Бригаден генерал Тодор Тодоров: Осигурихме развръщане на многонационалната бойна група у нас

01.09.2023 г. Бригаден генерал Тодор Тодоров: Осигурихме развръщане на многонационалната бойна група у нас

 Беше създадена организация за транспортиране на 2050 украински граждани, казва командирът на Командването за логистична поддръжка в интервю на Спирдон Спирдонов за в. „Българска армия“.

Otbrana.com

– Г-н бригаден генерал, на 1 септември 2021 г. беше формирано Командване за логистична поддръжка (КЛП) с подчинени военни формирования. Оказа ли се втората година по-напрегната от първата? Възникнаха ли нови задачи? Решихте ли въпросите с нормативната база?

– Изминалата година беше изпълнена с много динамика както за личния състав от щаба на Командване за логистична поддръжка (КЛП), така и за пряко подчинените военни формирования. Това ни даде възможност за усъвършенстване на притежаваните умения и придобиване на експертиза във всички функционални области на логистиката. Основните усилия бяха насочени за изпълнение на задачите по осигуряване на ежедневната дейност на военните формирования от състава на КЛП, логистична поддръжка на структурите от Българската армия и осигуряване на съюзнически сили, пребиваващи или преминаващи през територията на страната. Променената среда на сигурност и предприетите мерки за повишаване на отбранителния и възпиращия потенциал на Алианса поставиха нови задачи пред Командването, които успешно решаваме. Продължава процесът по усъвършенстване на нормативната база, като за целта офицери от Командването участват в работни групи по разработване и осъвременяване на различни документи в областта на логистиката, подготовката и управлението.

– Включихте ли се в изпълнение на задачите за подпомагане на бежанците от Украйна в България?

– Изпълнихме задачи по евакуация на бедстващи български граждани, членове на техните семейства и българи с украинско гражданство от Румъния до България, като бяха транспортирани общо 1590 бежанци. Също така беше създадена организация за транспортиране на 2050 украински граждани до местата за настаняване в страната.

– Приключи ли организационното изграждане на КЛП?

– Бих искал да споделя, че организационното изграждане на КЛП е дълъг и комплексен процес, който постоянно се нуждае от наблюдение, оценка и вземане на адекватни решения както за развитие и поддържане на придобитите способности, така и за изграждане на нови. Анализът на изпълнението на мероприятията по организационното изграждане КЛП и подчинените военни формирования от първия етап на Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г. показва, че те са изпълнени в пълен обем. Формирани са две военни формирования от състава на Транспортния батальон и Батальона за приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване. Продължаваме да работим в насока за изграждане и постигане на пълни оперативни способности на Командването за логистична поддръжка в рамките на Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г., което от своя страна неминуемо ще доведе до по-добро логистично осигуряване на Въоръжените сили. Изменението на средата на сигурност в глобален мащаб и предприетите мерки от НАТО за повишаване на отбранителния и възпиращия потенциал на източния фланг чрез развръщане на съюзни сили на територията на страната налагат необходимостта от ускоряване на процеса по придобиване на нови способности за осигуряване на логистична поддръжка на съюзните сили. Осъществява се съхранение на боеприпасите на италианските военнослужещи от състава на батальонната бойна група, което наложи да се преосмислят възможностите за предоставяне на пространства за съхранение на материални ресурси.

Новите задачи наложиха ли по-активно взаимодействие със структурите в Министерството на отбраната и ведомствата извън него?

– Командване за логистична поддръжка като структура за съвместна логистична поддръжка на оперативно ниво осъществява взаимодействие с всички структури от Министерството на отбраната. В своята дейност Командването поддържа взаимоотношения и с други министерства и ведомства по въпросите, свързани с предоставянето на военна помощ на съюзнически и чужди въоръжени сили, както и оказване на специфична поддръжка на националните формирования и осъществяване на взаимодействие при провеждане на операции по мисия „Принос към националната сигурност в мирно време”. През годината изпълнявахме много допълнителни задачи, което наложи активното взаимодействие с дирекциите от Министерството на отбраната и министерства и ведомства, като примери бих дал споменатите по-горе задачи, както и подпомагането на МВР по охраната на българската граница за овладяване на миграционния натиск.

Как решавате задачата за поддържане на формирования за осигуряване на съюзнически сили при влизането/излизането и пребиваването им в страната.

– Поддържането на формирования за осигуряване на съюзнически сили при влизането/излизането и пребиваването им в страната се извършва в няколко направления. Първото е придобиване на техника и материални ресурси, което се извършва на база разработен проект, стартиран преди няколко години. Допълнително за окомплектоване на формированията беше получена техника (товарни автомобили) от Агенция „Митници” в резултат на доброто взаимодействие между Министерството на отбраната и Министерството на финансите. По този начин беше спестен финансов ресурс на Министерството на отбраната и същевременно бяха придобити необходимите логистични способности. На следващо място, подготовката на формированията се извършва съгласно разработените програми, които са съобразени с изискванията по пакета „Цели за способности”, след което същите се сертифицират за изпълнение на поставените задачи.

Имате ангажименти във връзка с развръщането на многонационалната бойна група у нас, подготвяте ли се за нейното нарастване в бригада?

– Важен момент от работата на Командване за логистична поддръжка беше прякото ангажиране с развръщане на многонационалната бойна група на територията на страната, като основно изпълнявахме задачи по транспортиране на личен състав и материални средства, съхранение на ресурси от различни класове, гранични и митнически процедури, товарно-разтоварни работи и др. Координирано беше сътрудничеството по придвижването и транспортирането на товари и личен състав от въоръжените сили на Италия при влизане/излизане на/от територията на страната. Друг ангажимент на Командването към многонационалната бойна група е свързан с осигуряването на правилното съхранение на необходимите запаси от боеприпаси. Това включва дейности, свързани с осигуряването на площи за съхранение на материални ресурси съгласно действащите изисквания на регламентиращите документи на Алианса.  Развръщането на постоянни бойни групи за колективна отбрана на територията на страните – членки от източния фланг на НАТО, включително и в нашата страна, допринася за укрепване на възпирането и отбраната на Алианса. В перспектива съществуващите рамки за усилено и адаптирано предно присъствие ще бъдат поетапно заменени от сили и способности за осъществяване на предна отбрана. В Командване за логистична поддръжка се анализират всички възможности за логистична поддръжка, включително и за съхранение на материални ресурси при нарастване на многонационалната бойна група до бригада.

Каква политика следвате при освобождаването на военните формирования от състава на Командването от излишни материални ресурси, включително боеприпаси, както и от войскови райони с отпаднала необходимост.

– В Министерството на отбраната е създаден и функционира механизъм за освобождаване на Българската армия от излишните боеприпаси, като това се извършва чрез тяхната търговска реализация, утилизация или унищожаване. През изминалата година военните формирования на Командване за логистична поддръжка сдадоха за търговска реализация над 7300 т боеприпаси по сключени договори за покупко-продажба. В „Терем Холдинг” ЕАД бяха унищожени 111 т боеприпаси, а по изпълнение на договор, сключен между Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване (NSPA) и Esplodenti Sabino Srl, в Италия бяха унищожени 586 т касетъчни боеприпаси. Бих искал да отбележа, че към настоящия момент е в изпълнение договор с ВМЗ ЕООД за обновяване на военновремени запаси от боеприпаси. В периода 2023–2026 г. Командването ще продължи да се освобождава от част от имотите (тези с отпаднала необходимост) чрез продажби и предоставяне безвъзмездно на ведомства и общини за задоволяване на обществени потребности, като по този начин ще се редуцират частично разходите за имотите с отпаднала необходимост, като прогнозни разчети не могат да бъдат направени към настоящия момент.

Как бихте искали да се развие Командването през третата година от неговото формиране?

– Моето виждане за развитието на Командването е постигане на планираното ниво на амбиция, а именно изграждане и постигане на пълни оперативни способности на структурата в рамките на Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г., което бих систематизирал в няколко направления. На първо място е съсредоточаване на усилията в процесите по планиране, подготовка и участие в ситуационната игра ЩИТ-1, свързана с учението на НАТО Steadfast Deterrence 24 и двустепенното КЩУ ЩИТ-2 за оценка на способностите на щаба на КЛП, формиране и развръщане на Съвместна група за логистична поддръжка (JLSG) при провеждането на отбранителна операция за защита на суверенитета и териториалната цялост на страната, както и в участието в международни учения по регионални и двустранни инициативи в страната и чужбина. Второ направление е сертифицирането на декларираните формирования от състава на КЛП и достигането им на готовност за развръщане. Постоянно и важно направление е освобождаването на военните формирования от излишни материални ресурси и войскови райони с отпаднала необходимост. Следващо направление се явява процесът на модернизация на Въоръжените сили, като все повече нараства значението на реализацията на проекти, които допринасят за повишаване на способностите. Такива проекти на Командването са „Способности за изпълнение на задачи по приемане, разполагане и последващо придвижване на собствени и съюзни сили при участие в съвместни операции” и „Развитие на способности за транспортно осигуряване на Българската армия”. На последно място, но не и по значение, e направлението, свързано с постоянното осигуряване на потребностите от въоръжение, боеприпаси и други материални ресурси, с които се поддържат и развиват способностите на военните формирования от състава на Българската армия.