Военнослужещите ще имат нови служебни карти

10.12.2010 г. Военнослужещите ще имат нови служебни карти

 

Спирдон Спирдонов

Нова наредба урежда реда за издаване, водене на отчет и унищожаване на служебните карти на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Документът, подписан от министъра на отбраната Аню Ангелов, е публикуван в днешния брой на Държавен вестник. В двумесечен срок от влизане му в сила командирите (началниците) на военни формирования и ръководителите на съответните структури трябва да изпратят заявки за служебните карти до дирекция „Управление на човешките ресурси“ – МО. Самото изготвяне и връчване на служеб­ните карти на военнослужещите трябва да завърши в шестмесечен срок след годишното разместване през 2011 г., става ясно от наредбата. Регламентиран е и редът за унищожаването на издадените по досегашния ред служебни карти.

Служебната карта удостоверява служебния статус на военнослужещите при изпълнение на служебните им задължения. Тя не може да замества документите за самоличност, издадени по за­коноустановения ред, пише още в наредбата..