МО работи за нулевата толерантност към прояви на насилие

11.08.2023 г. МО работи за нулевата толерантност към прояви на насилие

 През  2022 г. са регистрирани 43 сигнали и жалби, като 34 от тях са подадени от жени, а 9 от мъже. 

Спирдон Спирдонов

Темата за равнопоставеност на жените и мъжете стои на вниманието на Министерството на отбраната, висшето военно ръководство и командирите на формирования. Това става ясно от проект на доклад на социалното ведомство, който е предоставен за обществено обсъждане и предстои да се приеме от правителството. В тази област се разчита и на Сдружението на жените военнослужещи. Основна политика в Министерство на отбраната, се посочва в документа, е нулевата толерантност към прояви на насилие във всичките му форми. И още „Равният достъп до заетост и интеграцията  на жените и представители на различни малцинства са едни от приоритетите на политиката за управление на човешките ресурси в българските въоръжени сили.

Изградени са няколко канала за подаване на жалби от личния състав.  Те са по командна линия, чрез Инспектората на Министерството на отбраната, чрез Служба „Военна полиция“, директно към Националната комисия за защита от дискриминация, към военен прокурор или самостоятелно в гражданските съдилища. Телефоните и електронната поща за приемане на сигнали, жалби или оплаквания  директно към МО са посочени на официалната web-страницата на МО, рубрика на български и английски език „Равнопоставеност”/„Gender”.

Неформални жалби могат да се правят и чрез

Сдружение на жените  военнослужещи,

което си сътрудничи с неправителствени организации. То има своите инструменти,  за да  отговори на нуждите на военнослужещите и служителите от въоръжените сили, които са  подложени на сексуална дискриминация, тормоз, сексуално насилие и експлоатация,  малтретиране или домашно насилие. Услугите за подкрепа включват поверителни  правни съвети и психологическа подкрепа за жертви, мъже и жени. От своя страна сдружението също  проследява развитието на официалните жалби. То има сключено  споразумение с министъра на отбраната и подпомага политическото и военното  ръководство на въоръжените сили в прилагането и мониторинга на проблемни въпроси  свързани с равнопоставеността на жените и мъжете. В края на ноември 2022 г. председателят на Управителния съвет на Сдружението старши лейтенант Мария Каршевска участва в среща на военни експерти по въпросите на равнопоставеността на тема:  „Жени лидери в сигурността и отбраната в  рамките на Процеса от срещи на министрите на отбраната на страните от Югоизточна  Европа  – SEDM. Организатор и домакин на проявата бе  Министерство на националната отбрана на Румъния. Споделен бе опит от участие в мисии и операции на жени и мъже извън националните територии,  ангажиментите и действията, включени в Националните планове на действие, относно Жените, мира и сигурността на страните от Югоизточна Европа и в политиките за  осигуряване на равни възможности.  Военномедицинска академия е насочила вниманието си към оказване на психологическа помощ на военнослужещи  мъже и жени, потърсили помощ за преодоляване на стреса, свързан с прехода от военна  към цивилна професия.

През  2022 г. в МО са регистрирани общо

43 сигнали и жалби,

от които 34 са подадени от жени  и едва 9 от мъже. Забелязва се драстично увеличение на броя в сравнение с този за 2021 г. и 2020 г., е констатацията в проекта на доклада. През 2021 г. са регистрирани 17 жалби и сигнали (16 от жени и 1 от мъж), а през 2020 г. общо 18 броя (12 от жени и 6 от мъже).

Министерство на отбраната обобщава информация и база данни, за жени и  мъже, по възраст, от системата на отбраната съвместно със структурите на пряко  подчинение на министъра на отбраната, основните военни формирования от Българската  армия и в партньорство със Сдружение на жените военнослужещи. В работата си  експертите на МО използват основен принцип при проследяване прилагането на  политиките по равнопоставеността на жените и мъжете, а именно дезагрегирани данни  по пол и възраст. Процесът не спира до тук. Националният доклад се предоставя в Комитета за равнопоставенот на НАТО за анализ. В  тези анализи на МО се проследяват тенденциите на развитие през изминалата  година с ясни и точни показатели за военнослужещите, данни за жени и мъже в  различните военни звания и нива на управление и командване и др. Статистиката на МО,  относно участието на жените военнослужещи през 2022 г. показва 17,2% спрямо 82,8%  за мъжете военнослужещи.

Изводи се правят и от проведеното през 2021 г.

социално-психологическо изследване.

Негов предмет са били организационната култура на личния състав от въоръжените сили; отношението му към социалните придобивки от службата;  взаимоотношенията между жените и мъжете и социално-психологическия климат  във Въоръжените сили. Така министерството събира емпиричен запас от данни, които да дадат  възможност за установяване, систематизиране и анализиране на фактите, които са от значение за  професионалната удовлетвореност и успешната реализация във  Въоръжените сили. В изследването са обхванати 6472  военнослужещи-респонденти, от които 1177 жени. Проследени  са тенденциите за развитие на разбирането на различните категории военнослужещи - офицери, сержанти и войници за прилагането на политиката на равнопоставеността на  жените и мъжете. Резултатите от проведеното изследване, се отбелязва в доклада,  констатираха прояви на фаворитизъм, кронизъм и непотизъм. Т.е. на пристрастност, протекции и покровителство.

През миналата година Министерството на отбраната е  обобщило и анализирало база данни от Въоръжените сили за текучество на личен състав. Сформирана е постоянно  действаща комисия. Стартиран е процес на факторен анализ за установяване на основните причини, водещи до прекратяване на договорите за военна служба. Обобщеният анализ за 2022 г. показва, че 90 процента от напускащите отбранителната система военнослужещи са мъже, а 10 процента- жени.

В допълнение на всичко това през 2022 г. е проведено „пилотно“ изследване на

професионалния стрес

на военнослужещите. То е  адаптирано за нуждите на отбранителната система и е в изпълнение на препоръките на Европейската комисия чрез Стратегическа рамка на ЕС (2021-2027) за  оценка на психичното здраве и в частност на професионалният стрес на работните местаМО е изследвало всички категории военнослужещи, от различни военни формирования, от които 1841 мъже и 585 жени. Интерес представляват и започналите в края на август м.г. двустранни работни разговори за сътрудничество в прилагането на международните  политики за жените, мира и сигурността, равнопоставеността на жените и  мъжете и човешката сигурност с представители от САЩ - стратегическия партньор на  България в отбраната. Към тях се включиха представители на министерствата на вътрешните и външните работи. Една от целите на сътрудничеството е разработване, съвместно с Командването  на силите на САЩ в Европа, на конкретно предложение за реализиране на проект с българските въоръжени сили.

(Коментарът е публикуван във в. „Българска армия“, 11.08.2023 г. Снимка: Сухопътни войски.)