Основната мисия на Въоръжените сили се променя от „Отбрана“ на „Възпиране и отбрана“

04.09.2023 г. Основната мисия на Въоръжените сили се променя от „Отбрана“ на „Възпиране и отбрана“

 Основната мисия на Въоръжените сили се променя от „Отбрана“ на „Възпиране и отбрана“

Спирдон Спирдонов  

При откриването на новата учебна година във Военна академия „Георги С. Раковски“ началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов очерта насоките за развитие на въоръжените ни сили в контекста на променената геостратегическа среда. Неговата лекция бе на тема „Насоки за развитие на въоръжените сили на Република България в контекста на променената геостратегическа среда“. Той посочи, че новите геостратегически реалности налагат стартиране на процес по стратегическо преосмисляне на подходите за осъществяване на отбрана на съюзно и на национално ниво. Ето защо предстои внасянето в Министерския съвет на изработен проект на нова Национална отбранителна стратегия. Там са залегнали новите национални политики в отбраната, които кореспондират с идентифицираните заплахи и рискове за националната ни сигурност. Потвърждава се принципът на неделимост на националната и съюзната отбрана. При отчитане на процесите в НАТО, каза адмирал Ефтимов, е променена основната мисия на Въоръжените сили от „Отбрана“ във „Възпиране и отбраната“. Целта е създаване на такива способности, които да изпълнят задачата по възпирането без да се отива към отбрана.

Той припомни на аудиторията, че срещата на върха на НАТО през юли във Вилнюс ръководителите на страните членки са потвърдили и детайлизирали приетите през 2022 г. в Мадрид средносрочни и дългосрочни мерки за повишаване на съюзния потенциал за възпиране и отбрана. Става дума, че повишаването на способностите за колективна отбрана ще се реализира чрез развитие на пълния набор от необходимите сили и способности във всички оперативни домейни, балансирано предно разполагане на сили и способности, осигуряване на капацитет за тяхното бързо усилване и всестранно осигуряване, както и усъвършенстване на структурата за командване и управление. На срещата са били утвърдени новите предварителни планове за колективна отбрана по региони, както и са набелязани конкретни мерки за осигуряване на тяхната изпълнимост към края на 2023 г. Потвърдено било стратегическото значение на Черноморския регион за сигурността на Алианса, а необходимостта от предоставяне на допълнителни гаранции за сигурността по източния фланг е изведена като приоритетна задача на съюза. Адмирал Ефтимов отбеляза също, че страната ни е предложила да изгради на своя територия щаб на многонационална дивизия, като част от структурата на силите на Алианса и елемент от неговата архитектура за командване и управление в региона. Заедно с изграждането на бойната група на НАТО на наша територия, този щаб ще даде още по-голяма видимост на усилията и приноса на България за укрепването на съюзния възпиращ и отбранителен потенциал в региона.

Началникът на отбраната подчерта, че предприетите решителни действия за трансформация на отбранителния потенциал на НАТО имат съществено влияние върху развитието на въоръжените ни сили, което генерира множество предизвикателства, относно усъвършенстването и придобиването на отбранителни способности. Решенията са в ускорената и целенасочена трансформация и модернизация за постигане целите на възпирането и отбраната в колективен и национален аспект.

Предвид динамиката на съюзните процеси, ролята на България като ключов фактор на югоизточния фланг нараства, бе категоричен адмирал Ефтимов. Това поставя още по-високи изисквания към способностите на въоръжените сили по отношение на ускорена модернизация и преодоляване на технологичната изостаналост, повишаване на оперативната съвместимост и нивото на подготовка, засилване на интеграцията в съюзните структури и изграждане на устойчивост и ефективно взаимодействие с другите национални участници, имащи отговорности към сигурността и отбраната.

Началникът на отбраната подчерта, че ключово направление за постигането на целите за възпиране и отбрана в национален и колективен аспект е модернизацията на въоръжените сили. Той бе категоричен, че предходният, текущият и прогнозният бюджет до 2032 г., при заделяне на 2% от БВП, не позволяват темпо и обхват на модернизацията, компенсиращи изцяло натрупаното изоставане в развитието на отбранителните способности на въоръжените сили и прекъсване на зависимостта от страни извън НАТО и ЕС при ремонта и поддръжката на основно въоръжение и техника. Дори при заделяне на 2,5 процента от БВП за отбрана през 2032 г. инвестиционните проекти  не покриват всички формирования, използвани за съюзни  операции. Адмирал Ефтимов посочи, че е създадена организация за преглед на планиращите сценарии, определени при прегледа на отбраната, и свързаната с това приоритизация на инвестициите по проектите за модернизация на въоръжените сили. Той определи като много важно приемането на Програмата за инвестиционни разходи на МО. За него това ще бъде най-силният сигнал, който обществото ни може да излъчи по отношение на отбраната. Така военнослужещите ще видят ангажимента на държавата и ще намерят смисъл в усилията, които полагат ежедневно. Яснотата как ще се развива Българската армия, е от голямо значение, стана ясно от думите на началника на отбраната.

Адмирал Ефтимов постави въпроса за изпълнимостта на плановете за развитие на Въоръжените сили. Предупреди, че отлагането на решения за модернизация на армията води до оскъпяване и загуба на време. Tой  отбеляза, че всички дейности и процеси по модернизацията и подобряването на бойния потенциал на въоръжените ни сили не биха могли да постигнат поставените отбранителни цели без основния компонент на отбраната – подготвените кадри. Адмирал Ефтимов заяви, че по отношение на числеността и некомплекта от личен състав във въоръжените сили фокусът следва да се насочи към повишаване на мотивацията на военнослужещите чрез комплекс от мерки от организационен, управленски и социален характер.