Правителството прие проект на Стратегия за национална сигурност

08.12.2010 г. Правителството прие проект на Стратегия за национална сигурност

otbrana.com 

След половингодишно обсъждане Министерският съвет прие проект на Стратегия за национална сигурност на Република България. Документът е разработен в съответствие с правителствената Програма за европейско развитие на България. При разработването на проекта са отчетени резултатите от изпълнението на Концепцията за национална сигурност от 1999 г. и от проектите на стратегии за национална сигурност през 2005 и 2008 г., се посочва в съобщението на правителствената информационна служба. Стратегията обвързва политиката за национална сигурност с интересите и сигурността на гражданите и на техните организации. Отваряйки стратегията към гражданите, в нея са интегрирани редица политики, които излизат извън традиционното разбиране за сигурност.Стратегията има за цел гарантиране на общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и толерантност; правата на човека и неговата сигурност; защита на конституционното устройство, националното и държавното единство, благоденствието и просперитета на нацията. Чрез Стратегията се цели създаване на готовност на институциите, обществото и гражданите за реагиране в условия на висока динамика на средата за сигурност, както и създаване на условия за реализиране на интересите на България. В проекта са посочени жизненоважните и стратегическите интереси, средата за сигурност и секторните политики. Политиката за национална сигурност по отделните направления ще се основава на секторни стратегии. Очертани са институционалната рамка и основните дейности на системата за национална сигурност. Изведена е ролята на междуинституционалното сътрудничество и партньорството между гражданите, техните организации и държавата. Изпълнението на стратегията ще се осъществява чрез приемане на съответни стратегии по отделните сектори на държавно управление и чрез координиране на политиките и конкретните дейности в рамките на Съвета по сигурността при Министерския съвет и чрез неговия секретариат. Политиката за национална сигурност на Република България се разглежда в неразривна връзка със сигурността на Европейския съюз и НАТО. Документът е разработен в съответствие с правителствената Програма за европейско развитие на България. При разработването на проекта са отчетени резултатите от изпълнението на Концепцията за национална сигурност от 1999 г. и от проектите на стратегии за национална сигурност през 2005 и 2008 г.