Двата факултета на ВА с най-високи рейтинги

11.08.2023 г. Двата факултета на ВА с най-високи рейтинги

 33-ма се дипломираха с новия випуск на Военна академия „Г.С.Раковски“.

Спирдон Спирдонов

Военната ни академия изпрати поредния випуск от слушатели офицери. За тържествената церемония на връчване на дипломи, пагони и юбилейни медали вече разказахме.  Какво, обаче, се крие зад нея? Категорично става дума за една много натоварена година, която, както казват някои от преподавателите, е добър старт за следващата, която ще започне на 4 септември.

Отишлата си вече учебна година патентова няколко новости във военното академично образование.  Пилотно бяха изпълнени

новите учебни планове.

С реализирането им, казва началникът на академията генерал-майор Тодор Дочев, оптимизирахме и повишихме ефективността на учебния процес. Въведени са и нови учебни дисциплини, свързани с използването на системите за компютърно моделиране, симулации и планиране “TOPFAS”, “LOGFAS”, LOGREP”, JTS и ICC. „В съответствие с новите реалности се подобриха способностите за обучение в хибридна среда. Ускорено вървим към прекратяване на разделеното обучение на слушателите  в  редовна и задочна форма, с което се освобождава времеви ресурс на академичния състав за повишаване качеството на подготовката“, продължава генерал-майор Дочев.

Това е първият випуск по

12-месечен учебен план,

който се реализира във факултет „Командно-щабен“, казва неговият декан полковник проф. д-р Емил Енев. За първи път от 20 години,  завършиха слушатели само в редовна форма на обучение.  Това е първият випуск на факултета, който освен дипломи за завършена образователна степен „магистър“ получи и удостоверения и сертификати за ползватели на системата за планиране в НАТО „TOPFAS”. Имат готовност, подчертава полковник Енев, за изпълнение на изискванията за длъжности в Българската армия, както и в структурите на НАТО и Европейския съюз.

Подготовка за

стратегическо ръководство

на отбраната и въоръжените сили получиха 10 офицери, като трима от тях са от Република Северна Македония. При нас има доста нови моменти, отбелязва деканът на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник проф. д-р Георги Димов. На първо място посочва участието в голямо съвместно учение с обучаеми от Германия, Франция, Испания, Великобритания и Италия. От не по-малко значение за бъдещите генерали е проведеният стаж в Корпуса на НАТО за бързо реагиране в Гърция. В тази поредица от новости се нарежда специализираното обучение по стратегически комуникации на английски език с участието на експерти от кабинета на министър-председателя на Великобритания, проведено с лектори с практически опит от войната в Украйна. Място в обучението вече намират срещите с изтъкнати журналисти и учени, които представят своята гледна точка по значими събития.

Академията е в хармония  със съвременните тенденции за развитие на висшето образувание в условията на повишена

конкурентност

и изисквания за качество и професионална реализация, казва без колебание генерал-майор Дочев. Тук следва да прибавим съвместното интегрирано обучение с образователните институции от страните - членки на НАТО и Европейския съюз. Статистиката показва, че през годината са проведени 17 защити за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, от тях 8 за военнослужещи и цивилни служители от системата на Министерството на отбраната и Българската армия и 9 за цивилни лица. В деня на завършването своите дипломи  получиха пет докторанти. Обявени са били  23 конкурса за академични длъжности. В резултат на тяхната реализация, академичният състав е увеличен с четирима асистенти, а хабилитираният - с един професор и петима доценти.

Тези изводи не се правят на празно място. В академията се провеждат

проучвания и социологически изследвания

по различни въпроси на учебния процес. Какво показват те? В проучването на Випуска се отчита по-висока удовлетвореност от цялостното обучение на слушателите в сравнение с предходната година. Анализът разкрива положителните резултати от прилаганите мерки по отношение на организацията, тематичния подбор и логическата последователност в изучаването на дисциплините. Отчетена е висока удовлетвореност от административното и информационното осигуряване. Налице е  изцяло позитивно отношение от страна на обучаемите към преподавателския състав и организацията на учебния процес.

Социологическите изследвания регистрират най-високите рейтинги на факултет „Командно-щабен“ и факултет „Национална сигурност и отбрана“ в сравнение с всички изследвани до момента години. Получените резултати определят двата факултета като структурни звена, достигнали зрялост в обучението на слушателите на оперативно и стратегическо ниво, която се проявява комплексно във всички сфери на подготовката на офицерите.

От сега нататък тези офицери трябва показват всеки ден и час, че са достойни да са част

от елита на Българската армия,

а защо не и на държавата. Както казва генерал-майор Дочев, дипломата от академията е гаранция за качество, тя е необходимо, но недостатъчно условие випускниците да станат генерали и адмирали, командири на видове въоръжени сили, началници на отбраната, заместник-министри и министри. В този момент на разговора се връщаме към фокуса в дейността на академичния състав. Той е върху изграждането на лидери и експерти на сигурността и отбраната. Нито за миг не можем да си позволим изоставане от съвременните изисквания, които непрекъснато се променят, съгласно динамиката на обстановката, е позицията на генерал-майор Дочев. Той е категоричен, че признанието и авторитетът на Военна академия „Георги С. Раковски“ зависят от професионалната реализация, от работата в щабовете на НАТО и ЕС, от участието в операции и мисии на наша територия и зад граница на обучаемите. Очевидно, това е най-обективната атестация за нивото на едно учебно заведение, още повече, ако то е в сферата на отбраната и националната сигурност.

Анализът е публикуван във в. „Българска армия“, 11 август 2023 г.