивилни служители от МО и БА и на децата на български граждани (военнослужещи и цивилни служители), които заемат длъжности, командировани да изпълняват длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея, както и на децата на заемащите длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната да бъде извън лимита от 20 дни за една календарна година, полагащи се за почивка във военно-почивните домове и хотели и при ползване на почивки в чужбина. Всичко това е добра основа да продължим да се вслушваме в желанията, нуждите и предложенията на хората в отбраната и да правим всичко възможно да подобряваме условията за отдих и възстановяване, както и за осигуряване на безопасни условия на труд.

Спортната дейност е основна форма на физическата подготовка. Тя се организира и провежда за поддържане и повишаване на индивидуалните физически качества и подпомага изпълнението на колективни задачи при екстремални условия. Тя включва учебно-тренировъчни занятия по видове спорт по интереси, спортни и военно-спортни състезания и други спортни дейности. Министерството на отбраната работи в пряко взаимодействие с Националната военна спортна федерация (НВСФ) – многоспортова федерация на ведомствен принцип, създадена за развитие на военния спорт. В структурите и формированията от въоръжените сили функционират военни спортни клубове (ВСК). Те са създадени на доброволен принцип и в тях членуват военнослужещи, цивилни служители, членове на техните семейства и други граждански лица. ВСК участват в държавен ведомствен спортен календар, организиран от НВСФ и в състезания помежду си на доброволен принцип. В основните военни формирования на Сухопътните войски и Военновъздушните сили са изградени модерни фитнес центрове за физическа подготовка на военнослужещите и цивилните служители, а в НВУ „В. Левски“, В. Търново, предстои изграждане на стадион с прилежаща лекоатлетическа писта, което като съвременна материална база ще спомогне за развитие на основни спортни качества във курсантите и цивилните служители.

-       Какви са вижданията и какви са възможностите от гледна точка на бюджета за 2023 г. за подобряване на възнагражденията в армията?

-       В бюджета за отбраната за 2023 г. за заложени допълнително 75 милиона лева за увеличения на заплатите. Добрата новина за бюджета през 2023 г. е, че разходите за отбрана ще бъдат 1,88% от БВП, а през 2024 г. ще достигнат 2%, което позволява да бъдат направени следващите крачки в подобряването на социалния пакет за военнослужещите, да стартират проектите за превъоръжаване съгласно Програмата за инвестиции в отбраната до 2032 г. и да се осигурят нормални условия за бойната подготовка и провеждането на ученията. Нов елемент на политиката по отношение на личния състав е разбирането, че освен нарастването на възнагражденията, важна роля за мотивацията на хората представлява и превъоръжаването. Социологическите изследвания в армията показват, че остарялата бойна техника със занижени експлоатационни параметри разочарова и демотивира личния състав.

-       През годината се провеждат конкурси за заемане на вакантни войнишки длъжности, с цел попълване на некомплекта. Осигурени ли са необходимите финансови средства за заплати на новоназначените?

-       С цел преодоляване на задълбочаващия се недостиг от военнослужещи, ръководството на Министерството на отбраната се стреми да реализира адекватна кадрова политиката, чрез която да създаде благоприятни условия за набиране, развитие и запазване на подходящите човешки ресурси и постигане на съразмерно ниво на заплащането на хората в отбраната при пазарните условия на труд. Основен способ за набиране на военнослужещи е чрез провеждане на конкурси. Чрез тях се приемат на военна служба най-вече войници (матроси), както и сержанти (старшини), офицерски кандидати и офицери на длъжности от кариерна област „професионална“. Със заповед на министъра на отбраната № ОХ-122 от 09.02.2022 г. командирите (началниците ) на структури по чл. 60д, ал. 1 и 78 от ЗОВСРБ са оправомощени да обявяват конкурси за войници. Те анализират резултатите от всеки приключил конкурс и планират обявяването на нови конкурси. До настоящия момент не е докладвано за недостиг на финансови средства. От началото на 2023 г., са обявени 14 конкурса за приемане на военна служба, за попълването на 872 длъжности за военнослужещи, като приети  на военна служба до момента са 286 военнослужещи.

-       Ще имали възможности бюджетът да осигури обезщетенията на освободените военнослужещи  до края на годината?

-       В бюджета на Министерство на отбраната за 2023 година са предвидени необходимите финансови средства за изплащане на дължимите обезщетения на военнослужещите при освобождаване от военна служба, съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Същите се превеждат от финансовите органи на структурите в установените срокове.

-       Не е тайна, че от години не може да се попълни резервът на Въоръжените сили. Ще има ли нови решения в тази област?

-       Министерството на отбраната изпълнява разпоредбите на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България по отношение създадената възможност за подготовка на българските граждани за защита на отечеството.  В началото на месец март 2023 г. в НВУ „В. Левски“ завърши втората група на срочна служба в доброволния резерв. За срочна служба в доброволния резерв, от приетите 111 завършиха 95 български граждани, на които им бяха предложени длъжности за военна служба и служба в доброволния резерв. Със заповед на министъра на отбраната през 2023 г. са обявени нови 250 длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв, които ще бъдат разпределени в НВУ „В. Левски” и Единния център за начална подготовка в гр. Плевен. Посредством изпълнението на срочна служба в доброволния резерв  е  създадена допълнителна възможност за попълване на вакантните длъжности за войници (матроси) в БА, както и попълване на доброволния резерв и запаса. През 2023 г. за комплектуването с резервисти на вакантните длъжности за служба в доброволния резерв са обявени 1542 длъжности за приемане без конкурс и 195 длъжности за приемане с провеждане на конкурс. Резултатите ще бъдат известни през м. октомври 2023 г. В Министерството на отбраната е създадена работна група под мой контрол, която трябва да установи приоритетите за работа при разрешаване на основните предизвикателства в сферата на резерва на Въоръжените сили. Предстои разработването и одобряването от МС и НС на промени в Закона за резерва на ВС, посветени на подготовката на българските граждани за защита на отечеството. Промените ще регламентират подготовката на военнослужещите от резерва, както и мобилизационната подготовка във военните формирования. Изготвят се и предложения за изменение и допълнение на законовата уредба, свързана с оповестяването на водещите се на военен отчет граждани със Системата за сигурно електронно връчване.

-       На какъв принцип ще работите с военно-патриотичните организации?

-       В работата си с военно-патриотичните съюзи, сдружения и организации основен принцип ще бъде равнопоставеността. Министерството на отбраната няма да толерира фаворизирането на отделни съюзи за сметка на други. За съжаление подобни действия са били прилагани в определени периоди по политически, идеологически и други подбуди. Ние държим на надпартийния характер на дейността на посочените организации и тяхната работа с идеална цел, а именно – военно-патриотичното възпитание на подрастващото поколение. Една част от тези организации притежават експертен и научен потенциал в областта на отбраната и сигурността, и разчитаме на участието им в обсъждането на важни въпроси от отбранителната политика на държавата. Съгласно Наредба № Н-12/17.07.2014 г., се определят условията и редът за предоставяне на финансова или материална помощ и/или помещения във военни клубове или други подходящи помещения в сгради в управление на Министерството на отбраната или структури на пряко подчинение на министъра на отбраната. Помощта или помещенията по чл. 1 на Наредба № Н-12/17.07.2014 г., се предоставят на военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, запасни, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица за осъществяване на общественополезна дейност с военно-патриотична насоченост и/или в областта на сигурността и отбраната. Общественополезната дейност не може да има за предмет генериране на печалба и следва да бъде свързана изключително с нестопанската дейност на лицата по чл. 2 на Наредба № Н-12/17.07.2014 г.

Патриотичното възпитание е част от възпитателния процес, който има за цел формирането на личността, ценностната система на човек и възпитание чрез приемане на обществени норми и поведение. Военно-патриотичното възпитание на гражданите основно съхранява традициите и историческата памет, и развива националната идентичност и единно гражданство. При патриотичното възпитание основната целева група са младите хора на България. Възпитаването на младите хора в духа на национална гордост и идентичност допринася за пълноценното социално-икономическо развитие на България като страна член на Европейския съюз и НАТО. Приоритетите на Министерството на отбраната в областта на военно-патриотичното възпитание (2023-2024), са разработени в изпълнение на чл. 4, ал. 2 на Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г. и се основават на принципите и разбирането за надпартийност, активно и прозрачно взаимодействие с военно-патриотичните организации, с цел съвместната работа да дава реален принос за прилагането на социалната отговорност и хората в отбраната да усещат вниманието към себе си.

(Интервюто е публикувано във в. „Българска армия, 04.08.2023 г.)