Предстои обучението на студенти за придобиване на квалификация „Офицер от резерва“

25.10.2023 г. Предстои обучението на студенти за придобиване на квалификация „Офицер от резерва“

 По този и други въпроси бе срещата във Военна академия „Георги С. Раковски“ с представители на ЦВО начело с началника полковник Павлин Велков.

Спирдон Спирдонов

Очаква се до 15 декември да излезе заповед на министъра на отбраната за обявяване броя на местата за обучение на българските граждани придобиване на квалификация „Офицер от резерва“. Това бе съобщено на вчерашната среща на представители на ЦВО начело с началника полковник Павлин Велков на среща във Военна академия „Георги С. Раковски“ със студенти от специалност „Национална сигурност и отбрана“. Проявата бе по покана на началника на академията генерал-майор Тодор Дочев, който приветства участниците и председателя на Съвета на слушателите, студентите и докторантите във Военна академия Денислав Иванов. Преди седмица тя бе предшествана от подобна среща с представители на дирекция „Управление на човешките ресурси“ в МО.

Предоставена бе подробна информация за възможността, която дава Законът за резерва на въоръжените сили на Република България на български граждани – студенти от висшите военни училища, както и на студенти от други висши училища, и на граждани вече с висше образование, да придобият квалификация „Офицер от резерва“. Самото обучение се организира и провежда във висшите военни училища.

След излизането на министерската заповед за броя на местата кандидатиге ще могат 1 до 31 януари да подават заявление по образец до началника на съответното висше военно училище с приложени документи, които са конкретизирани в съответната наредба. Годните за военновременна служба  се класират по среден успех. За  притежаващите висше образование - от дипломата, а тези, които към момента са все още студенти – от дипломата за средно образование за студентите 1-ви курс или средния успех от предходната учебна година за студентите от 2-ри, 3-ти или 4-ти курс. При равни други условия с предимство се приемат за обучение гражданите, изпълнявали служба в доброволния резерв или преминали начална военна подготовка. До 28 февруари приетите се зачисляват за обучение със заповед на началника на висшето военно училище, като с тях се сключва договор за обучение.

Учебните програми включват съвместна подготовка (теоретична и практическа) с курсантите от съответното висше военно училище, която е ориентирана към спецификата на вида въоръжена сила или структура на пряко подчинение на министъра на отбраната. Продължителността е до 1000 учебни часа в рамките на до 2 учебни години, разпределена в 2 семестъра присъствено обучение. Тя включва  провеждане на базова военна подготовка (начална военна подготовка и курс по оцеляване) и обща военна подготовка, както и полагане на военна клетва (за тези обучаеми, които са без начална военна подготовка); специална военна подготовка; полагане на не по-малко от 4 семестриални изпита за периода на обучение, като най-малко 2 от изпитите са от дисциплините по специална военна подготовка и защита на курсов проект.

Тези, които завършат обучението полагат военна клетва, присвоява им се първо офицерско звание „Лейтенант“ по резерва и се зачисляват в запаса. На ежегодния випусктен акт на курсантите получават свидетелство за придобита квалификация „Офицер от резерва“ и военноотчетна специалност. До 30 дни след това трябва да се явят в съответната териториална структура към Централното военно окръжие по постоянен адрес за зачисляване в запаса. За присъствения период на студентите, които се обучават за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по граждански специалности, които са придобили квалификация „Офицер от резерва“, се заплаща до 25 на сто, но не повече от 300 лв., за всяка от платените две семестриални такси за обучение в съответното висше училище.

За присъственото обучение се осигуряват безплатно настаняване в общежитията на висшите военни училища; безплатна храна или левовата й равностойност; задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност вследствие на злополука при изпълнение на задължения във връзка с обучението и  униформено облекло и снаряжение. Тези, които не завършат обучението заплащат разходите, според сключения договор.

Студентите бяха запознати и с провеждащата се вече срочна служба в доброволния резерв. Почти всички, които са завършили шестмесечния период на обучение са получили предложение за кадрова военна служба, стана ясно от думите на полковник Велков.  Интерес предизвика разпоредбата в закона, съгласно която българските граждани, преминали срочна служба в доброволния резер, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, в т. ч. в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. Имало запитвания даже от работодатели зад граница, включително и частни, които се интересували при назначаване на български гражданин дали е преминал начална военна подготовка. Що се отнася до въпроса за студентските стажове във военните окръжия, бе получен положителен отговор. Стана ясно, че този вид сътрудничество между ЦВО и Военната академия се прилага от години.

Имаме висока реализация на пазара да труда в сектор „Сигурност“, посочи генерал-майор Дочев, която стига и до 85 процента от завършилите академията студенти. По тези и други въпроси той изрази готовност да предостави допълнителна информация на всеки обучаем.