За втора стипендия на 1080 курсанти ще са необходими 5, 9 млн. лв.

20.11.2023 г. За втора стипендия на 1080 курсанти ще са необходими 5, 9 млн. лв.

 Търсят се благоприятни условия за повишаване на интереса към военната професия.

Спирдон Спирдонов

Финансовите средства за осигуряване на новия вид стипендия  на курсантите – за подготовка за изпълнение на военна служба като професия, при 1080 обучаеми към настоящия момент,  ще са в размер на 5, 9 млн. лв. Това се посочва в становище на министъра на отбраната Тодор Тагарев по повод предстоящото допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили, което предвижда въвеждане на втора стипендия, освен получаваната сега за звание. Става дума за още една стипендия, а не за увеличаване на тази, която се получава и сега за звание в размер от 260 до 440 лв., както писаха някои, включително специализирани, издания.

Допълнението на закона вече получи на първо четене подкрепата на Комисията по отбрана. Очаква се обсъждане и в Комисията по бюджет и финанси. Предложението е размерът на новата стипендия  на курсантите да бъде не по-малко от 1,3 от базата за определяне размера  на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност за военнослужещи, която се определя всяка година в Закона за държавния бюджет и сега е 380 лв. При реализирането на проекта, се посочва в становището на министъра на отбраната, едновременно със стипендиите, определени по реда на Постановление №90 на Министерския съвет от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации, курсантите ще могат да получават следните финансови средства: курсанти първи курс – минимален размер 754 лв. и максимален – 954 лв.; курсанти пети курс – минимален размер 794 лв. и максимален – 994 лв.; курсанти в специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ (шести курс) – минимален размер – 1099 лв. и максимален – 1299 лв.

Наред с това, в становището се припомня, че съгласно действащата законова уредба със средствата от бюджета на Министерството на отбраната на курсантите се осигуряват храна и вещево доволствие, медицинско обслужване, задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност, вследствие на злополука при или по повод изпълнение на задължения във връзка с подготовката им за изпълнение на военан служба като професия, настаняване в общежития на висшите военни училища и др.

Министърът на отбраната смята, че с предложеното допълнение в закона, ще се създадат благоприятни условия за повишаване интереса на българските граждани, както към обучението им като курсанти във висшите военни училища, така и към военната професия като цяло. Следва да се има предвид, обаче, посочва той, че към настоящия момент военнослужещ, назначен на най-ниската войнишка\офицерска длъжност, получава чисто месечно възнаграждение в размер на 1260 лв. за войник и 1750 лв. за офицер. В тази връзка, се отбелязва в становището, при въвеждане на нов вид стипендия за курсантите, е целесъобразно да се потърсят възможности за повишаване на възнагражденията и на военнослужещите с цел мотивация и задържане във въоръжените сили.

Министерството на отбраната подкрепя по принцип предложения от Христо Гаджев и група депутати Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и Въоръжените сили и мотивите към него, но следва да се има предвид, че нужните финансови средства за новия вид стипендия на курсантите за подготовка за изпълнение на военна служба като професия, при 1080 обучаеми към настоящия момент ще са в размер на около 5, 9 млн. лв. Позицията е, че тези средства следва да се осигурят допълнително, а не за сметка на други разходи, предвидени в бюджета на Министерството на отбраната. По време на заседанието на Комисията по отбрана от вносителите стана ясно, че ще бъдат направени необходимите предложения при обсъждането и гласуването на бюджета за 2024 г.

Становището на министъра на финансите Асен Василев също е позитивно. Препоръката му е конкретните коефициенти за умножоване на базата от 380 лв., да бъдат уточнени със заповедтна на министъра на отбраната за условията и реда за изплащане на стипендии на курсантите.

Няма предложение за промяна на разпоредбата на Закона за отбраната и Въоръжените сили, съгласно която курсантите, отстранени от обучение по реда, определен с правилниците на висшите военни училища, или напуснали по собствено желание по време на обучението, възстановяват разходите за издръжка и обучение за периода, в който са били обучавани. Не се предлага промяна и на текста, който регламентира, че завършилите обучението курсанти за нуждите на Министерството на отбраната са длъжни да изпълняват военна служба за срок не по-кратък от 10 години. Ако не изпълнят този срок те дължат възстановяване на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация пропорционално на срока на неизпълнението. Редът и начинът за изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация, се определят от министъра на отбраната, пише в закона.