Военноинвалидите подновиха поканата си за среща с премиера

06.12.2010 г. Военноинвалидите подновиха поканата си за среща с премиера

Спирдон Спирдонов

Писмото покана е връчено на премиера Бойко Борисов от председателя на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите младши лейтенант от запаса Петър Велчев на срещата с неправителствените организации по повод 3 декември - Ден на инвалидите/хората с увреждания в това число и военноинвалидите и военнопострадалите. Подновено е и предложението благотворителен тенис турнир и мач между премиера и председателя на организацията.

 С тази среща, посочва Петър Велчев, искаме да бъде даден старт за създаването на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите, съгласно глава ІІ от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите; обсъждане на предложения по изменение и допълнение на по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите – нещо, което следваше да стане по-рано през тази година по повод 95-та ни годишнина. Но при разговора и срещата с г-жа Цачева и отчитайки кризата, бе договорено постепенно реализиране на тази идея в годините на мандата на правителството и парламента; обсъждане увеличаването на пенсиите на военноинвалидите и военнопострадалите и приближаването им в размери каквито техните представители получават в Европейския съюз и НАТО; обсъждане на възможности по реализацията на чл. 23 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите в мандатното време (Чл. 23. Военноинвалидите и военнопострадалите, както и техните национално представителни организации, могат да бъдат подпомагани чрез данъчни облекчения, определени със закон.); обсъждане на проблема с Разпореждане № 1302 на Министерски съвет за отнемане имотите и средства на СВВП в полза на държавата.

На срещата ни с премиера Бойко Борисов, в която всички национално представителни организации членове на Националния съвет за хората с увреждания, поставихме няколко основни въпроса, каза още Петър Велчев. За какво става дума? При приемане на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване/КСО/, в параграф 65, да се дадат ясни и категорични гаранции, че след прехвърляне на добавката в размер на 25% от социалната инвалидна пенсия, съгласно чл. 101 от  КСО, в Закона за интеграция на хората с увреждания ще бъде запазен досега действащият ред и няма да се предприеме ограничаване на правоимащите. Организациите са категорично против въвеждането на подоходни критерии за получаването й. Недопустимо е под предтекст въвеждане на индивидуален бюджет за интеграция, той да е платим във ваучери и така да се намалят доходите на хората с увреждания, чрез отнемане на доходи по досега действащи нормативни документи. Създаване на гаранции за достъпно и добро образование на децата, младежите и хората с увреждания и тяхното професионално обучение и преквалификаиця – в това число и на военноинвалидите и военнопострадалите. Ратифициране на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания през 2011 г., след което да се изготви нов закон за защита правата на хората с увреждания в България, в който да е отразена Конвенцията и Стратегията на европейската комисия за проблемите на хората с увреждания за периода до 2020 г. Изработване и приемене на  Национална стратегия за трудова реализация на хората с увреждания и План за действие обезпечен с необходимите ресурси и други проблеми.